Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 februari 2018
gepubliceerd op 05 juni 2018

Koninklijk besluit houdende de oprichting van een cel gelijke kansen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018031182
pub.
05/06/2018
prom.
25/02/2018
ELI
eli/besluit/2018/02/25/2018031182/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit houdende de oprichting van een cel gelijke kansen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de geldende federale en internationale wetgeving inzake gelijke kansen en non-discriminatie en de verplichtingen die daaruit voortvloeien;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2001 pub. 29/05/2001 numac 2001002046 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Justitie, inzonderheid op artikel 2, § 1, 1° en 11° gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 juli 2016;

Overwegende de nood aan een administratie op federaal niveau die instaat voor de coördinatie, de voorbereiding, aansturing en evaluatie van een federaal beleid inzake gelijke kansen en non-discriminatie;

Overwegende de rol van de FOD Justitie in het domein van de rechten van de mens, in het bijzonder wat betreft het voorbereiden en het beheer van wetgeving, deelname aan internationale onderhandelingen, rapportage, adviesverlening en opvolging van alle vraagstukken met betrekking tot de rechten van de mens;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal Overleg, gegeven op 4 juli 2017;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën Federale Overheidsdienst Justitie, gegeven op 13 juli 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 20 juli 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 21 augustus 2017;

Gelet op het protocol nr. 460 van 10 november 2017 van het Sectorcomité III-Justitie;

Gelet op het advies nr. 62.634/2 van de Raad van State, gegeven op 8 januari 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie en van de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de schoot van het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden van de Federale Overheidsdienst Justitie wordt een Cel Gelijke kansen opgericht.

Art. 2.De Cel Gelijke Kansen is tenminste samengesteld uit drie personeelsleden van niveau A. De samenstelling van de Cel bedoeld in het eerste lid kan worden uitgebreid op grond van de behoeften ervan.

Art. 3.De Cel Gelijke kansen adviseert het lid van de regering belast met gelijke kansen bij de uitwerking en voorbereiding van het beleid inzake gelijke kansen en non-discriminatie.

Art. 4.De Cel Gelijke kansen is, inzonderheid ter ondersteuning van het lid van de regering belast met gelijke kansen, minstens belast met: § 1. de voorbereiding, opvolging en evaluatie van het federale beleid inzake gelijkekansen en non-discriminatie; § 2. het ontwikkelen, opvolgen en bijsturen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake gelijke kansen en non-discriminatie; § 3. de voorbereiding, opvolging en vertegenwoordiging van het federale beleid op regionale, nationale, Europese en internationale vergaderingen; § 4. het bijdragen aan en de coördinatie van nationale rapportering en rapportering aan internationale instanties inzake gelijke kansen en non-discriminatie; § 5. het opzetten, coördineren en opvolgen van projecten die kaderen binnen de vooropgestelde beleidsdoelstellingen; § 6. het voorbereiden en opzetten van informatie- en sensibiliseringscampagnes, conferenties en studiedagen; § 7. waar nodig het uitbouwen van netwerken en het opzetten van werkgroepen om bovenvermelde opdrachten te kunnen uitvoeren;

Art. 5.Dit koninklijk besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Art. 6.Het lid van de regering belast met gelijke kansen en de Minister van Justitie zijn belast, elk wat hen betreft, met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 februari 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken, J. JAMBON

^