Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 juni 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/01/2017 pub. 05/06/2018 numac 2018012160 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Polen, gedaan te Luxemburg op 14 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Polen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Warschau op 20 augustus 2001 (2) type wet prom. -- pub. 05/06/2018 numac 2018012425 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 102, 2° et 3° van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverz Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2018 numac 2018012178 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Administratie binnencarrière. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 19 april 2018 wordt aan de heer Dirk NISSEN op 30 juni 2018 's avonds eervol ontslag verleend uit zijn functie van adviseur-generaal - klasse A4 bij de Federale Overheidsd Het is de heer Dirk NISSEN vergund op 1 juli 2018 zijn aanspraak op het pensioen te doen gelden en (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2018 numac 2018012427 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden Katholieke Eredienst. - Grivegnée. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor en overdracht van twee plaatsen van onderpastoor Bij koninklijk b Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 19 april 2018. (...) type koninklijk besluit prom. 25/02/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018031182 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de oprichting van een cel gelijke kansen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/05/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018012349 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 25/05/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018012389 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie in het Basisoverlegcomité van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 23/05/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018012386 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Opleidingsadviseur » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 23/05/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018012395 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Kwaliteitscoördinator » gerangschikt in het gebied van de psychologische wetenschappen en de opvoedingswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 23/05/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018012396 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Kwaliteitscoördinator » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018012411 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning van de erkenning van de inrichting "Vom Valenhaus" gelegen te Verdunstraat 630, te 1130 Brussel als hobbykwekerij van honden aan de heer Valeanu Caius Richard in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018012412 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning van de erkenning van de inrichting "Maine Coon Paradise", gelegen te Ijsvogellaan 20 C2, te 1170 Brussel, als hobykwekerij van katten aan de heer Cuyl Jonathan in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type ministerieel besluit prom. 15/04/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018012413 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning van de erkenning van de inrichting "The Lovely Coon" gelegen te Cannasstraat 4, te 1170 Brussel als hobbykwekerij van katten aan mevrouw Etienne Sophie in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/06/2018 numac 2018202910 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit betreffende een secretaris van de paritaire comités Bij ministerieel besluit van 14 februari 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2018 : wordt mevrouw Julie HERREGODS, technisch deskundige bij de Algemene D - Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw; - Paritair Comité voor het glas(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/06/2018 numac 2018202911 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministeriële besluiten betreffende de secretarissen van de paritaire comités Bij ministerieel besluit van 9 april 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2018, wordt eervol ontslag uit het ambt van secretaris van het Paritair C Bij ministerieel besluit van 9 april 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 201(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 05/06/2018 numac 2018202383 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 52/2018 van 26 april 2018 Rolnummer 6621 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 25 tot 27 van de programmawet van 3 augustus 2016, ingesteld door het « Algemeen Christelijk Vakverbond van België (...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 05/06/2018 numac 2018202550 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 19/2018 van 22 februari 2018 Rolnummer 6471 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 25/2 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, de rechters L. (...)

decreet

type decreet prom. 15/12/2017 pub. 05/06/2018 numac 2018031161 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet ter aanpassing van de algemene begroting van de uitgaven van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 15/12/2017 pub. 05/06/2018 numac 2018031160 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet omtrent de algemene begroting van de uitgaven van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2018 type decreet prom. 15/12/2017 pub. 05/06/2018 numac 2018031166 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet ter aanpassing van de begroting van de wegen en middelen van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 15/12/2017 pub. 05/06/2018 numac 2018031167 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet omtrent de begroting van de wegen en middelen van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2018 type decreet prom. 24/05/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018202795 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest is overgedragen, met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds, ondertekend te Brussel op 12 december 2016 type decreet prom. 24/05/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018202794 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de SADC-EPO-Staten, anderzijds, ondertekend te Kasane op 10 juni 2016 type decreet prom. 24/05/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018202796 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de aangelegenheden waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Republiek Turkije, ondertekend te Ankara op 11 maart 2014 type decreet prom. 24/05/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018202797 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden over de Benelux Interparlementaire Assemblee, ondertekend te Brussel op 20 januari 2015 type decreet prom. 24/05/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018202799 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds, ondertekend te Brussel op 12 december 2016 type decreet prom. 24/05/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018202801 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de amendementen van de bijlagen II en III bij het OSPAR-Verdrag inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, aangenomen te Oostende, op 29 juni 2007 type decreet prom. 24/05/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018202906 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en het Sultanaat Oman, anderzijds, inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen, gedaan te Muscat, op 16 december 2008

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018012239 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012 betreffende de bepaling van de patiëntbijdrage in de centra voor geestelijke gezondheidszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018012242 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de lokale samenwerkingsinitiatieven tussen scholen voor basis- en secundair onderwijs, instellingen voor hoger onderwijs en de academies voor deeltijds kunstonderwijs

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/05/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018012327 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/ 1865 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 4 juni 2009 houdende toepassing van het decreet van 5 maart 2009 betreffende het aanbod van ambulante diensten in de domeinen van de sociale actie, het gezin en de gezondheid zoals gewijzigd, en tot invoeging van de van toepassing zijnde maatregelen van Titel Vbis met betrekking tot de Instellingen die de keuze van de Franse Gemeenschapscommissie na de zesde staatshervorming hebben gemaakt

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018012385 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2013 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018012384 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 november 2017 tot benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018202800 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de leden van de "Commission wallonne des Personnes handicapées" , ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

overeenkomst

type overeenkomst prom. 15/12/2017 pub. 05/06/2018 numac 2018031164 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Reglementering ter aanpassing van de algemene begroting van de uitgaven van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2017 type overeenkomst prom. 15/12/2017 pub. 05/06/2018 numac 2018031165 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Reglementering ter aanpassing van de begroting van de wegen en middelen van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2017 type overeenkomst prom. 15/12/2017 pub. 05/06/2018 numac 2018031163 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Reglementering omtrent de begroting van de wegen en middelen van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2018 type overeenkomst prom. 15/12/2017 pub. 05/06/2018 numac 2018031162 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Reglementering omtrent de algemene begroting van de uitgaven van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2018

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/06/2018 numac 2018012277 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Claude CARPAIJ vordert de nietigverklaring van het Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 224.940/XIII-8322. Voor de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 05/06/2018 numac 2018012276 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer R. VANHAM vordert de nietigverklaring van de besli Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 223.665/XIII-8168. Voor de Hoofdgriffier, C(...) type bericht prom. -- pub. 05/06/2018 numac 2018012275 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer D. MATHIEU heeft de nietigverklaring gevorderd van Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 februari 2018. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 05/06/2018 numac 2018012278 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Itter vordert de nietigverklaring van het besl Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A.224.961/XIII-8323. Voor de Hoofdgriffier, C(...) type bericht prom. -- pub. 05/06/2018 numac 2018012279 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevr. Dominique RAMAEKERS vordert de nietigverklaring van Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2018. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 05/06/2018 numac 2018012280 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer QUETSTROEY vordert de nietigverklaring van het bes Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 221.121/XIII-7892. Voor de Hoofdgriffier, (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 05/06/2018 numac 2018031100 bron brussels hoofdstedelijk gewest Haven van Brussels. - Erratum In het advies in het Belgisch Staatsblad van 17 mei 2018 bekendgemaakt, numac 2018012081, betreffende de benoeming van de havenkapitein door de raad van bestuur, worden de woorden « 1 december 2017 » vervangen door Er wordt verder verwezen naar het advies, dit in het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2018 werd b(...)

document

type document prom. -- pub. 05/06/2018 numac 2018202905 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Adjunct-administrateur-generaal voor het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (R.S.V.Z.). - Selectienummer: ANG18713 Solliciteren kan tot en met 25/06/2018 via www.selor.be De functiebeschrijv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2018 numac 2018012243 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 4 mei 2018 en met ingang van 1 april 2018 wordt mevrouw Alissa BAERT, in vast verband benoemd met de titel van attaché, in het Nederlands taalkader, met r Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2018 numac 2018012362 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 maart 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2018, wordt de heer Johan F.G.J. FAHY, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslissin type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2018 numac 2018031188 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 april 2018 wordt de heer David DE JOUX, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 27 februari 2018, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Federale Overhei Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/06/2018 numac 2018012421 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Transversale projectleider - Soft RH voor Brussel Gewestelijke Coördinatie - Directie Human Ressources - Pijler Aantrekken en Beheer van Talenten (ref. 40002801) Er is(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...)

document

type document prom. 19/04/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018012236 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. -- pub. 05/06/2018 numac 2018012284 bron brussels hoofdstedelijk gewest Secretariaat Mandaten - Brussel Openbaar Ambt. - Oproep tot het indienen van kandidaturen voor leden van de selectiecommissies voor mandaathouders Deze oproep tot het indienen van kandidaturen is in overeenstemming met artikel 446 en verder van Voor de selectie van mandatarissen bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en bij de Instelling(...)
^