Etaamb.openjustice.be
Publicatieblad Van De Europese Gemeenschappen
gepubliceerd op 13 september 2002

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 183 12 juli 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Besluit nr. 1247/2002/EG van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 1 juli 200 Verordening (EG) nr. 1248/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 tot vaststelling van forfaitaire i(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2002009760
pub.
13/09/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 183 12 juli 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Besluit nr. 1247/2002/EG van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 1 juli 2002 betreffende het statuut en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van het ambt van Europees toezichthouder voor gegevensbescherming Verordening (EG) nr. 1248/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit * Verordening (EG) nr. 1249/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2366/98 houdende uitvoeringsbepalingen van de productiesteunregeling voor olijfolie voor de verkoopseizoenen 1998/1999 tot en met 2003/2004 * Verordening (EG) nr. 1250/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 houdende afwijking, voor het verkoopseizoen 2001/2002, van de termijnen van artikel 12, leden 3 en 5, en van artikel 20, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2366/98 houdende uitvoeringsbepalingen van de productiesteunregeling voor olijfolie voor de verkoopseizoenen 1998/1999 tot en met 2003/2004 * Verordening (EG) nr. 1251/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 1915/83 houdende enige uitvoeringsbepalingen inzake de boekhoudingen voor de constatering van de inkomens in de landbouwbedrijven * Verordening (EG) nr. 1252/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 betreffende de voorlopige vergunning voor een nieuw toevoegingsmiddel in de diervoeding (Voor de EER relevante tekst) * Verordening (EG) nr. 1253/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 800/1999 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten Verordening (EG) nr. 1254/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om rechten op invoer voor het in Verordening (EG) nr. 954/2002 bedoelde deelcontingent I voor bevroren rundvlees Verordening (EG) nr. 1255/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten Verordening (EG) nr. 1256/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse Verordening (EG) nr. 1257/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 46e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1430/2001 Verordening (EG) nr. 1258/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen Verordening (EG) nr. 1259/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 901/2002 Verordening (EG) nr. 1260/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rogge in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 900/2002 Verordening (EG) nr. 1261/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 899/2002 Verordening (EG) nr. 1262/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker Verordening (EG) nr. 1263/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 tot wijziging van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector Verordening (EG) nr. 1264/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm Verordening (EG) nr. 1265/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 houdende wijziging van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen Verordening (EG) nr. 1266/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen Verordening (EG) nr. 1267/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit Verordening (EG) nr. 1268/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge * Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen (Voor de EER relevante tekst) * Richtlijn 2002/62/EG van de Commissie van 9 juli 2002 tot negende aanpassing aan de technische vooruitgang van bijlage I bij Richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (organische tinverbindingen) (Voor de EER relevante tekst) II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commissie 2002/577/EG : * Beschikking van de Commissie van 10 juli 2002 inzake de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitroeiing van klassieke varkenspest in Duitsland in 1999 (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2552) 2002/578/EG : * Beschikking van de Commissie van 10 juli 2002 houdende wijziging van Beschikking 2002/199/EG tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften en voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van levende runderen en varkens uit bepaalde derde landen (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2553) (Voor de EER relevante tekst)

L 185 15 juli 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ...

II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Europese Centrale Bank 2002/553/EG : * Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 7 maart 2002 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2000/7 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem (ECB/2002/2)

L 186 15 juli 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ...

II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commissie 2002/554/EG : * Beschikking van de Commissie van 30 maart 2000 houdende goedkeuring van het communautair bestek voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de regio's in Portugal die onder doelstelling 1 vallen of waarvoor uit hoofde van doelstelling 1 overgangssteun wordt toegekend (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 762) 2002/555/EG : * Beschikking van de Commissie van 1 augustus 2000 houdende goedkeuring van het communautair bestek voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in Italië in de onder doelstelling 1 vallende regio's Basilicata, Calabrië, Campanië, Apulië, Sardinië en Sicilië, en in Molise waarvoor overgangssteun uit hoofde van doelstelling 1 wordt verleend (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2050) 2002/556/EG : * Beschikking van de Commissie van 21 maart 2001 houdende goedkeuring van het enkelvoudig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de onder doelstelling 2 vallende regio Stiermarken (Oostenrijk) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 201) 2002/557/EG : * Beschikking van de Commissie van 16 maart 2001 houdende goedkeuring van het enkelvoudig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de onder doelstelling 2 vallende regio Neder-Oostenrijk (Oostenrijk) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 202) 2002/558/EG : * Beschikking van de Commissie van 16 maart 2001 houdende goedkeuring van het enkelvoudig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de onder doelstelling 2 vallende regio Opper-Oostenrijk (Oostenrijk) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 203) 2002/559/EG : * Beschikking van de Commissie van 16 maart 2001 houdende goedkeuring van het enkelvoudig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de onder doelstelling 2 vallende regio Salzburg (Oostenrijk) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 204) 2002/560/EG : * Beschikking van de Commissie van 16 maart 2001 houdende goedkeuring van het enkelvoudig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de onder doelstelling 2 vallende regio Vorarlberg (Oostenrijk) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 205) 2002/561/EG : * Beschikking van de Commissie van 21 maart 2001 houdende goedkeuring van het enkelvoudig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de onder doelstelling 2 vallende regio Karinthië (Oostenrijk) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 206) 2002/562/EG : * Beschikking van de Commissie van 19 maart 2001 houdende goedkeuring van het enkelvoudig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de onder doelstelling 2 vallende regio Tirol (Oostenrijk) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 526) 2002/563/EG : * Beschikking van de Commissie van 13 juli 2001 houdende goedkeuring van het enkelvoudig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de onder doelstelling 2 vallende gebieden van Wenen (Oostenrijk) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1355) 2002/564/EG : * Beschikking van de Commissie van 7 september 2001 houdende goedkeuring van het enkelvoudig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de onder doelstelling 2 vallende regio Piëmonte (Italië) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2045) 2002/565/EG : * Beschikking van de Commissie van 7 september 2001 houdende goedkeuring van het enkelvoudig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de onder doelstelling 2 vallende regio Lazio (Italië) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2118) 2002/566/EG : * Beschikking van de Commissie van 7 september 2001 houdende goedkeuring van het enkelvoudig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de onder doelstelling 2 vallende regio Umbria (Italië) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2119) 2002/567/EG : * Beschikking van de Commissie van 19 september 2001 houdende goedkeuring van het enkelvoudig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de onder doelstelling 2 vallende autonome regio Valle d'Aosta (Italië) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2121) 2002/568/EG : * Beschikking van de Commissie van 16 oktober 2001 houdende goedkeuring van het enkelvoudig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de onder doelstelling 2 vallende regio Marche (Italië) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2790) 2002/569/EG : * Beschikking van de Commissie van 14 november 2001 houdende goedkeuring van het enkelvoudig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de onder doelstelling 2 vallende regio Emilia-Romagna (Italië) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2797) 2002/570/EG : * Beschikking van de Commissie van 23 november 2001 houdende goedkeuring van het enkelvoudig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de onder doelstelling 2 vallende regio Friuli-Venezia Giulia (Italië) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2811) 2002/571/EG : * Beschikking van de Commissie van 10 december 2001 houdende goedkeuring van het enkelvoudig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de onder doelstelling 2 vallende regio Lombardia (Italië) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2878)

L 187 16 juli 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening (EG) nr. 1281/2002 van de Commissie van 15 juli 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit * Verordening (EG) nr. 1282/2002 van de Commissie van 15 juli 2002 houdende wijziging van de bijlagen bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt (Voor de EER relevante tekst) * Verordening (EG) nr. 1283/2002 van de Commissie van 15 juli 2002 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2002/2003, van de voor gedroogde pruimen (basisproduct) aan de telers te betalen minimumprijs en van het bedrag van de productiesteun voor pruimedanten * Verordening (EG) nr. 1284/2002 van de Commissie van 15 juli 2002 tot vaststelling van de handelsnorm voor ongedopte hazelnoten * Verordening (EG) nr. 1285/2002 van de Commissie van 15 juli 2002 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2301/97 betreffende de opneming van bepaalde benamingen in het "specificiteitscertificeringsregister" zoals bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2082/92 van de Raad inzake de specificiteitscertificering voor landbouwproducten en levensmiddelen (Kalakukko) * Verordening (EG) nr. 1286/2002 van de Commissie van 15 juli 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2125/95 wat betreft de lijst van de Chinese autoriteiten die bevoegd zijn voor de afgifte van certificaten van oorsprong voor paddestoelenconserven * Verordening (EG) nr. 1287/2002 van de Commissie van 15 juli 2002 wijziging van bijlage 3 bij Verordening (EG) nr. 560/2002 tot instelling van voorlopige vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten Verordening (EG) nr. 1288/2002 van de Commissie van 15 juli 2002 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen Verordening (EG) nr. 1289/2002 van de Commissie van 15 juli 2002 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen * Richtlijn 2002/63/EG van de Commissie van 11 juli 2002 houdende vaststelling van communautaire bemonsteringsmethoden voor de officiële controle op residuen van bestrijdingsmiddelen in en op producten van plantaardige en van dierlijke oorsprong en tot intrekking van Richtlijn 79/700/EEG (Voor de EER relevante tekst) II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Raad 2002/585/EG : * Beschikking van de Raad van 12 juli 2002 betreffende de aanpassing van deel III en deel VIII van de gemeenschappelijke instructies aan de diplomatieke en consulaire beroepsposten 2002/586/EG : * Beschikking van de Raad van 12 juli 2002 betreffende de aanpassing van deel VI van de gemeenschappelijke visuminstructies 2002/587/EG : * Beschikking van de Raad van 12 juli 2002 betreffende de herziening van het gemeenschappelijk handboek Commissie 2002/588/EG : * Beschikking van de Commissie van 11 juli 2002 tot wijziging van Beschikking 1999/466/EG houdende erkenning van de rundveebeslagen in bepaalde lidstaten of regio's van lidstaten als officieel brucellosevrij (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2576) (Voor de EER relevante tekst)

^