Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 april 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/07/2010 pub. 15/04/2011 numac 2011000224 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoering van een duurzame ontwikkelingseffectbeoordeling in de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. - Duitse vertaling type wet prom. 30/07/2010 pub. 15/04/2011 numac 2011000223 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2011 numac 2011003144 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « WIN FOR LIFE » genaamd Overeenkomstig artikel 11 van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « WIN FOR LIFE » genaamd, een openbare l - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummers 332 en 333) op 16 apr(...) type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011012020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90bis van 21 december 2010, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 van 20 december 2007 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011018125 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2011 numac 2011018146 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten Verkiezing Voorzitter, Ondervoorzitter en Penningmeester In uitvoering van de artikelen 32 en 33 van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de orga De heer Jean-Marie CONTER werd verkozen tot Voorzitter De heer Xavier SCHRAEPEN werd verkozen to(...) type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011022144 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011022142 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 tot uitvoering van het artikel 37, § 9, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoet komt in de kosten voor het afleveren van menselijk lichaamsmateriaal

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/04/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011009275 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 2007 betreffende de stage en de vorming van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 30/03/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011011123 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor Normalisatie type ministerieel besluit prom. 14/03/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011018118 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 2009 tot vaststelling van de prijs van menselijk lichaamsmateriaal type ministerieel besluit prom. 28/02/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011035300 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies voor contactorganisaties die optreden in het kader van Zorgregie type ministerieel besluit prom. 12/04/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011201723 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2010 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 15/04/2011 numac 2011035299 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van een subsidie voor de optimalisering van de omkadering voor de leertijd in 2010 type besluit van de vlaamse regering prom. -- pub. 15/04/2011 numac 2011035298 bron vlaamse overheid Bekendmaking van een registratieaanvraag Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenaminge Naam van het product waarvoor een registratieaanvraag is ingediend : Liers Vlaaike Aangevraagde(...) type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 15/04/2011 numac 2011201750 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, e), van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/04/2011 numac 2011018136 bron studiebeurzen Provinciale Commissie Studiebeurzenstichtingen Antwerpen Studiejaar 2011-2012 De Provinciale Commissie Studiebeurzenstichtingen Antwerpen, bericht de belanghebbenden dat de beurzen van de hiernavolgende stichtingen met ingang van het studieja Verenigde stichtingen Adriaenssen : Adriaan Adriaenssen, J.F. Bosschaerts, Cecilia en Isabel Buy(...)

concessieaanvraag

type concessieaanvraag prom. -- pub. 15/04/2011 numac 2011011132 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Domeinconcessie De Algemene Directie Energie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie ontving een aanvraag van domeinconcessie voor de bouw en uitbating van een windenergiepark in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefene Elke belanghebbende kan een aanvraag tot mededinging betreffende het bekomen van een domeinconcessi(...) type concessieaanvraag prom. -- pub. 15/04/2011 numac 2011011134 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. - Concessieaanvraag voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat In toepassing van artikel 10 van het koninkl Het aanvraagdossier kan geraadpleegd worden bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, Diens(...) type concessieaanvraag prom. -- pub. 15/04/2011 numac 2011011135 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. - Concessieaanvraag voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat In toepassing van artikel 10 van het koninkl Het aanvraagdossier kan geraadpleegd worden bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, Diens(...)

document

type document prom. -- pub. 15/04/2011 numac 2011201754 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen burgerlijk recht, strafrecht of fundamentele rechten (niveau A) voor de FOD Justitie (ANG10094) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig (...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 15/04/2011 numac 2011201791 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...) type document prom. -- pub. 15/04/2011 numac 2011201828 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bachelors in textiel of confectie (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (ANG11006) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er w(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : een diploma (...) type document prom. -- pub. 15/04/2011 numac 2011201829 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige textielingenieurs (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (ANG11005) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? indust(...) type document prom. -- pub. 15/04/2011 numac 2011201844 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige kanseliers (niveau C) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (ANG11809) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaa(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2011 numac 2011009289 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 april 2011, dat uitwerking heeft op 1 februari 2011, wordt het koninklijk besluit van 20 december 2010, houdende de hernieuwing van de benoeming van de heer Rousseau, Ph., tot de functie van werkend Bij koninklijk besluit van 7 april 2011 is Mevr. Nyssen, G., rechter in de rechtbank van eerste(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2011 numac 2011022140 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 30 maart 2011, worde als vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen : de dames BONNEWYN, C., DE BAERDEMAEKER,(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/04/2011 numac 2011009290 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking Werkend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in de sociale reïntegratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik : 1. Elke kandidatuur moet bij een ter post aangetekend schrij type vacante bettreking prom. -- pub. 15/04/2011 numac 2011009291 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats : - Antwerpen : 1 . Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 februari 2011; - Nijlen : 1; - Dilsen-Stokkem(...) - Oosterzele : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 feb(...)

document

type document prom. -- pub. 15/04/2011 numac 2011018122 bron studiebeurzen Provinciale Commissie van Studiebeurzenstichtingen in Henegouwen 2011-2012 De Commissie heeft als doel de weinig bemiddelde studenten te helpen hun studies voort te zetten. De toegekende beurzen komen bij de officiële tegemoetkomingen en k Iedere stichter heeft het recht de beurzen aan sommige categoriën studenten te reserveren (naar de (...)
^