Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 november 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 21/11/2011 numac 2011003379 bron nationale bank van belgie Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft het Directiecomité van de Nationale Ba(...) type wet prom. -- pub. 21/11/2011 numac 2011009759 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 7 november 2011 is machtiging verleend aan de heer **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, ****(...) Bij koninklijk besluit van 7 november 2011 is machtiging verleend aan de heer **** **** **** **** (...) type wet prom. -- pub. 21/11/2011 numac 2011040207 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 juli 2011 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. ACTIF (millions d'euros) type wet prom. -- pub. 21/11/2011 numac 2011041311 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand november 2011 is s Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 1,467 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 2(...) type wet prom. -- pub. 21/11/2011 numac 2011043104 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Verzekeringen. - Ziektekostenverzekeringen. - Specifieke indexcijfers bedoeld in artikel 138bis-4, § 3, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Bericht De tabel met de specifieke indexcijfers voor het derde trimest Leeftijdsklasse Waarborg eenpersoonskamer Wa(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2011 numac 2011000718 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Korpschef. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 19 okober 2011, wordt het mandaat van de heer Schlenter, Harald, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Eupen/Kelmis/Lontzen/Raere type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2011 numac 2011000720 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Korpschef. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 19 oktober 2011, wordt het mandaat van de heer Mathieur, André, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Bastogne/Bertogne/Fauviller type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 21/11/2011 numac 2011011410 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 05/10/2011 pub. 21/11/2011 numac 2011012070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in geval van ontslag in het kader van het brugpensioen voor sommige oudere mindervalide arbeiders en voor arbeiders met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 21/11/2011 numac 2011012079 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot invoering van een sociaal sectoraal pensioenplan type koninklijk besluit prom. 05/10/2011 pub. 21/11/2011 numac 2011012085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden, de werkgelegenheid en de opleidings- en vormingsinspanningen voor risicogroepen voor de periode 2011-2012 type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2011 numac 2011014272 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing pan bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Numéro d'agrément du centre de formation Erkenni(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2011 numac 2011014277 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2011, dat in werking treedt op 1 april 2012, wordt aan Mevr. Anne-Marie Authom, eervol ontslag verleend uit haar functies in de klasse A2, met de titel van attaché. De be type koninklijk besluit prom. 24/10/2011 pub. 21/11/2011 numac 2011022375 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 29, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 25/10/2011 pub. 21/11/2011 numac 2011024312 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juli 2008 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 05/10/2011 pub. 21/11/2011 numac 2011204229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 april 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2011 numac 2011205676 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2011 wordt bepaald : Artikel 1. § 1. Wordt benoemd tot Commandeur in de Kroonorde : Mevrouw ROELS Martine Afdelingshoofd Datum van ranginneming : 8/04/20(...) § 2. Worden benoemd tot Officier in de Kroonorde : Mevrouw BOGAERT Christiane (Ekeren, 4/0(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/11/2011 pub. 21/11/2011 numac 2011009760 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 februari 2011 houdende benoeming, verlenging mandaat en ontslag van leden van de Commissies van toezicht type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/11/2011 numac 2011011411 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Het ministerieel besluit van 8 november 2011, genomen krachtens het koninklijk besluit van 28 februari 2007 betreffende de elektro-magnetische compatibiliteit, verbiedt het in de hand PR/002-0230-03 : Ledlamp ECTRON HIGH POWER led 1 x 3watt GU10 Bij hetzelfde ministerieel (...) type ministerieel besluit prom. 07/11/2011 pub. 21/11/2011 numac 2011018397 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Evaluatiecommissie, bedoeld in artikel 12 van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 08/11/2011 pub. 21/11/2011 numac 2011204601 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van het grondgebied van de stad Doornik als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra type ministerieel besluit prom. 17/10/2011 pub. 21/11/2011 numac 2011205677 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Tweede Waarborgbesluit van 18 februari 2005 en van het ministerieel besluit van 6 mei 2009 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Vierde Waarborgbesluit van 27 maart 2009

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/2011 pub. 21/11/2011 numac 2011205609 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van de bedrijven Coralius NV, PwC Enterprice Advisory cvba en SYSQA B.V. als adviesorgaan voor digitale stemsystemen en de digitale aspecten van de verwerking van de kiesverrichtingen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2011 pub. 21/11/2011 numac 2011205613 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door instanties die geen deelnemer zijn aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, toegevoegd aan de GDI, en de vergoedingsregeling voor de publieke toegang

overeenkomst

type overeenkomst prom. 19/09/2011 pub. 21/11/2011 numac 2011022394 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 21/11/2011 numac 2011002055 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief van 16 november 2011 nr. 611 Eindejaarstoelage 2011 Aan de besturen en andere diensten die een eindejaarstoelage toekennen op basis van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan s Mevrouw de Minister, Mijnheer de Minister, Mijnheer de Staatssecretaris Teneinde de uitbet(...) type omzendbrief prom. -- pub. 21/11/2011 numac 2011002054 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief van 16 november 2011 nr 610 Eindejaarstoelage 2011 Aan de besturen en andere diensten van het federaal administratief openbaar ambt zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambten Mevrouw de Minister, Mijnheer de Minister, Mijnheer de Staatssecretaris Teneinde de uitbet(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/11/2011 numac 2011011414 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de markt. - Bericht in verband met de automatische indexering van de bedra(...) Overeenkomstig artikel 25, vierde lid, van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 betreffende d(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 21/11/2011 numac 2011003380 bron nationale bank van belgie Toestemming voor fusie tussen een kredietinstelling en een andere in de financiële sector bedrijvige instelling Overeenkomstig artikel 30 van (...) Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen o(...)

erratum

type erratum prom. 26/09/2011 pub. 21/11/2011 numac 2011003382 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van Richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2011 numac 2011002053 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2011 wordt Mevr. Silvija AKIF tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie - SELOR, in een betrekking Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2011 wordt Mevr. Maud DE RAEMAEKER tot rijksambtenaar ben(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2011 numac 2011205524 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van het eHealth-platform Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 6 oktober 2011 dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2011 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van effectief lid van het Beh - wordt de heer Philip Babylon, benoemd tot effectief lid van het Beheerscomité van het eHealth-pla(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 21/11/2011 numac 2011205837 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** adjunct voor de directeur van de **** **** vergelijkende selectie van **** adjunct voor de directeur van de **** (niveau ****) voor de **** **** (****1181(...) Er zijn geen geslaagden.
^