Etaamb.openjustice.be
Arrest
gepubliceerd op 01 juni 2018

Uittreksel uit arrest nr. 4/2018 van 18 januari 2018 Rolnummer 6553 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 20bis van het decreet van het Vlaamse Gewest van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, gesteld door het Hof van Bero Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...)

bron
grondwettelijk hof
numac
2018201859
pub.
01/06/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Uittreksel uit arrest nr. 4/2018 van 18 januari 2018 Rolnummer 6553 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 20bis van het decreet van het Vlaamse Gewest van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel.

Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de rechters A. Alen, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet en R. Leysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter E. De Groot, wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging Bij arrest van 28 november 2016 in zake de wooninspecteur, handelend namens het Vlaamse Gewest, tegen F.A., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 30 november 2016, heeft het Hof van Beroep te Brussel de volgende prejudiciële vragen gesteld : « 1) Schendt artikel 20bis van de Vlaamse Wooncode de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 EVRM, doordat, wanneer een woning aangetast is door een stedenbouwmisdrijf en om die reden niet in aanmerking komt voor herstel van de woonkwaliteitsgebreken, aan de overtreder van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode tegen wie uitsluitend de wooninspecteur een herstelvordering heeft ingesteld, de rechter beveelt om een andere bestemming te geven aan die woning overeenkomstig de bepalingen van de VCRO of om de woning of het goed te slopen, tenzij de sloop ervan verboden is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen, met als gevolg dat het verdere gebruik van het pand als woning uitgesloten is, terwijl aan de overtreder van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode tegen wie de stedenbouwkundige ambtenaar of het college van burgemeester en schepenen een herstelvordering betreffende het stedenbouwmisdrijf heeft ingesteld, de rechter met inachtneming van de regelen in artikel 6.1.41 VCRO - waaronder het verplichte positieve advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid - kan bevelen de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik te staken, en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/of een geldsom te betalen gelijk aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen, waarna de overtreder de woonkwaliteitsgebreken in de zin van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode van die woning kan herstellen en het pand verder als woning kan bestemmen ? 2) Schendt artikel 20bis van de Vlaamse Wooncode het door artikel 16 van de Grondwet en artikel 1.1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM gewaarborgde eigendomsrecht van de eigenaar van een woning die aangetast is door, enerzijds, woonkwaliteitsgebreken in de zin van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode en, anderzijds, een stedenbouwmisdrijf, in zoverre de rechter op de vordering van de wooninspecteur beveelt om een andere bestemming te geven aan die woning overeenkomstig de bepalingen van de VCRO of om de woning of het goed te slopen, tenzij de sloop ervan verboden is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen, zodat het verdere gebruik van het pand als woning uitgesloten is ? ». (...) III. In rechte (...) Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag B.1. De verwijzende rechter wenst te vernemen of artikel 20bis van het decreet van het Vlaamse Gewest van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (hierna : Vlaamse Wooncode) bestaanbaar is met artikel 16 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre de rechter op vordering van de wooninspecteur de herbestemming of sloop dient te bevelen van een woning die, enerzijds, niet voldoet aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten zoals bepaald in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode en, anderzijds, is aangetast door een stedenbouwmisdrijf, zodat het verdere gebruik van het pand als woning uitgesloten is.

B.2.1. Volgens artikel 5 van de Vlaamse Wooncode dient elke woning te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen die door de Vlaamse Regering nader worden bepaald.

B.2.2. Artikel 20 van de Vlaamse Wooncode stelt het verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen van een woning die niet voldoet aan die veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen strafbaar : « § 1. Als een woning of een specifieke woonvorm als vermeld in artikel 5, § 3, eerste lid, niet voldoet aan de vereisten en normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5, rechtstreeks of via tussenpersoon wordt verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning, wordt de verhuurder, de eventuele onderverhuurder of diegene die de woning ter beschikking stelt, gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 500 tot 25.000 euro of met een van die straffen alleen.

Wanneer een roerend of een onroerend goed dat niet hoofdzakelijk voor wonen bestemd is, rechtstreeks of via een tussenpersoon wordt verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning terwijl dit goed gebreken vertoont die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden of terwijl in dit goed de basisnutsvoorzieningén zoals elektriciteit, sanitair, kookgelegenheid en verwarmingsmogelijkheid ontbreken of niet behoorlijk functioneren, wordt de verhuurder, de eventuele onderverhuurder of diegene die dat roerend of onroerend goed ter beschikking stelt, gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 500 tot 25.000 euro of met een van die straffen alleen.

Het misdrijf, bedoeld in het eerste of tweede lid, wordt gestraft met een geldboete van 1000 tot 100.000 euro en met een gevangenisstraf van één jaar tot vijf jaar of met een van die straffen alleen in volgende gevallen : 1° als van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt, 2° als het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging betreft, ongeacht of de schuldige de hoedanigheid van leidend persoon heeft. § 2. Onverminderd de bevoegdheden van de agenten en de officieren van gerechtelijke politie zijn de ambtenaren die door de Vlaamse Regering aangewezen zijn als wooninspecteur of als ambtenaar met opsporings- en vaststellingsbevoegdheid, bevoegd om de wanbedrijven, vermeld in dit artikel, op te sporen en vast te stellen in een proces-verbaal. De wooninspecteurs krijgen voor de uitoefening van die bevoegdheid de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie en hulpofficier van de procureur des Konings.

De wooninspecteur deelt aan de burgemeester en de gewestelijke ambtenaar mee voor welke woningen een proces-verbaal werd opgesteld. [...] ».

B.2.3. Naast de straf kan de rechter, ambtshalve of op vordering van de wooninspecteur of het college van burgemeester en schepenen, de overtreder herstelmaatregelen opleggen krachtens artikel 20bis van de Vlaamse Wooncode, dat bepaalt : « § 1. Naast de straf kan de rechtbank de overtreder bevelen om werken uit te voeren om de woning, het pand dat het gebouw met de aanwezige woonentiteiten omvat, of de specifieke woonvorm als vermeld in artikel 5, § 3, eerste lid, te laten voldoen aan de vereisten en normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5. Als de rechtbank vaststelt dat de woning niet in aanmerking komt voor werkzaamheden, of dat het gaat om een goed als vermeld in artikel 20, § 1, tweede lid, beveelt ze de overtreder om er een andere bestemming aan te geven overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 of om de woning of het goed te slopen, tenzij de sloop ervan verboden is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen. Dat gebeurt ambtshalve of op vordering van de wooninspecteur of het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de woning, het pand of het goed ligt.

De rechtbank bepaalt de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregelen en kan, op vordering van de wooninspecteur of het college van burgemeester en schepenen, eveneens een dwangsom bepalen per dag vertraging in de tenuitvoerlegging van de herstelmaatregelen.

De termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregelen bedraagt maximaal twee jaar. [...] ».

B.3.1. De principiële herstelmaatregel bedoeld in artikel 20bis van de Vlaamse Wooncode is het uitvoeren van werken, zodat de woning voldoet aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen vastgesteld met toepassing van artikel 5 van die Wooncode.

B.3.2. Bij artikel 42, 1°, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 29 april 2011 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen heeft de decreetgever tevens een subsidiaire herstelmaatregel ingevoerd door in artikel 20bis, § 1, eerste lid, van de Vlaamse Wooncode de volgende zin in te voegen : « Als de rechtbank vaststelt dat de woning niet in aanmerking komt voor werkzaamheden, of dat het gaat om een goed als vermeld in artikel 20, § 1, tweede lid, beveelt ze de overtreder om er een andere bestemming aan te geven overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 of om de woning of het goed te slopen, tenzij de sloop ervan verboden is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen ».

B.3.3. Hoewel de principiële herstelmaatregel het herstel van alle gebreken blijft, beveelt de rechter, ingevolge die wetswijziging, de overtreder om aan de gebrekkige woning, die niet in aanmerking komt voor werkzaamheden, een andere bestemming te geven, overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of om ze te slopen, tenzij de sloop ervan verboden is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen.

B.3.4. De noodzaak om de herbestemming of de sloop van een woning als subsidiaire herstelmaatregel in te voeren, werd in de parlementaire voorbereiding als volgt verantwoord : « Door het decreet van 7 juli 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2006 pub. 05/10/2006 numac 2006036309 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers en van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de versterking van het instrumentarium woonkwaliteitsbewaking type decreet prom. 07/07/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006036347 bron vlaamse overheid Decreet houdende de goedkeuring van de normen voor Vlaamse overheidscommunicatie en houdende wijziging van het decreet van 19 juli 2002 houdende de controle op de communicatie van de Vlaamse overheid type decreet prom. 07/07/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006036441 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur type decreet prom. 07/07/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006036303 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten werd aan de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid gegeven om herstelvorderingen op te stellen en deze in te leiden bij het parket (voor dagvaarding voor de correctionele rechtbank) of voor de burgerlijke rechtbank. Het herstel kan ook ambtshalve door de rechter worden opgelegd.

In de herstelvordering vraagt de bevoegde overheid dat de overtreder wordt veroordeeld om werken uit te voeren aan de woning, waardoor opnieuw voldaan is aan de minimale kwaliteitsvereisten. De herstelvordering is pas uitgevoerd wanneer de woning volledig voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen. Dat wil zeggen dat er geen gebreken meer zijn. De opdracht voor de veroordeelde is duidelijk : hij moet er voor zorgen dat het door de decreetgever gewenste minimale kwaliteitsniveau opnieuw wordt gerespecteerd.

De rechter heeft geen opportuniteitsoordeel bij het opleggen van de herstelvordering. Aangezien de herstelvordering als bijzondere vorm van teruggave moet gezien worden, is de rechter verplicht om een beklaagde tot herstel te bevelen, zodra hij deze beklaagde schuldig acht aan het misdrijf van krotverhuur.

Door de herstelvordering wenst de decreetgever actief de woningkwaliteit te bevorderen en te vermijden dat verkrotte panden opnieuw voor verhuring worden aangeboden of opnieuw worden bewoond. De beste manier om te vermijden dat een krot opnieuw bewoond wordt, is er immers voor zorgen dat de gebreken aan het krot hersteld worden.

In praktijk stelt zich echter het probleem dat in een aantal gevallen geen renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden opgelegd kunnen worden. Als de rechter vaststelt dat de eigenaar van een pand (of zijn rechtsvoorganger) bijvoorbeeld een stedenbouwkundige inbreuk heeft begaan en de verkrotte woonentiteiten bijgevolg onvergund zijn, kan geen herstel van deze entiteiten bevolen worden. Dit zou immers betekenen dat er opnieuw een stedenbouwkundige inbreuk wordt gepleegd (namelijk het uitvoeren van werken aan een onvergunde woonentiteit) en dat de bestaande onvergunde situatie wordt bestendigd.

Een stedenbouwkundige inbreuk mag een herstelvordering omwille van motieven van woningkwaliteit echter niet belemmeren. Omwille van de doelstellingen van de herstelvordering (verbetering van de woningkwaliteit en het vermijden van bewoning in het verkrotte pand) dient de rechter de mogelijkheid te hebben om andere herstelmaatregelen op te leggen. Deze zullen dan bestaan in het opleggen van de verplichting aan de overtreder om aan het pand een andere bestemming te geven volgens de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening of het pand te slopen, tenzij de sloop verboden is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen.

Deze herstelmaatregelen kaderen volledig in de doelstellingen van de Vlaamse Wooncode en kunnen eveneens voorkomen dat verkrotte panden opnieuw bewoond worden. De veroordeelde behoudt dan ook de keuze om binnen het wettelijke kader naar eigen goeddunken te kiezen voor een herbestemming of een sloop. Beide zullen er immers toe leiden dat er geen bewoning meer zal zijn. De door de rechter opgelegde maatregelen staan er evenmin aan in de weg dat de veroordeelde de verkrotte woonentiteiten toch herstelt, wanneer hij daarvoor een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt en bekomt.

Daarnaast dient ook de mogelijkheid in het decreet ingeschreven te worden dat herstelmaatregelen opgelegd kunnen worden aan overtreders die constructies die niet voor bewoning zijn bestemd verhuren of ter beschikking stellen (constructies geviseerd in artikel 20, § 1, tweede lid, van de Vlaamse Wooncode). Ook voor deze constructies dient immers verhinderd te worden dat deze verder voor bewoning gebruikt of aangeboden worden. Aangezien deze constructies per definitie niet bestemd zijn voor bewoning, kan de rechter hier enkel de herbestemming of sloop opleggen.

De voorgestelde wijziging van § 1 van artikel 20bis (1° van de ontworpen regeling) houdt geenszins in dat wordt afgestapt van de principiële verplichting voor de verhuurder om de gebreken integraal te herstellen. Enkel indien de rechter vaststelt dat dit integrale herstel niet mogelijk is, zal hij de alternatieve herstelmaatregel moeten bevelen. Als er geen beletsel bestaat om het integrale herstel te bevelen, is hij verplicht om dat te doen » (Parl. St., Vlaams Parlement, 2010-2011, nr. 854/1, pp. 21-22).

B.3.5. De verwijzende rechter ondervraagt het Hof over de situatie waarin de subsidiaire herstelmaatregel van herbestemming of sloop door de rechter wordt bevolen omdat op de woning een stedenbouwkundige inbreuk rust. Zoals blijkt uit de in B.3.4 vermelde parlementaire voorbereiding, zou het opleggen van de principiële herstelmaatregel om de tekortkomingen aan de in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode opgelegde kwaliteitsvereisten ongedaan te maken in dat geval niet mogelijk zijn, omdat het de overtreder ertoe zou verplichten de stedenbouwkundige inbreuk te bestendigen. Het Hof beperkt zijn onderzoek tot dat geval.

B.4.1. Artikel 16 van de Grondwet bepaalt : « Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling ».

Artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens bepaalt : « Alle natuurlijke of rechtspersonen hebben recht op het ongestoord genot van hun eigendom. Niemand zal van zijn eigendom worden beroofd behalve in het algemeen belang en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen van het internationaal recht.

De voorgaande bepalingen zullen echter op geen enkele wijze het recht aantasten dat een Staat heeft om die wetten toe te passen welke hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang of om de betaling van belastingen of andere heffingen en boeten te verzekeren ».

B.4.2. Aangezien die internationaalrechtelijke bepaling een draagwijdte heeft die analoog is met die van artikel 16 van de Grondwet, vormen de erin vervatte waarborgen een onlosmakelijk geheel met diegene die zijn vervat in die grondwetsbepaling, zodat het Hof, bij zijn toetsing van de in het geding zijnde bepaling, rekening houdt met de eerstgenoemde.

B.4.3. Artikel 1 van het voormelde Protocol biedt niet alleen bescherming tegen een onteigening of een eigendomsberoving (eerste alinea, tweede zin), maar ook tegen elke verstoring van het genot van de eigendom (eerste alinea, eerste zin) en elke regeling van het gebruik van de eigendom (tweede alinea).

De beperking van het eigendomsrecht als gevolg van de verplichting tot herbestemming of sloop van een woning regelt « het gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang » in de zin van de tweede alinea van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol en valt dus onder het toepassingsgebied van die verdragsbepaling, in samenhang gelezen met artikel 16 van de Grondwet.

B.4.4. Elke inmenging in het eigendomsrecht moet een billijk evenwicht vertonen tussen de vereisten van het algemeen belang en die van de bescherming van het recht op het ongestoord genot van de eigendom. Er moet een redelijk verband van evenredigheid bestaan tussen de aangewende middelen en het nagestreefde doel.

B.5.1. Uit de in B.3.4 geciteerde parlementaire voorbereiding blijkt dat de in het geding zijnde herstelmaatregel van herbestemming of sloop beoogt de verhuring of terbeschikkingstelling van een woning te beëindigen wanneer niet aan de vereisten van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode kan worden voldaan. Wanneer geen renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden kunnen worden opgelegd omdat de stedenbouwkundige toestand van de woning dit belet, voorkomt de herstelmaatregel van herbestemming of sloop dat zij opnieuw wordt bewoond, doordat de huisvestingsbestemming ongedaan wordt gemaakt (Parl. St., Vlaams Parlement, 2010-2011, nr. 854/1, pp. 21-22). Aldus streeft die maatregel een legitieme en door het algemeen belang ingegeven doelstelling na.

B.5.2. Uit de tekst van de artikelen 5, 20 en 20bis van de Vlaamse Wooncode, hun ontstaansgeschiedenis en de doelstellingen van de decreetgever volgt dat het gevorderde herstel in hoofdorde tot integraal herstel moet strekken, dit wil zeggen tot het wegwerken van alle gebreken aan het onroerend goed teneinde het te laten voldoen aan de vereisten en normen vastgesteld krachtens artikel 5 van de Vlaamse Wooncode. Slechts indien het integraal herstel van alle gebreken aan de woning, teneinde ze te laten voldoen aan de vereisten en normen vastgesteld krachtens artikel 5 van de Vlaamse Wooncode, als principiële herstelmaatregel volgens de rechter niet mogelijk is, omdat de stedenbouwkundige toestand van de woning dit belet, dient de subsidiaire maatregel van herbestemming of sloop te worden bevolen (Cass., 2 december 2014, Arr. Cass., 2014, nr. 745).

Aldus kan de rechter de subsidiaire herstelmaatregel slechts opleggen indien de principiële herstelmaatregel niet mogelijk is omdat de woning is aangetast door een stedenbouwkundige inbreuk, zodat de maatregel van herbestemming of sloop het gevolg is van een wederrechtelijk handelen.

B.5.3. De rechter beschikt bij het opleggen van de in het geding zijnde herstelmaatregel niet over een opportuniteitsoordeel, maar hij kan de maatregel evenwel enkel bevelen indien hij van oordeel is dat die inmenging in het eigendomsrecht niet onevenredig is met het nagestreefde doel (zie in dezelfde zin : EHRM, 27 november 2007, Hamer t. België, § 77).Hierbij dient de rechter onder meer rekening te houden met de ernst en de impact van de eigendomsbeperking, het nadeel dat voor de eigenaar daaruit voortvloeit, de in het geding zijnde belangen, de concrete gedragingen van de eigenaar en van de bevoegde overheden en de legitieme verwachtingen van de eigenaar.

B.5.4. Bij een arrest van 5 april 2016 heeft het Hof van Cassatie ten aanzien van de bevoegdheid van de rechter die zich uitspreekt over de subsidiaire herstelmaatregel van herbestemming of sloop geoordeeld : « 2. Uit artikel 20bis, § 1 en § 3, Vlaamse Wooncode en artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM volgt dat de rechter die oordeelt over een door artikel 20bis Vlaamse Wooncode bedoelde herstelmaatregel de wettigheid ervan moet onderzoeken en in het bijzonder moet nagaan of die maatregel verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van algemene rechtsbeginselen. De toetsing houdt in het bijzonder in dat de rechter moet nagaan of de herstelmaatregel niet onevenredig is in verhouding tot de door artikel 5 Vlaamse Wooncode beoogde elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, of de voordelen die de herstelmaatregel voor de woonkwaliteit oplevert wel in verhouding staan tot de last die ze voor de overtreder veroorzaken en bijgevolg of het bestuur in redelijkheid kon overgaan tot het vorderen van dat herstel. 3. De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of rekening houdend met concrete en ter zake doende elementen van het dossier de voordelen die de herstelmaatregel oplevert voor de woonkwaliteit in verhouding staan tot de lasten die ze voor de overtreder veroorzaken. Het Hof kan nagaan of de rechter uit de door hem in aanmerking genomen feitelijke gegevens geen gevolgen trekt die op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord » (Cass., 5 april 2016, P.16.0001.N).

B.6. Bovendien, wanneer de rechter vaststelt dat de herstelvordering tot herbestemming of sloop dient te worden ingewilligd, heeft de overtreder, volgens de parlementaire voorbereiding zoals vermeld in B.3.4, de keuze om het herstel uit te voeren door naar eigen goeddunken één van beide maatregelen te nemen. Wanneer de overtreder kiest voor herbestemming van het goed en vervolgens een omgevingsvergunning verkrijgt die de woonfunctie toelaat, kan hij het onroerend goed opnieuw voor bewoning bestemmen, mits hij ook de woongebreken herstelt overeenkomstig de vereisten vermeld in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode.

Het effect van de principiële herstelmaatregel zal dus kunnen worden bereikt wanneer het goed, na de herbestemming ervan, in overeenstemming zal zijn gebracht met de stedenbouwkundige vereisten.

Het bevelen van de subsidiaire herstelmaatregel betekent dus niet noodzakelijk dat het in het geding zijnde goed niet meer zal kunnen worden bestemd voor bewoning.

B.7. Uit het bovenstaande blijkt dat de herstelmaatregel van herbestemming of sloop, zoals bedoeld in de in het geding zijnde bepaling, enkel kan worden bevolen als subsidiaire maatregel wanneer de principiële herstelmaatregel om de gebreken integraal te herstellen niet mogelijk is omdat op de woning een stedenbouwkundig gebrek rust en na een daadwerkelijke rechterlijke controle die erover waakt dat een billijk evenwicht wordt gewaarborgd tussen de vereisten van het algemeen belang en die van de bescherming van het recht op het ongestoord genot van de eigendom.

B.8. Onder voorbehoud van hetgeen in B.5.3, B.5.4, B.6 en B.7 is vermeld, dient de tweede prejudiciële vraag ontkennend te worden beantwoord.

Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag B.9. De verwijzende rechter wenst te vernemen of artikel 20bis van de Vlaamse Wooncode de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, schendt, « doordat, wanneer een woning aangetast is door een stedenbouwmisdrijf en om die reden niet in aanmerking komt voor herstel van de woonkwaliteitsgebreken, aan de overtreder van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode tegen wie uitsluitend de wooninspecteur een herstelvordering heeft ingesteld, de rechter beveelt om een andere bestemming te geven aan die woning overeenkomstig de bepalingen van de VCRO of om de woning of het goed te slopen, tenzij de sloop ervan verboden is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen, met als gevolg dat het verdere gebruik van het pand als woning uitgesloten is, terwijl aan de overtreder van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode tegen wie de stedenbouwkundige ambtenaar of het college van burgemeester en schepenen een herstelvordering betreffende het stedenbouwmisdrijf heeft ingesteld, de rechter met inachtneming van de regelen in artikel 6.1.41 VCRO - waaronder het verplichte positieve advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid - kan bevelen de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik te staken, en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/of een geldsom te betalen gelijk aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen, waarna de overtreder de woonkwaliteitsgebreken in de zin van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode van die woning kan herstellen en het pand verder als woning kan bestemmen ».

B.10.1. De procedures inzake het opleggen van herstelmaatregelen in het kader van de Vlaamse Wooncode, enerzijds, en van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, anderzijds, hebben een verschillende doelstelling : terwijl in het eerste geval het bewaken en bevorderen van de woonkwaliteit wordt beoogd, wordt in het tweede geval het herstel van de goede ruimtelijke ordening nagestreefd.

B.10.2. Het Hof wordt ondervraagd over de situatie waarin niet enkel een overtreding van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode werd vastgesteld, doordat een woning niet voldoet aan de in die bepaling gestelde kwaliteitsvereisten, maar waarin bovendien op de woning een stedenbouwkundige inbreuk rust.

Tegen de personen die zich in een dergelijke situatie bevinden, kunnen zowel herstelmaatregelen op basis van de Vlaamse Wooncode als op basis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden gevorderd, zodat de decreetgever inzake het opleggen van de bedoelde herstelmaatregelen geen verschil in behandeling heeft ingevoerd.

B.10.3. Het verschil in behandeling waarover het Hof wordt ondervraagd, vloeit niet voort uit de decretale bepalingen inzake de bedoelde herstelmaatregelen, maar uit het feit dat in het ene geval uitsluitend de herstelvordering wordt ingesteld door de wooninspecteur of door het college van burgemeester en schepenen op basis van de Vlaamse Wooncode, terwijl in het andere geval een herstelvordering wordt ingesteld door de stedenbouwkundige ambtenaar of door het college van burgemeester en schepenen op grond van de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening, hoewel de decretale bepalingen toelaten dat in alle gevallen zoals bedoeld in B.10.2 beide soorten van herstelvorderingen worden ingesteld.

De toetsing van een dergelijk verschil in behandeling, dat voortvloeit uit de initiatieven die al dan niet worden genomen door de ter zake bevoegde overheden en uit het gevolg dat daaraan wordt gegeven door de rechter, behoort niet tot de bevoegdheid van het Hof.

B.11. De eerste prejudiciële vraag behoeft bijgevolg geen antwoord.

Om die redenen, het Hof zegt voor recht : - Onder voorbehoud van hetgeen is vermeld in B.5.3, B.5.4, B.6 en B.7, schendt artikel 20bis van het decreet van het Vlaamse Gewest van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode niet artikel 16 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. - De eerste prejudiciële vraag behoeft geen antwoord.

Aldus gewezen in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten op het Grondwettelijk Hof, op 18 januari 2018.

De griffier, P.-Y. Dutilleux De voorzitter, E. De Groot

^