Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 oktober 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/05/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998009576 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 519 van het Gerechtelijk Wetboek en tot opheffing van de artikelen 520 en 522 van hetzelfde Wetboek type wet prom. -- pub. 29/10/1998 numac 1998009775 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 6 september 1998 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens Bij koninklijk besluit van 20 september 1998 is machtiging verleend aan de heer ****, **** (...) type wet prom. 05/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014238 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot wijziging van artikel 118 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998000594 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de ambtsuitoefening van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht type koninklijk besluit prom. 13/10/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998000674 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 1998 waarbij de hevige stortregens die op 13, 14 en 15 september 1998 gevallen zijn op het grondgebied van verschillende gemeenten als een algemene ramp worden erkend en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998007228 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende organisatie van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/1998 numac 1998009644 bron ministerie van justitie Kabinet van de Minister van Justitie Personeel.- Ontlasting Bij koninklijk besluit van 11 mei 1998 wordt de heer Christian Lecluyse. ontlast van de functies van adjunct-kabinetschef bij het kabinet van de Minister van Justitie op datum van 22 (...) type koninklijk besluit prom. 24/06/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998012495 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998012617 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven ten gunste van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998012615 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de tewerkstelling en opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 20/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998012619 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998012647 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen - Jeugdzorg - Franse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998012652 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen - Gehandicapten - Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 22/09/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998012745 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de anciënniteit type koninklijk besluit prom. 22/09/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998012746 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van bijkomende sociale voordelen ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de zagerijen en aanverwante nijverheden" type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998012807 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998014244 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de goedkeuring van eindapparaten voor telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998012837 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen" met betrekking tot de aanvullende vergoeding van het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998012888 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende het tewerkstellingsakkoord 1997-1998 voor de sector voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/10/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998016301 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende bijzondere maatregelen voor de identificatie en de registratie van bepaalde categorieën van honden type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/10/1998 numac 1998027598 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 28 september 1998 wordt de op 18 september 1996 aan de « asbl A.I.B.-Vincotte Inter » verleende erkenning als analyselaboratorium voor afvalstoffen en giftige afvalstoffen ingetrokken. Bij ministerieel Bij ministerieel besluit van 30 september 1998 wordt de n.v. Eurofat met ingang van 30 september 19(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 29/10/1998 numac 1998027601 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 71.610 van de Raad van State, Afdeling Administratie, XIIIe Kamer, van 5 februari 1998 vernietigt het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 6 augustus 1992 waarbij d Hetzelfde arrest bepaalt dat de rechtsgevolgen van de vernietigde akte voorlopig van kracht blijven(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/10/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998027599 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse regering betreffende de vergoeding voor schade die door sommige beschermde diersoorten wordt aangericht

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/05/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998035830 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de aanmoediging in het Vlaamse Gewest van de wedertewerkstelling van uitkeringsgerechtigde volledig werklozen of van de daarmee gelijkgestelde personen door middel van herverdeling van de arbeid type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998036205 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van artikelen 1 en 6 tot en met 23 van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding

bekendmaking van de juridische orde

type bekendmaking van de juridische orde prom. -- pub. 29/10/1998 numac 1998009888 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de voordrachten van het hof van beroep te Antwerpen en van de provincieraad van Antwerpen tot drie plaatsen van raadsheer vacant in het hof van beroep te Antwerpen : Eerste plaats : Kandidaten voorgedra Eerste kandidaat : de heer Gegoir, J., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Antw(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/10/1998 numac 1998011254 bron ministerie van economische zaken Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Dienst der springstoffen Lijsten der ambtelijke erkende springstoffen De lijst die bij het ministerieel besluit van 3 november 1958, houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen 36. DEVERGEL 300 37. DEVERGEL 400 Deze springstoffen zijn speciale springstoffen, voorbehoude(...)

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 29/10/1998 numac 1998036034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Kortrijk Definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Kortrijk te Kortrijk Bij besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 wordt het plan tot gedeeltelijke wijziging van het koninklijk De kaart met de bestaande fysische en juridische toestand, behorende tot de niet-normatieve delen v(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 29/10/1998 numac 1998008227 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** adjunct-adviseurs (rang 10) (****/****) (****98005). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de proeftijd : 1. ****(...) 2. **** **** ****, 3000 **** 3. ****, ****, 3070 **** 4. ****, ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 29/10/1998 numac 1998008228 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** **** **** voor de **** **** (****98006). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van he(...) 1. ****, ****, **** 2. **** ****, ****, **** type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 29/10/1998 numac 1998008238 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** deskundigen voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te **** (****97028). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het(...) 1. Hannes, Els, Beringen-**** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. Go(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 29/10/1998 numac 1998008239 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** adjunct-adviseurs (rang 10) voor de ministeries en de instellingen die onderworpen zijn aan het statuut van het **** (****97029). - Uitslagen 2. ****, ****, **** 3. **** ****, ****, **** 4(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 29/10/1998 numac 1998008240 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** technici der **** voor het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en **** in **** (****97028 - rang 20). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagd(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** (****) 3. ****, ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 29/10/1998 numac 1998008241 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** sociale controleurs voor «*****» van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en **** (****97013 - rang 26). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ka(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. ****,(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 29/10/1998 numac 1998008242 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** informatici voor de **** **** **** (****98007). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, Peer 3. ****, ****, **** 4. Re(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 29/10/1998 numac 1998008244 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** ingenieur-leefmilieu voor het **** **** voor Milieubeheer . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd :(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 29/10/1998 numac 1998008245 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** **** ingenieur/profiel **** voor het **** **** voor Milieubeheer . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 29/10/1998 numac 1998008246 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** ingenieur onderzoek en planning voor het **** Instituut voor Milieubeheer . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot (...) 1. ****, ****, **** 2. **** ****, ****, ****-****-**** 3. ****, ****, (...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 29/10/1998 numac 1998009779 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 256 18 september 1998 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Inhoud I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening * Verordening (EG) nr. 1980/98 van de Commissie van 17 september 1998 betreffende de opening en de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/1998 numac 1998011269 bron ministerie van economische zaken Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 10 augustus 1998 werden met ingang van 8 april 1998 benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier Mevr. Cotison, José Wwe Verset, Ukkel Ridder De heren : Cools, Lodewijk, Bonheiden; Delmulle, Daniël, Wortegem-Petegem; Foulon, Jean-Jacques, Frasnes(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/10/1998 numac 1998016297 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoemingen in vast verband Bij koninklijk besluit van 30 maart 1998 wordt Mevr. Foguenne, Marielle A.R., met ingang van 1 januari 1998, in vast verband benoemd tot landbouwkundig ingenieur in het Frans taalkader bij de centrale di Bij koninklijk besluit van 6 september 1998 wordt Mevr. Paquet, Marie-Josée P., met ingang van (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/10/1998 numac 1998009887 bron ministerie van justitie Notariaat. - Vacante betrekking - notaris ter standplaats Steenokkerzeel : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan « De Heer Minister van Justitie, Directoraat-generaa Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht. (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/10/1998 numac 1998012919 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Vacante betrekkingen van adviseur-generaal of adviseuse-generaal Oproep tot kandidaten Drie betrekkingen van adviseur-generaal/adviseuse-generaal zijn te begeven in het organiek kader van het H(...) Deze betrekkingen zijn toegankelijk : 1° voor de vastbenoemde ambtenaren van de instellingen die(...)
^