Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 augustus 2002

Snelle toegang:

programmawet

type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het artikel 2, 2°, van de wet van 17 november 1998 houdende integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de voormalige rijkswacht, voor wat de luchtvaartpolitie betreft type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/08/2002 numac 2002014217 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002, wordt de heer Jean-Paul Gailly aangesteld in de functie van Directeur-generaal van het directoraat-generaal "Mobiliteit en Verkeersveiligheid" van de Federale overheidsdienst Mo Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002, wordt de Heer Erik Van Nuffel aangesteld in de func(...) type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002021352 bron federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1999 houdende benoeming van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 17/07/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002022604 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu type koninklijk besluit prom. 17/07/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002022603 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan type koninklijk besluit prom. 15/07/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002022631 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij aan zekere personen de Medaille van de Werkweigeraar wordt toegekend type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002022694 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003390 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 2002 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 mei 2002 betreffende bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe type ministerieel besluit prom. 24/07/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002014219 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 20 november 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, en tot bepaling, voor wat betreft deze Overheidsdienst, van de inwerkingtreding van hoofdstuk I van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten type ministerieel besluit prom. 22/07/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002022640 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 2002 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/06/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002029411 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Gemeenschapsraad voor hulpverlening aan de Jeugd

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/05/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002036081 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake de door de sportfederaties georganiseerde sportkampen type besluit van de vlaamse regering prom. 31/05/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002036082 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake jeugdsport type besluit van de vlaamse regering prom. 31/05/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002036080 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake topsport

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/08/2002 numac 2002007213 bron ministerie van landsverdediging Vacante betrekkingen van adviseur-generaal Oproep tot de kandidaten Twee betrekkingen van adviseur-generaal (rang 15) zijn te begeven bij het Ministerie van Landsverdediging. Deze betrekkingen zijn zowel voor vrouwen als voor mannen(...) Functiebeschrijving : De adviseurs-generaal zijn de medewerkers van een directeur-generaal of va(...)
^