Etaamb.openjustice.be
Publicatieblad Van De Europese Gemeenschappen
gepubliceerd op 29 oktober 1998

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 256 18 september 1998 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Inhoud I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening * Verordening (EG) nr. 1980/98 van de Commissie van 17 september 1998 betreffende de opening en de (...)

bron
ministerie van justitie
numac
1998009779
pub.
29/10/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 256 18 september 1998 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Inhoud I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening (EG) nr. 1979/98 van de Commissie van 17 september 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit * Verordening (EG) nr. 1980/98 van de Commissie van 17 september 1998 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten en tariefplafonds en tot instelling van een communautair toezicht in het kader van referentiehoeveelheden voor bepaalde landbouwproducten van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS) * Verordening (EG) nr. 1981/98 van de Commissie van 17 september 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 762/94 houdende toepassingsbepalingen inzake het uit de productie nemen van grond als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1765/92 van de Raad * Verordening (EG) nr. 1982/98 van de Commissie van 17 september 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2571/97 betreffende de verkoop van boter tegen verlaagde prijs en de toekenning van steun voor room, boter en boterconcentraat voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen * Verordening (EG) nr. 1983/98 van de Commissie van 17 september 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2273/93 houdende aanwijzing van de interventiecentra voor granen * Verordening (EG) nr. 1984/98 van de Commissie van 17 september 1998 betreffende de verkoop bij openbare inschrijving van rundvlees uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus voor de productie van gehakt * Verordening (EG) nr. 1985/98 van de Commissie van 17 september 1998 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1831/98 bedoelde openbare inschrijving Verordening (EG) nr. 1986/98 van de Commissie van 17 september 1998 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in september 1998 ingediende aanvragen om uitvoercertificaten voor producten van de sector rundvlees waarvoor een bijzondere behandeling geldt bij invoer in Canada Verordening (EG) nr. 1987/98 van de Commissie van 17 september 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1627/89 betreffende de aankoop van rundvlees door middel van inschrijving Verordening (EG) nr. 1988/98 van de Commissie van 17 september 1998 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge Verordening (EG) nr. 1989/98 van de Commissie van 17 september 1998 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag Verordening (EG) nr. 1990/98 van de Commissie van 17 september 1998 betreffende de offertes voor de uitvoer van rogge die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1746/98 Verordening (EG) nr. 1991/98 van de Commissie van 17 september 1998 betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1564/98 Verordening (EG) nr. 1992/98 van de Commissie van 17 september 1998 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1078/98 Verordening (EG) nr. 1993/98 van de Commissie van 17 september 1998 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1079/98 Verordening (EG) nr. 1994/98 van de Commissie van 17 september 1998 betreffende de offertes voor de invoer van maïs die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1907/98 L 257 19 september 1998 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening (EG) nr. 1995/98 van de Commissie van 18 september 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit Verordening (EG) nr. 1996/98 van de Commissie van 18 september 1998 betreffende de afgifte van invoercertificaten van rijst van oorsprong uit de ACS-staten en de LGO, die in de eerste vijf werkdagen van september 1998 op grond van Verordening (EG) nr. 2603/97 zijn aangevraagd Verordening (EG) nr. 1997/98 van de Commissie van 18 september 1998 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A2-stelsel in de sector groenten en fruit * Verordening (EG) nr. 1998/98 van de Commissie van 18 september 1998 betreffende de biedingen in het kader van de derde inschrijving voor te koop aangeboden rundvlees als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1324/98 * Verordening (EG) nr. 1999/98 van de Commissie van 18 september 1998 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1824/98 bedoelde openbare inschrijving * Verordening (EG) nr. 2000/98 van de Commissie van 18 september 1998 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van bananen in het kader van het tariefcontingent, voor het vierde kwartaal van 1998, en de indiening van nieuwe aanvragen (Voor de EER relevante tekst) Verordening (EG) nr. 2001/98 van de Commissie van 18 september 1998 houdende afwijzing van uitvoercertificaataanvragen in de sector granen * Richtlijn 98/64/EG van de Commissie van 3 september 1998 tot vaststelling van communautaire analysemethoden voor de bepaling van aminozuren, ruwvet en olaquindox in diervoeders en houdende wijziging van Richtlijn 71/393/EEG (Voor de EER relevante tekst) * Richtlijn 98/65/EG van de Commissie van 3 september 1998 tot aanpassing aan de stand van de techniek van Richtlijn 82/130/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende elektrisch materieel, bestemd voor gebruik in explosieve omgeving van mijngashoudende mijnen (Voor de EER relevante tekst) * Richtlijn 98/66/EG van de Commissie van 4 september 1998 tot wijziging van Richtlijn 95/31/EG tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (Voor de EER relevante tekst) II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Raad 98/545/EC, EURATOM : * Besluit van de Raad van 15 september 1998 tot benoeming van de leden van het Economisch en Sociaal Comité voor de periode van 21 september 1998 tot en met 20 september 2002 L 258 22 september 1998 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening (EG) nr. 2002/98 van de Commissie van 21 september 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit * Verordening (EG) nr. 2003/98 van de Commissie van 18 september 1998 betreffende het beëindigen van de visserij op haring door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Duitsland Verordening (EG) nr. 2004/98 van de Commissie van 21 september 1998 inzake een openbare inschrijving voor de restitutie of de belasting bij uitvoer van zachte tarwe naar sommige ACS-staten Verordening (EG) nr. 2005/98 van de Commissie van 21 september 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1079/98 inzake een openbare inschrijving voor de restitutie of de belasting bij uitvoer van zachte tarwe naar alle derde landen Verordening (EG) nr. 2006/98 van de Commissie van 21 september 1998 inzake de levering van granen als voedselhulp Verordening (EG) nr. 2007/98 van de Commissie van 21 september 1998 betreffende een bijzondere interventiemaatregel voor granen in Finland en Zweden Verordening (EG) nr. 2008/98 van de Commissie van 21 september 1998 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook Verordening (EG) nr. 2009/98 van de Commissie van 21 september 1998 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van systeem A1 in de sector groenten en fruit Verordening (EG) nr. 2010/98 van de Commissie van 21 september 1998 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen en van het voorschot op de steun

L 259 22 september 1998 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Bij de begroting van de Europese Unie gevoegde documenten 98/544/EG : * Staat van ontvangsten en uitgaven van het Harmonisatiebureau voor de interne markt (HBIM) voor het begrotingsjaar 1998, gewijzigd bij de gewijzigde en aanvullende begroting nr. 1

L 260 23 september 1998 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening (EG) nr. 2011/98 van de Commissie van 22 september 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit Verordening (EG) nr. 2012/98 van de Commissie van 22 september 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1725/92 houdende uitvoeringsbepalingen van de specifieke regeling voor de voorziening van de Azoren en Madeira met producten van de sector varkensvlees Verordening (EG) nr. 2013/98 van de Commissie van 22 september 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1487/95 houdende vaststelling van de balans voor de voorziening van de Canarische eilanden met producten van de sector varkensvlees en van de steunbedragen voor de producten uit de Gemeenschap * Verordening (EG) nr. 2014/98 van de Commissie van 22 september 1998 tot wederinstelling van de heffing van de normale douanerechten voor bepaalde buizen, pijpen en holle profielen, van ijzer of van staal, van oorsprong uit de republieken Bosnië-Herzegovina en Kroatië, waarvoor een tariefplafond geopend werd bij Verordening (EG) nr. 70/97 van de Raad Verordening (EG) nr. 2015/98 van de Commissie van 22 september 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1667/98, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Zweedse interventievoorraden betrekking heeft, tot 108 187 ton te verhogen Verordening (EG) nr. 2016/98 van de Commissie van 22 september 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1122/98, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Duitse interventievoorraden betrekking heeft, tot 551 478 ton te verhogen II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commissie 98/546/EG : * Beschikking van de Commissie van 22 juli 1998 houdende wijziging van Beschikking 98/371/EG tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van vers vlees uit bepaalde Europese landen, om rekening te houden met bepaalde aspecten betreffende Kroatië en de Tsjechische Republiek (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2186) (Voor de EER relevante tekst)

L 261 24 september 1998 I.Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening (EG) nr. 2017/98 van de Commissie van 23 september 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit Verordening (EG) nr. 2018/98 van de Commissie van 23 september 1998 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm Verordening (EG) nr. 2019/98 van de Commissie van 23 september 1998 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de achtste deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1574/98 Verordening (EG) nr. 2020/98 van de Commissie van 23 september 1998 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse * Verordening (EG) nr. 2021/98 van de Commissie van 23 september 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1164/89 van de Commissie houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de steun voor vezelvlas en hennep * Richtlijn 98/67/EG van de Commissie van 7 september 1998 houdende wijziging van de Richtlijnen 80/511/EEG, 82/475/EEG, 91/357/EEG en Richtlijn 96/25/EG van de Raad en tot intrekking van Richtlijn 92/87/EEG (Voor de EER relevante tekst) * Richtlijn 98/68/EG van de Commissie van 10 september 1998 tot vaststelling van het in artikel 9, lid 1, van Richtlijn 95/53/EG van de Raad bedoelde modeldocument en van controlevoorschriften bij de invoer van diervoeder uit derde landen in de Gemeenschap (Voor de EER relevante tekst) Rectificaties * Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1706/98 van de Raad van 20 juli 1998 tot vaststelling van de regeling voor landbouwproducten en door verwerking daarvan verkregen goederen, van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (de ACS-staten) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 715/90 (PB L 215 van 1.8.1998) Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1972/98 van de Commissie van 16 september 1998 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst (PB L 255 van 17.9.1998) Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1996/98 van de Commissie van 18 september 1998 betreffende de afgifte van invoercertificaten van rijst van oorsprong uit de ACS-staten en de LGO, die in de eerste vijf werkdagen van september 1998 op grond van Verordening (EG) nr. 2603/97 zijn aangevraagd (PB L 257 van 19.9.1998)

L 262 25 september 1998 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening (EG) nr. 2022/98 van de Commissie van 24 september 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit Verordening (EG) nr. 2023/98 van de Commissie van 24 september 1998 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten in de wijnsector Verordening (EG) nr. 2024/98 van de Commissie van 24 september 1998 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten Verordening (EG) nr. 2025/98 van de Commissie van 24 september 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2219/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van Madeira met melk en zuivelproducten met betrekking tot de steunbedragen Verordening (EG) nr. 2026/98 van de Commissie van 24 september 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2993/94 tot vaststelling van de steun voor de voorziening van de Canarische Eilanden met zuivelproducten in het kader van de bij de artikelen 2 tot en met 4 van Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad vastgestelde regeling Verordening (EG) nr. 2027/98 van de Commissie van 24 september 1998 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen Verordening (EG) nr. 2028/98 van de Commissie van 24 september 1998 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge Verordening (EG) nr. 2029/98 van de Commissie van 24 september 1998 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten Verordening (EG) nr. 2030/98 van de Commissie van 24 september 1998 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen Verordening (EG) nr. 2031/98 van de Commissie van 24 september 1998 tot vaststelling van de restituties bij de productie in de sectoren granen en rijst Verordening (EG) nr. 2032/98 van de Commissie van 24 september 1998 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1907/98 Verordening (EG) nr. 2033/98 van de Commissie van 24 september 1998 betreffende de offertes voor de uitvoer van rogge die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1746/98 Verordening (EG) nr. 2034/98 van de Commissie van 24 september 1998 betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1564/98 Verordening (EG) nr. 2035/98 van de Commissie van 24 september 1998 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1079/98 Verordening (EG) nr. 2036/98 van de Commissie van 24 september 1998 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1078/98 Verordening (EG) nr. 2037/98 van de Commissie van 24 september 1998 betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2007/98 Verordening (EG) nr. 2038/98 van de Commissie van 24 september 1998 betreffende de offertes voor de uitvoer van zachte tarwe die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2004/98

L 263 26 september 1998 Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie 98/547/GBVB : * Besluit van de Raad van 22 september 1998 aangenomen op basis van artikel J.4, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake het onderzoek naar de uitvoerbaarheid van internationale politiële interventie ter ondersteuning van de Albanese autoriteiten Verklaring van Denemarken voor de Raadsnotulen I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening (EG) nr. 2039/98 van de Raad van 24 september 1998 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1890/97 en (EG) nr. 1891/97 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en een definitief compenserend recht op gekweekte Atlantische zalm uit Noorwegen Verordening (EG) nr. 2040/98 van de Commissie van 25 september 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit Verordening (EG) nr. 2041/98 van de Commissie van 25 september 1998 houdende het besluit om geen gevolg te geven aan de offertes in het kader van de 209e deelinschrijving die overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89 in het kader van de algemene interventiemaatregelen is gehouden * Verordening (EG) nr. 2042/98 van de Commissie van 25 september 1998 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de toekenning van steun voor de particuliere opslag in de sector varkensvlees Verordening (EG) nr. 2043/98 van de Commissie van 25 september 1998 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1792/98 en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1119/98, (EG) nr. 1122/98, (EG) nr. 1123/98, (EG) nr. 1910/98, (EG) nr. 1579/98, (EG) nr. 1641/98, (EG) nr. 1666/98, (EG) nr. 1667/98, (EG) nr. 1735/98, (EG) nr. 1758/98, (EG) nr. 1759/98, (EG) nr. 1760/98, (EG) nr. 1761/98 en (EG) nr. 1791/98 inzake de opening van permanente openbare inschrijvingen voor de uitvoer van granen die in het bezit zijn van de interventiebureaus Verordening (EG) nr. 2044/98 van de Commissie van 25 september 1998 inzake de levering van zuivelproducten als voedselhulp Verordening (EG) nr. 2045/98 van de Commissie van 25 september 1998 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 777/98 tot vaststelling van de specifieke land-bouwomrekeningskoers voor de vergoeding van de opslagkosten in de suikersector voor de maand maart 1998 Verordening (EG) nr. 2046/98 van de Commissie van 25 september 1998 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees Verordening (EG) nr. 2047/98 van de Commissie van 25 september 1998 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rijst voor de aanvragen die de eerste tien werkdagen van september 1998 zijn ingediend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 327/98 Verordening (EG) nr. 2048/98 van de Commissie van 25 september 1998 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen en van het voorschot op de steun Verordening (EG) nr. 2049/98 van de Commissie van 25 september 1998 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 189e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 Verordening (EG) nr. 2050/98 van de Commissie van 25 september 1998 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de zeventiende bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commissie 98/548/EG : * Beschikking van de Commissie van 22 juli 1998 houdende derde wijziging van Beschikking 93/42/EEG betreffende aanvullende garanties ten aanzien van infectieuze boviene rhinotracheïtis (IBR) voor runderen die bestemd zijn voor lidstaten of gebieden daarvan die vrij zijn van deze ziekte, ten aanzien van Oostenrijk, en houdende tweede wijziging van Beschikking 95/109/EG (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2184) (Voor de EER relevante tekst) 98/549/EG : * Besluit nr. 2/98 van het Gemengd Comité EG/Denemarken-Faeröer van 31 augustus 1998 tot wijziging van Protocol 4 bij de overeenkomst 98/550/EG : * Beschikking van de Commissie van 17 september 1998 betreffende de invoercertificaten voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2801) L 273 9 oktober 1998 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening (EG) nr. 2164/98 van de Raad van 5 oktober 1998 tot instelling van een definitief compenserend recht op de invoer van bepaalde breedspectrumantibiotica uit India en tot definitieve inning van het voorlopige recht Verordening (EG) nr. 2165/98 van de Commissie van 8 oktober 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit * Verordening (EG) nr. 2166/98 van de Commissie van 8 oktober 1998 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1997/1998 van het door de suikerfabrikanten aan de suikerbietenverkopers uit te keren bedrag wegens het verschil tussen het maximumbedrag van de B-heffing en het bedrag van die heffing Verordening (EG) nr. 2167/98 van de Commissie van 8 oktober 1998 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van bananen in het kader van het tariefcontingent voor het vierde kwartaal van 1998 (tweede periode) (Voor de EER relevante tekst) Verordening (EG) nr. 2168/98 van de Commissie van 8 oktober 1998 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1079/98 Verordening (EG) nr. 2169/98 van de Commissie van 8 oktober 1998 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2004/98 Verordening (EG) nr. 2170/98 van de Commissie van 8 oktober 1998 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1078/98 Verordening (EG) nr. 2171/98 van de Commissie van 8 oktober 1998 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1564/98 Verordening (EG) nr. 2172/98 van de Commissie van 8 oktober 1998 betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2007/98 Verordening (EG) nr. 2173/98 van de Commissie van 8 oktober 1998 betreffende de offertes voor de uitvoer van rogge die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1746/98 Verordening (EG) nr. 2174/98 van de Commissie van 8 oktober 1998 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge Verordening (EG) nr. 2175/98 van de Commissie van 8 oktober 1998 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten Verordening (EG) nr. 2176/98 van de Commissie van 8 oktober 1998 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen Verordening (EG) nr. 2177/98 van de Commissie van 8 oktober 1998 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen Verordening (EG) nr. 2178/98 van de Commissie van 8 oktober 1998 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1907/98 II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commissie 98/564/EG : * Beschikking van de Commissie van 7 oktober 1998 houdende wijziging van Beschikking 98/256/EG van de Raad met betrekking tot de spoedmaatregelen ter bescherming tegen boviene spongiforme encefalopathie (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2974) (Voor de EER relevante tekst) L 274 9 oktober 1998 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening (EG) nr. 2135/98 van de Raad van 24 september 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3821/85 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Richtlijn 88/599/EEG betreffende standaardprocedures voor de controle op de toepassing van Verordening (EEG) nr. 3820/85 en Verordening (EEG) nr. 3821/85 L 275 10 oktober 1998 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Besluit nr. 2179/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 1998 betreffende de herziening van het beleidsplan en actieprogramma van de Europese Gemeenschap inzake het milieu en duurzame ontwikkeling « Op weg naar duurzame ontwikkeling » Verordening (EG) nr. 2180/98 van de Commissie van 9 oktober 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit * Verordening (EG) nr. 2181/98 van de Commissie van 9 oktober 1998 tot vaststelling van de landbouwomrekeningskoersen voor bepaalde steunbedragen in het Verenigd Koninkrijk en Zweden en van de daaruit voortvloeiende maximumbedragen van de compenserende steun * Verordening (EG) nr. 2182/98 van de Commissie van 9 oktober 1998 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1848/93 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2082/92 van de Raad inzake de specificiteitscertificering voor landbouwproducten en levensmiddelen * Verordening (EG) nr. 2183/98 van de Commissie van 9 oktober 1998 tot vaststelling van de interventiedrempel voor respectievelijk sinaasappelen, satsuma's, mandarijnen en clementines voor het verkoopseizoen 1998/1999 * Verordening (EG) nr. 2184/98 van de Commissie van 9 oktober 1998 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1466/95 tot vaststelling van de specifieke bepalingen inzake de toepassing van de uitvoerrestituties voor de sector melk en zuivelproducten * Verordening (EG) nr. 2185/98 van de Commissie van 9 oktober 1998 tot opening van de procedure voor de toewijzing van uitvoercertificaten voor kaas die, in 1999, in het kader van bepaalde contingenten op grond van de GATT-overeenkomsten naar de Verenigde Staten mag worden uitgevoerd * Verordening (EG) nr. 2186/98 van de Commissie van 9 oktober 1998 houdende voorlopige wijziging van Verordening (EG) nr. 1466/95 tot vaststelling van de specifieke bepalingen inzake de toepassing van de uitvoerrestituties voor de sector melk en zuivelproducten * Verordening (EG) nr. 2187/98 van de Commissie van 9 oktober 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3472/85 betreffende de aankoop en opslag van olijfolie door de interventiebureaus Verordening (EG) nr. 2188/98 van de Commissie van 9 oktober 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1760/98, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Franse interventievoorraden betrekking heeft, tot 600 000 ton te verhogen Verordening (EG) nr. 2189/98 van de Commissie van 9 oktober 1998 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst die in het bezit is van het Spaanse interventiebureau Verordening (EG) nr. 2190/98 van de Commissie van 9 oktober 1998 tot vaststelling van de landbouwomrekeningskoersen Verordening (EG) nr. 2191/98 van de Commissie van 9 oktober 1998 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commissie Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers 98/565/EG : * Besluit nr. 170 van 11 juni 1998 tot wijziging van Besluit nr. 141 betreffende het opstellen van de inventarissen bedoeld in artikel 94, lid 4, en artikel 95, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972 (Voor de EER relevante tekst) Rectificaties Rectificatie op Besluit 98/545/EG, Euratom van de Raad van 15 september 1998 tot benoeming van de leden van het Economisch en Sociaal Comité voor de periode van 21 september 1998 tot en met 20 september 2002 (JO L257 van 19.9.1998)

^