Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 april 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/01/1989 pub. 22/04/2011 numac 2011000233 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het rechtscollege bedoeld bij artikel 92bis, § 5 en § 6, en artikel 94, § 3, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2011 numac 2011009310 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 april 2011 is aan de heer Lemahieu, H., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Roeselare. Het is hem vergund de titel van Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2011 numac 2011009309 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 16 maart 2011 wordt Mevr. Mosen, Kristel, geboren op 1 mei 1984, benoemd(...) type koninklijk besluit prom. 12/04/2011 pub. 22/04/2011 numac 2011011147 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor 2011 type koninklijk besluit prom. 14/04/2011 pub. 22/04/2011 numac 2011014102 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van postwaarden in de loop van het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 12/04/2011 pub. 22/04/2011 numac 2011014103 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2012 type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 22/04/2011 numac 2011201882 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 24 september 2010 van het paritair subcomité voor de vlasbereiding tot vaststelling van de vakantiedata voor 2011

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/04/2011 pub. 22/04/2011 numac 2011009311 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 februari 2003 houdende de aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie, tot uitvoering van artikelen 428ter , § 9, eerste lid, en 428quater , § 5, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 20 oktober 2003 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 25 april 2005 type ministerieel besluit prom. 06/04/2011 pub. 22/04/2011 numac 2011011133 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 24 maart 2010 houdende toekenning aan de tijdelijke handelsvennootschap SEASTAR van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden gelegen tussen de Bank zonder Naam en de Blighbank type ministerieel besluit prom. 21/03/2011 pub. 22/04/2011 numac 2011201914 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 1 bij het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2004 tot erkenning van de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit, de controleorganen en de producenten die volgens deze methode telen

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 22/04/2011 numac 2011011126 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad van State. - Ministerieel besluit van 24 maart 2010 houdende toekenning aan de tijdelijke handelsvennootschap SEASTAR van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de ze Bij arrest nr. 210.981 van 3 februari 2011 schorst de Voorzitter van de VIIe kamer van de Raad van (...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 22/04/2011 numac 2011201039 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 32/2011 van 24 februari 2011 Rolnummer 5070 In zake : het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van artikel 835 van het Gerechtelijk Wetboek, ingesteld door Marc van der Pas. Het Grondwettelijk H samengesteld uit voorzitter R. Henneuse en de rechters-verslaggevers P. Nihoul en E. De Groot, bijg(...) type arrest prom. -- pub. 22/04/2011 numac 2011201038 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 31/2011 van 24 februari 2011 Rolnummer 5041 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 1, § 1, 1°, 3 en 8 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de v Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter R. Henneuse en de rechters-v(...) type arrest prom. -- pub. 22/04/2011 numac 2011201461 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 22/2011 van 3 februari 2011 Rolnummer 4971 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 6.1.1, derde en vierde lid, en 6.1.2 van de « Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening » ,(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 22/04/2011 numac 2011201536 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 23/2011 van 10 februari 2011 Rolnummer 4872 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 21 van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers va Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 22/04/2011 numac 2011201538 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 25/2011 van 10 februari 2011 Rolnummer 4907 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 8, § 1, tweede lid, van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijk pensioenen, gesteld door Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 22/04/2011 numac 2011201539 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 27/2011 van 10 februari 2011 Rolnummer 5058 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 26, eerste lid, en 49 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het Hof van Beroep te Antwer Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 22/04/2011 numac 2011201537 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 24/2011 van 10 februari 2011 Rolnummer 4904 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 365, § 2, eerste lid, d), van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 8 van de wet van 27 december Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/03/2011 pub. 22/04/2011 numac 2011029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de lesroosters in het hoger kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 22/04/2011 numac 2011029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2011 pub. 22/04/2011 numac 2011201881 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/03/2011 pub. 22/04/2011 numac 2011201915 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 november 2007 tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de verdeelinstallaties van vloeibare koolwaterstoffen met een vlampunt dat hoger is dan 55 °C en gelijk aan 100 °C of minder, voor motorvoertuigen, met het oog op andere handelsdoeleinden dan verkoop aan het publiek, zoals de verdeling van koolwaterstoffen voor motorvoertuigen in eigen beheer of voor eigen gebruik, met maximum twee pistolen en voor zover de opslagcapaciteit van de opslagplaats voor koolwaterstoffen gelijk is aan 3 000 liter of meer en kleiner is dan 25 000 liter

omzendbrief

type omzendbrief prom. 16/03/2011 pub. 22/04/2011 numac 2011201913 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief van de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu tot aanwijzing van zijn afgevaardigde krachtens de artikelen 2.2 en 3 van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2007 betreffende de overbrenging van afvalstoffen getroffen overeenkomstig Verordening (EG) 1013/2006 van het Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen

verslag

type verslag prom. -- pub. 22/04/2011 numac 2011011137 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Verslag over de werking van de Centrale voor kredieten aan particulieren. - Jaar 2010. - 1. Overzicht van de geregistreerde inlichtingen 1.1. Inhoud van het bestand De Centrale van k(...)

document

type document prom. -- pub. 22/04/2011 numac 2011011143 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-11/0007 : Coöperatieve Gilde Equity Management Benelux II B.A./Actief Construct NV Zaak die in aanmerking kan komen voor Op 15 april 2011 ontving het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een conc(...) type document prom. -- pub. 22/04/2011 numac 2011201912 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige industrieel ingenieurs (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG11008) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook ee(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum : diploma van ind(...)

erratum

type erratum prom. 23/12/2010 pub. 22/04/2011 numac 2011201920 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 . - Erratum type erratum prom. 18/03/2011 pub. 22/04/2011 numac 2011201921 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de schalen van de administratieve boete inzake eurovignet. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 22/04/2011 numac 2011201923 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamchefs sociaal controleurs (niveau A) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (ANG11801) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee j(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 22/04/2011 numac 2011201937 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs arbeidsveiligheid (niveau A) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG10090) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 22/04/2011 numac 2011201933 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige scheikundige gespecialiseerd in instrumentele analyse (niveau A1) voor de FBZ (AFG11009) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wo(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? lic(...)

erratum

type erratum prom. 04/03/2011 pub. 22/04/2011 numac 2011201932 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de sector van de voorzieningen voor gezinnen met kinderen. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 22/04/2011 numac 2011201961 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal externe communicatie voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister (ANG11708) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure (...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : ? houder te zijn van een basisdiploma (...) type document prom. -- pub. 22/04/2011 numac 2011201962 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van administrateur-generaal voor de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) (NG11709) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bi(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : ? houder te zijn van een basisdiploma (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2011 numac 2011009297 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 april 2011 wordt Mevr. Celine Van Laere, met ingang van 1 maart 2011, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten. Overeenkomsti type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2011 numac 2011024052 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 februari 2011 wordt de heer DENIS, Benjamin, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 16 november 2010, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Federale Ov

document

type document prom. -- pub. 22/04/2011 numac 2011000249 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie Aanstelling in een hoger ambt Bij ministeriële beslissing van 14 april 2011 werd de heer hoofdcommissaris Valère DE CLOET, met ingang van 14 april 2011 en bij toepassing van het artikel VI.II.81, eerste lid, (...)
^