Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 juni 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/04/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018011911 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 15/04/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018011913 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 15/04/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018011912 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 09/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012312 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot wijziging van het Consulair Wetboek type wet prom. 23/02/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031156 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/03/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012165 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende besluiten in het raam van de rechtspositie van de beveiligingsassistenten van politie en de beveiligingsagenten van politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2018 numac 2018012295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 15 april 2018, wordt de heer Christian AMELYNCK, eerste auditeur, als eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State aangewezen. Op 22 mei 2018 heeft de heer Christian AMELYNCK als type koninklijk besluit prom. 28/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012358 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2018 numac 2018012377 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 april 2018, in werking tredend op 30 juni 2018 's avonds, is de heer Demeulemeester G., hoofdgriffier in de klasse A3 van het arbeidshof te Bergen, op zijn verzoek in ruste gesteld; Betrokkene m Bij koninklijk besluit van 8 mei 2018, is aan de heer Boussu N., secretaris bij het arbeidsaudi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2018 numac 2018012375 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 7 juli 2017 dat in werking is getreden op 21 mei 2018, is aan de heer Marynen D., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Stabroek. Het is hem vergund de titel van zijn Bij ministerieel besluit van 28 mei 2018, is het verzoek tot associatie van de heer Rouvez J., nota(...) type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018030936 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018030935 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de activiteitensectoren en de bevoegde administratieve overheden bedoeld in artikel 22quinquies, § 7, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018030937 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot bepaling van de lijst van de gegevens en informatie die geraadpleegd kunnen worden in het kader van de uitvoering van een veiligheidsverificatie type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018030938 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de retributies die verschuldigd zijn voor de veiligheidsmachtigingen, voor de veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen afgegeven door de Nationale Veiligheidsoverheid en voor de veiligheidsattesten afgegeven door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle alsook van de verdeelsleutels bedoeld in artikel 22septies, zesde en achtste lid, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen type koninklijk besluit prom. 23/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018202776 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031101 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van het modelformulier voor de opmaak van de balans van aardolieproducten en de aangifte van biobrandstoffen, minerale oliën en hun substitutieproducten van biologische oorsprong type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/06/2018 numac 2018202839 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij ministerieel besluit van 29 mei 2018 is de BVBA Smet Aannemingen, Blikken 1330, te 9130 Beveren(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/06/2018 numac 2018202840 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij ministerieel besluit van 29 mei 2018 is de NV Aannemingsbedrijf Aertssen, Laageind 91, te 2940 (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/06/2018 numac 2018202841 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij ministerieel besluit van 29 mei 2018 is de NV GIA Cataro, Wiedauwkaai 52a, te 9000 Gent, erkend(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 01/06/2018 numac 2018201859 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 4/2018 van 18 januari 2018 Rolnummer 6553 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 20bis van het decreet van het Vlaamse Gewest van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, gesteld door het Hof van Bero Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 01/06/2018 numac 2018201861 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 7/2018 van 18 januari 2018 Rolnummer 6478 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 56ter van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 19 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...)

decreet

type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012105 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012104 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Kruishoutem en Zingem en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012106 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012103 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Puurs en Sint-Amands en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012109 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Aalter en Knesselare en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012108 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Deinze en Nevele en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012107 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Neerpelt en Overpelt en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 type decreet prom. 17/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031151 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 15 maart 1999 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het onderwijzend hulppersoneel van het kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 01/06/2018 numac 2018202669 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg Bij beschikking van 8 mei 2018 werd de heer GIJSEN Robert, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg door Mevro

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 21/03/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018011880 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012079 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie stylist type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012080 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie visual merchandiser type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012083 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie logopedist type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012084 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie diëtist type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018030989 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie archiefmedewerker type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018030991 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie archivaris/informatiebeheerder type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018030990 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie archiefdeskundige type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018030997 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hr assistent type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018030996 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hoefsmid type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018030995 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bekapper type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018030999 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus hernieuwbare energietechnieken type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018030998 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie specialist hernieuwbare energietechnieken type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031042 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie regeltechnicus klimatisatie type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031043 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie coördinator installatietechnieken type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie koeltechnicus type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031045 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie programmeur software-, web-, en mobiletoepassingen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031044 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus iot type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031046 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie regelaar van textielproductiemachines type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031047 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie proces- en productontwikkelaar type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031048 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kinesitherapeut type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031049 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie syndicaal deskundige type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031051 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bouwkundig tekenaar type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031057 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie werfleider - woningbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031058 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie werfleider - wegenbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031059 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie coördinator - adviseur decoratieve schilderwerken type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031063 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker natuurbeheer type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031064 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie natuurbeheerder type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031066 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie grootkeukenhulpkok type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031067 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie grootkeukenkok type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031065 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker fastfood type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031068 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie installateur gebouwenautomatisering

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031152 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de rector en de eerste vice-rector van de "Université de Mons" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031150 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van diplomatieke posten van de externe loopbaan van « Wallonie-Bruxelles International »

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/06/2018 numac 2018202731 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 13 maart 2018 in zake Pauline Stiernon en anderen tegen de Belgische Staat en de Franse Gemeenschap, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is in « Schendt de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (met nam(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 01/06/2018 numac 2018202842 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 29 mei 2018 is het laboratorium SYNLAB Analytics & Services, Steenhouwerstraat 15, te 3194 AG HOOGVLIET ROTTERDAM, erkend geworden Groep : 6 Methode : AH600W Gebaseerd op : NEN 5896 Verrichting en principe : Identificatie(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 01/06/2018 numac 2018202690 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond Nr. 0695.735.864 BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS SARL Op 15/05/2018 werd het ondernemingsnummer (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 01/06/2018 numac 2018031107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 9 mei 2018 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Ontwikkelingscomité van de Belgische Sport » te Brussel o

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 01/06/2018 numac 2018031140 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Ambassades in België Overhandiging van geloofsbrieven Op 23 mei 2018 hebben H.E. de heer Mauricio Escanero, Mevr. Beryl Shirley Samson, de heer Georges Rebelo Pinto Chikoti en de heer Eduardo Jose A. De Vega de eer gehad aan de K H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

document

type document prom. -- pub. 01/06/2018 numac 2018202781 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Voorzitter van het Directiecomité voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg. - Selectienummer: ANG18712 Solliciteren kan tot en met 25/06/2018 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. type document prom. -- pub. 01/06/2018 numac 2018202824 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (m/v/x) (niveau A1) voor de FOD BOSA en de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17340 Deze selectie werd afgesloten op 02/03/2018. Er zijn 86 laureaten(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een ha(...) type document prom. -- pub. 01/06/2018 numac 2018202830 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieur voertuigen (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectie-nummer : ANG18118 Solliciteren kan tot 15/06/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 01/06/2018 numac 2018202831 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés gegevens sociale bescherming (niveau A1), voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer : ANG18120 Solliciteren kan tot 18/06/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschr(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 01/06/2018 numac 2018202833 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Laboratoriumtechnici (niveau B), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18005 Deze selectie werd afgesloten op 25/05/2018. Er zijn 8 laureaten. De lijst is 1 jaar g(...) type document prom. -- pub. 01/06/2018 numac 2018202834 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Sociaal Dialoog Griffie (niveau A1), voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : ANG18123 Solliciteren kan tot 18/06/2018 via www.selor.be De gedetail(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 01/06/2018 numac 2018202843 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Medewerkers Dienst Ondernemingsloketten (niveau A), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG18001 Deze selectie werd afgesloten op 23/03/201(...) Er zijn 6 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 01/06/2018 numac 2018202854 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directiesecretarissen/secretaresses (niveau B), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG18055 Deze selectie werd afgesloten op 14/05/2018. Er zijn 3 laureaten. De lij(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 01/06/2018 numac 2018202898 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Elektromechanica in de luchtvaart (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG18098. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 30/05/2018. De s(...) Solliciteren kan tot 13/06/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2018 numac 2018012297 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 april 2018, wordt mevrouw Valérie MICHIELS, auditeur, met ingang van 15 mei 2018 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 22 mei 2018 heeft mevrouw Valérie MICHIELS als ee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2018 numac 2018012296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 april 2018, wordt de heer Edward LANGOHR, auditeur, met ingang van 15 mei 2018 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 22 mei 2018 heeft de heer Edward LANGOHR als eerste type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2018 numac 2018202772 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 9 mei 2018 wordt mevrouw TRATSAERT Eline, met ingang va Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/06/2018 numac 2018012381 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 01/06/2018 numac 2018012380 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 01/06/2018 numac 2018012382 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van attaché rekrutering en selectie voor hoven en rechtbanken worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd: Attaché rekrutering en Voor bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van een attest(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 01/06/2018 numac 2018031088 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 01/06/2018 numac 2018031087 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...)

document

type document prom. -- pub. 01/06/2018 numac 2018012306 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-brandweermannen (basiskader - beroeps en vrijwi(...) Op 13 en 14 september 2018, in de provincie Henegouwen, RPA Hainaut Sécurité- Centre multidisciplin(...) type document prom. -- pub. 01/06/2018 numac 2018012307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-kapiteins 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-kapiteins (hoger kader - beroeps en vrijwilligers), (...) - Op 13 september 2018, in de provincie Henegouwen, RPA Hainaut Sécurité- Centre multidisciplinaire(...) type document prom. -- pub. 01/06/2018 numac 2018031184 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van het mandaat van de voorzitter en van leden en benoeming van leden Bij hetzelfde besluit, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, vanaf 4 maart 2018, als lede(...)
^