Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 31 mei 2002
gepubliceerd op 29 augustus 2002

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake topsport

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002036080
pub.
29/08/2002
prom.
31/05/2002
ELI
eli/besluit/2002/05/31/2002036080/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 MEI 2002. - Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake topsport


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding inzonderheid op artikel 2, 9°, 2, 14°, 2, 15°, 9, 2°, 15, 3°, 18, 23, § 2, 26, 39 en 56, 3°;

Gelet op het advies van de Vlaamse Sportraad, gegeven op 23 november 2001;

Gelet op het begrotingsakkoord gegeven ter zitting van de Vlaamse Regering van 29 maart 2002;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat door het feit dat (bij het decreet van 13 juli 2001) het vorige decreet van 13 april 1999 opgeheven werd en het decreet van 13 juli 2001 in voege is getreden vanaf 1 januari 2002. De uitvoeringsbesluiten dienen dus zo snel mogelijk gefinaliseerd te worden teneinde de continuering in het erkennings- en subsidiëringsbeleid ten aanzien van de begunstigden te verzekeren;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 11 april 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° het decreet : het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding;2° de minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor de sport;3° het Bloso : het Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie, opgericht bij het decreet van 12 december 1990, meer bepaald de bevoegde dienst van de Vlaamse Gemeenschap, genoemd in het decreet;4° de sportfederatie : de Vlaamse unisportfederatie die in het kader van het decreet gesubsidieerd wordt voor de uitvoering van de basisopdrachten en die een beleid inzake topsport voert dat past in het topsportbeleid, zoals bepaald in artikel 2, 9°, van het decreet;5° het topsportconvenant : de overeenkomst, gesloten op 25 maart 1998, die een doorgedreven topsportopleiding voor jongeren in combinatie met een volwaardige schoolse vorming tot voorwerp heeft;6° het bijzonder convenant : onderdeel van het topsportconvenant, afgesloten tussen de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, de betrokken sportfederatie en de betrokken school, dat de in overleg afgesproken modaliteiten ter uitvoering van het topsportconvenant bevat, eveneens de wederzijdse rechten en plichten van alle ondertekende partijen;7° de selectiecommissie : de commissie die krachtens het topsportconvenant de leerling-topsporter selecteert met het oog op de toekenning van een topsportstatuut;8° de leerling-topsporter : de topsporter aan wie, op basis van de normen die de selectiecommissie bepaalt, een topsportstatuut wordt toegekend en die is ingeschreven in een topsportschool;9° de keuringscentra : de medische keuringscentra, genoemd in artikel 14 van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening;10° het algemeen erkennings- en subsidiëringsbesluit : het besluit van de Vlaamse regering van 31 mei 2002 tot vaststelling van de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding;11° olympiade : de periode van vier jaar beginnend op 1 januari van het jaar volgend op de Olympische Zomerspelen en eindigend op 31 december van het jaar van de Olympische Zomerspelen;12° de Vlaamse Trainersschool : het samenwerkingsverband tussen het Bloso, de universitaire opleidingsinstituten Lichamelijke Opvoeding, de Vlaamse Hogescholen Lichamelijke Opvoeding en de erkende Vlaamse sportfederaties, dat sportkaderopleidingen organiseert in Vlaanderen, afgekort VTS;13° het Vlaams Overlegplatform Topsport : de adviescommissie die de minister adviseert inzake topsportaangelegenheden. 14° het B.O.I.C. : het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité dat de topsporters selecteert die deelnemen aan de Olympische spelen, de Paralympics, de Europese Jeugd Olympische dagen en de Wereldspelen. HOOFDSTUK II. - De voor topsport in aanmerking komende sporttakken en de indeling in categorieën

Art. 2.§ 1. De sporttakken die zijn opgenomen in het topsportbeleid, genoemd in artikel 2, 9°, van het decreet, worden per olympiade op voorstel van het Bloso na advies van het Vlaams Overlegplatform Topsport, vastgelegd door de Vlaamse regering en ingedeeld in vier categorieën zoals bepaald in artikel 18 van het decreet. Deze indeling geschiedt op basis van de vier volgende criteria : 1° de door de elitesporters en de beloftevolle jongeren op internationaal vlak geleverde sportprestaties, die worden geëvalueerd op basis van hetzij de behaalde medailles, finaleplaatsen en halve finaleplaatsen op Olympische Spelen, Paralympics, Wereldspelen, Wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen, hetzij de rangschikking op wereldniveau;2° de uitstraling van de sporttak in het binnenland, meer bepaald de mate van beoefening en populariteit van de sporttak, evenals de mate van bekendheid van de topsporter bij het grote publiek;3° de uitstraling van de sporttak in het buitenland, meer bepaald de mate van beoefening van de sporttak wereldwijd;4° de mate van uitbouw van de topsportstructuur, de sporttechnische, medische, paramedische en sportpsychologische omkadering en het integraal topsportbeleid van de sportfederatie onder meer op het vlak van talentdetectie en talentontwikkeling;het vastleggen van een leer- en begeleidingsmethodiek, het vastleggen van het technisch, tactisch, conditioneel en mentaal niveau en het trainingsvolume per leeftijdscategorie. § 2. Er wordt voor topsport voor gehandicapten een aparte categorie voorzien. § 3. Voor de sporttakken die niet behoren tot de categorieën vermeld in § 1 en § 2 maar wel door topsporters beoefend worden die deelnemen aan Olympische Spelen, Paralympics, Europese Jeugd Olympische dagen (EYOD) en Wereldspelen en voor de sporttakken die aangeboden worden door de sportfederaties die een Europees kampioenschap, een Wereldkampioenschap of een Wereldbekerwedstrijd voor junioren en senioren in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel - Hoofdstad organiseren worden twee afzonderlijke categorieën voorzien.

Art. 3.De Vlaamse regering kan jaarlijks, op voorstel van het Bloso na advies van het Vlaams Overlegplatform Topsport, een sporttak die wordt aangeboden door een sportfederatie die voor de eerste maal een aanvraag voor subsidie voor de basisopdrachten en de facultatieve opdracht topsport indient, toevoegen aan de lijst van sporttakken die zijn opgenomen in het topsportbeleid, genoemd in artikel 2, 9°, van het decreet en indelen in een categorie. De sporttak wordt toegevoegd voor de resterende duur van de lopende olympiade.

Art. 4.§ 1. De sportfederatie die een sporttak aanbiedt die opgenomen is in het topsportbeleid, genoemd in artikel 2, 9°, van het decreet en die voldoet aan de algemene subsidiëringsvoorwaarden, heeft recht op een subsidie : 1° voor de voorbereiding en de deelname aan internationale wedstrijden van geregistreerde topsporters;2° voor de voorbereiding en de deelname aan Olympische Spelen, Paralympics, Europese Jeugd Olympische dagen (EYOD) en Wereldspelen van de gepreselecteerde en geselecteerde topsporters, indien zij bijkomend voldoet aan de bijzondere voorwaarden zoals bepaald in hoofdstuk III, afdeling II;3° voor de participatie in een topsportschool, indien zij bijkomend voldoet aan de bijzondere voorwaarden zoals bepaald in hoofdstuk III, afdeling III;4° voor de organisatie van Europese kampioenschappen, Wereldkampioenschappen en Wereldbekerwedstrijden voor junioren en senioren in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel - Hoofdstad, indien zij bijkomend voldoet aan de bijzondere voorwaarden zoals bepaald in hoofdstuk III, afdeling IV. § 2. De unisportfederatie die in het kader van het decreet gesubsidieerd wordt voor de uitvoering van de basisopdrachten en die een sporttak aanbiedt die is opgenomen in de afzonderlijke categorie 6° van bijlage I, komt in aanmerking voor een subsidie voor deelname aan Olympische Spelen, Paralympics, Europese Jeugd Olympische dagen (EYOD) en Wereldspelen indien zij voldoet aan de bijzondere voorwaarden zoals bepaald in hoofdstuk III, afdeling II. § 3. De unisportfederatie die in het kader van het decreet gesubsidieerd wordt voor de uitvoering van de basisopdrachten en die een sporttak aanbiedt die is opgenomen in de afzonderlijke categorie 7° van bijlage I, komt in aanmerking voor een subsidie voor de organisatie van Europese kampioenschappen, Wereldkampioenschappen en Wereldbekerwedstrijden voor junioren en senioren in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel - Hoofdstad, indien zij voldoet aan de bijzondere voorwaarden zoals bepaald in hoofdstuk III, afdeling IV. HOOFDSTUK III. - Subsidiëringsvoorwaarden Afdeling I . - Algemene subsidiëringsvoorwaarden

Art. 5.§ 1. Om in aanmerking te komen voor de subsidies voor topsport, genoemd in artikel 15, 3°, van het decreet, komt de facultatieve opdracht topsport afzonderlijk aan bod in het in artikel 2, 13°, van het decreet genoemde vierjaarlijks beleidsplan overeenkomstig artikel 18 van het decreet en artikel 18, § 2 en § 3 van het algemeen erkennings- en subsidiëringsbesluit. § 2. Overeenkomstig artikel 18, § 4, van het algemeen erkennings- en subsidiëringsbesluit, dient de sportfederatie in het jaarlijks actieplan de facultatieve opdracht topsport afzonderlijk aan bod te laten komen.

In het deel van het jaarlijks actieplan waarin de facultatieve opdracht topsport is uitgewerkt, dient de sportfederatie : 1° aan te tonen hoe de sportfederatie een integraal topsportbeleid voert;2° een lijst in te dienen met de namen van de voorgestelde topsporters die in aanmerking komen volgens de indeling in elitesporters en beloftevolle jongeren;3° het topsportprogramma in te dienen met de omschrijving van de voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden van de voorgestelde topsporters;4° de topsportbegroting in te dienen;5° zo nodig een programma in te dienen voor de voorbereiding en de deelname aan Olympische Spelen, Paralympics, Europese Jeugd Olympische dagen (EYOD) en Wereldspelen;6° zo nodig een jaarlijks actieplan voor de topsportschool in te dienen waarin de sportfederatie participeert, met : a) een beschrijving van de wijze waarop de sportfederatie de topsportschool ondersteuning biedt;b) de begroting voor de topsportschool;7° zo nodig een programma in te dienen voor de organisatie van Europese kampioenschappen, Wereldkampioenschappen en Wereldbekerwedstrijden in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel - Hoofdstad. § 3. Het deel van het jaarlijks actieplan waarin de facultatieve opdracht topsport is uitgewerkt dient als basis voor het afsluiten van een convenant, zoals voorzien in artikel 18 van het decreet. Dit convenant wordt jaarlijks en na bespreking afgesloten tussen de sportfederatie en het Bloso. Afdeling II . - Bijzondere voorwaarden opgelegd aan de sportfederaties

voor het verkrijgen van subsidies voor de voorbereiding en de deelname aan Olympische Spelen, Paralympics, Europese Jeugd Olympische dagen (EYOD) en Wereldspelen

Art. 6.Om voor subsidies voor voorbereiding en deelname aan Olympische Spelen, Paralympics, Europese Jeugd Olympische dagen (EYOD) en Wereldspelen in aanmerking te komen, moeten de sportfederaties beschikken over gepreselecteerden of geselecteerden voor de desbetreffende wedstrijden. Afdeling III . - Bijzondere voorwaarden opgelegd aan de

sportfederaties voor het verkrijgen van subsidies voor de participatie in een topsportschool

Art. 7.Om voor subsidies voor de participatie in een topsportschool in aanmerking te komen, moeten de sportfederaties bijkomend de volgende voorwaarden vervullen : 1° de sportfederatie moet een bijzonder convenant ondertekenen in de zin van artikel 1, 6°;2° de sportfederatie moet beschikken over leerling-topsporters voor het volgende schooljaar die : a) geselecteerd zijn door de selectiecommissie, omschreven in artikel 1, 7°, op grond van de prestaties tijdens het lopende en het voorgaande schooljaar en vastgesteld volgens de selectiecriteria van de selectiecommissie op voorstel van de sportfederatie;b) medisch geschikt zijn bevonden voor topsport en in het bezit zijn van een medisch geschiktheidsattest uitgereikt door een van de keuringscentra, omschreven in artikel 1, 9°;3° de sportfederatie moet beschikken over lesgevers die in het bezit zijn van : a) één van de volgende pedagogische kwalificaties : licentiaat Lichamelijke Opvoeding met aggregatie voor het hoger secundair onderwijs of regent Lichamelijke Opvoeding of een erkend pedagogisch diploma;en b) een sporttechnische kwalificatie : het hoogste getuigschrift in de betrokken sporttak, minimaal trainer B of geassimileerd, van de VTS. Afdeling IV. - Bijzondere voorwaarden opgelegd aan de sportfederaties

voor het verkrijgen van subsidies voor het organiseren van Europese kampioenschappen, Wereldkampioenschappen en Wereldbekerwedstrijden

Art. 8.Om voor subsidies voor het organiseren van Europese kampioenschappen, Wereldkampioenschappen en Wereldbekerwedstrijden in aanmerking te komen, moeten de sportfederaties bijkomend de volgende voorwaarden vervullen : 1° de sportfederatie zelf treedt op als organisator;2° de wedstrijden vinden plaats in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;3° alleen de organisatie van deze wedstrijden voor junioren en senioren komt in aanmerking. HOOFDSTUK IV. - Aard en wijze van subsidiëring Afdeling I. - Toekenning en aanwending van subsidies voor de

voorbereiding en de deelname aan internationale wedstrijden van geregistreerde topsporters

Art. 9.§ 1. De subsidies worden overeenkomstig de beoordelingscriteria bedoeld in artikel 26, § 2, van het decreet, als volgt toegekend aan de sportfederaties : 1° voor elke sporttak, ingedeeld in categorie I : maximaal een bedrag van 175.000 euro (honderd vijfenzeventigduizend euro); 2° voor elke sporttak, ingedeeld in categorie II : maximaal een bedrag van 100.000 euro (honderdduizend euro); 3° voor elke sporttak, ingedeeld in categorie III : maximaal een bedrag van 37.500 euro (zevenendertigduizend vijfhonderd euro); 4° voor elke sporttak, ingedeeld in categorie IV : maximaal een bedrag van 18.600 euro (achttienduizend zeshonderd euro); 5° voor de gehandicaptensport : maximaal een bedrag van 62.000 euro (tweeënzestigduizend euro). § 2. De volgende kosten voor de voorbereiding van en de deelname aan internationale wedstrijden komen in aanmerking : 1° de verplaatsingskosten van elitesporters en beloftevolle jongeren, de sporttechnisch coördinator, trainers, gasttrainers, medici, paramedici, sportpsychologen en vaste begeleiders;2° de verblijfkosten van elitesporters en beloftevolle jongeren, de sporttechnisch coördinator, trainers, gasttrainers, medici, paramedici, sportpsychologen en vaste begeleiders;3° de huurgelden van de sportaccommodaties;4° de kosten voor materiaal en sportmateriaal, ten belope van maximum 20 percent van de totaal toegekende subsidies, waarvan de afschrijvingstermijn vooraf in het convenant met het Bloso is vastgelegd;5° de bezoldiging van de vaste sporttechnische medewerkers in voltijds dienstverband, die niet gesubsidieerd worden via de basissubsidies, genoemd in artikel 9, 1°, van het decreet, bedraagt ten hoogste 50 percent van de bezoldiging berekend overeenkomstig artikel 34 en 35 het algemeen erkennings- en subsidiëringsbesluit. De bezoldiging van de occasionele sporttechnische medewerkers en van de occasionele medewerkers met de functie van sportpsycholoog, wordt bepaald overeenkomstig de categorie waartoe de betrokkene behoort volgens de als bijlage opgenomen bezoldigingstabel. De uurlonen tegen 100 percent vermeld in de als bijlage opgenomen bezoldigingstabel, zijn gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01 van 1 januari 1990. Deze uurlonen worden jaarlijks op 1 januari van het kalenderjaar aangepast aan het spilindexcijfer.

Alle sporttechnische medewerkers dienen in het bezit te zijn van een sporttechnische kwalificatie : minimaal het VTS-getuigschrift van trainer B of geassimileerd, in de betrokken sporttak. De medici en de paramedici worden vergoed volgens de geldende RIZIV-nomenclatuur; 6° de specifieke kosten eigen aan de sporttak, die worden opgenomen in het convenant tussen de sportfederatie en het Bloso. § 3. Voor de berekening van de subsidies komen alleen de kosten, vermeld in § 2, in aanmerking die zijn vastgelegd in het convenant tussen de sportfederatie en het Bloso. De wijze waarop deze posten voor de berekening van de subsidies in het rekeningstelsel dienen opgenomen te worden, wordt vastgesteld door het Bloso. Afdeling II . - Tegemoetkoming in de kosten voor de voorbereiding en

deelname van topsporters aan Olympische Spelen, Paralympics, Europese Jeugd Olympische dagen (EYOD) en Wereldspelen

Art. 10.§ 1. Voor de financiering van de voorbereiding van topsporters aan Olympische Spelen, Paralympics, Europese Jeugd Olympische dagen (EYOD) en Wereldspelen komt het Bloso jaarlijks voor een totaal bedrag van minstens 125.000 euro (honderd vijfentwintigduizend euro) tegemoet in de hiervoor door de sportfederaties gedragen kosten. § 2. Voor de voorbereiding van topsporters die deelnemen aan de in § 1 vermelde wedstrijden komen dezelfde kosten voor voorbereiding in aanmerking als vermeld in artikel 9, § 2 en § 3. § 3. Voor de financiering van de deelname van topsporters aan Olympische Spelen, Paralympics, Europese Jeugd Olympische dagen (EYOD) en Wereldspelen komt het Bloso in een niet-Olympisch jaar voor een totaal bedrag van maximum 125.000 euro (honderd vijfentwintigduizend euro) tegemoet in de hiervoor door het B.O.I.C. gedragen kosten. In een Olympisch jaar wordt dit bedrag opgetrokken tot maximum 625.000 euro (zeshonderd vijfentwintigduizend euro). § 4. Voor de deelname van geselecteerde topsporters aan de in § 3 vermelde wedstrijden komen de volgende kosten in aanmerking : 1° verplaatsingskosten van de topsporters;2° verplaatsingskosten van de sporttechnische, medische en paramedische begeleiders, sportpsychologen en verplichte juryleden in functie van het aantal geselecteerde topsporters per sportfederatie;3° verblijfskosten van de topsporters;4° verblijfskosten van de sporttechnische, medische en paramedische begeleiders, sportpsychologen en verplichte juryleden in functie van het aantal geselecteerde topsporters per sportfederatie;5° kosten voor vervoer van persoonlijk (sport)materiaal dat nodig is om te kunnen deelnemen;6° verzekeringskosten voor de topsporters en hun (sport)materiaal;7° verzekeringskosten voor de sporttechnische, medische, en paramedische begeleiders, sportpsychologen en verplichte juryleden in functie van het aantal geselecteerde topsporters per sportfederatie;8° inschrijvingsgelden of bijdragen om te kunnen deelnemen aan desbetreffende wedstrijden in functie van het aantal geselecteerde topsporters per sportfederatie. Afdeling III . - Toekenning van subsidies aan de sportfederaties die

participeren in een topsportschool

Art. 11.§ 1. Jaarlijks wordt aan de sportfederaties een subsidie voor de participatie in een topsportschool toegekend naar rato van het beschikbare bedrag in de goedgekeurde Bloso-begroting : 1° 25 percent van dit bedrag wordt toegekend naar rato van het aantal leerlingen-topsporters in een topsportschool;2° 75 percent van dit bedrag wordt toegekend naar rato van de volgende uitgaven : a) 90 percent van het brutosalaris, het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en de bijdrage krachtens het wettelijke stelsel van de sociale voorzieningen van de gekwalificeerde lesgevers overeenkomstig het diploma of getuigschrift van de betrokkenen en de, daarbijhorende salarisschalen, bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 30 juni 2000 houdende de regeling van de rechtspositie van het personeel van sommige Vlaamse openbare instellingen.Voor de berekening van de subsidies worden de salarisschalen jaarlijks op 1 januari van het kalenderjaar aangepast aan het spilindexcijfer; b) het huurgeld voor de sportinfrastructuur die niet beschikbaar is in de school en die van derden wordt afgehuurd; de verplaatsingskosten van de leerlingen-topsporters van de school naar de sportinfrastructuur en de verplaatsingskosten van de lesgevers; de kosten voor de medische en paramedische begeleiding en voor de begeleiding door de sportpsychologen; e) de specifieke kosten eigen aan de sporttak waarvoor met het Bloso een overeenkomst werd bereikt. § 2. De wijze waarop deze posten voor de berekening van de subsidiëring in het rekeningstelsel dienen opgenomen te worden, wordt vastgesteld door het Bloso. Afdeling IV . - Tegemoetkoming in de kosten voor het organiseren van

Europese kampioenschappen, Wereldkampioenschappen en Wereldbekerwedstrijden

Art. 12.§ 1. De volgende kosten voor het organiseren van Europese kampioenschappen, Wereldkampioenschappen en Wereldbekerwedstrijden voor junioren en senioren in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, opgenomen in het convenant tussen de sportfederatie en het Bloso, komen in aanmerking : 1° publiciteitskosten : zoals kosten voor de aanmaak en verspreiding van affiches, brochures, strooibrieven, speciaal voor de manifestatie gerealiseerde persmappen, briefomslagen, aankondigingen in kranten, weekbladen en reclamebladen, publiciteitsspots op radio en televisie en andere publiciteitskosten;2° kosten voor de huur en het onderhoud : zoals huur en onderhoud van sportinfrastructuur en kleedkamers, huur van wagens, huur van sportmateriaal, huur van een geluidsinstallatie die nodig is voor de realisatie van het sportgedeelte, huur van een lichtinstallatie die nodig is voor de realisatie van het sportgedeelte, huur van systemen voor tijdsopname en fotofinish en andere kosten voor huur en onderhoud;3° verzekeringskosten : alle door de sportfederatie afgesloten polissen in verband met brand, materiaal, en burgerlijke aansprakelijkheid die uitsluitend betrekking hebben op de sportmanifestatie waarvoor subsidies worden aangevraagd en andere verzekeringskosten;4° kosten voor het vervoer en de verplaatsingen in de periode van één dag vóór de sportmanifestatie tot één dag na de sportmanifestatie : van buitenlandse atleten, buitenlandse scheidsrechters en buitenlandse juryleden van het station of de luchthaven naar de plaats van overnachting en terug en van de plaats van overnachting naar de plaats waar de sportmanifestatie plaatsvindt en terug, van juryleden, van scheidsrechters en seingevers, vervoerskosten van sportmateriaal, aankoop van brandstof voor huurwagens en ter beschikking gestelde wagens en andere kosten voor het vervoer en de verplaatsingen;5° kosten voor het verblijf, te rekenen vanaf de avond voor de sportmanifestatie tot en met de middag na de sportmanifestatie : overnachtingskosten voor atleten, juryleden en scheidsrechters, restaurantkosten voor atleten, juryleden en scheidsrechters en andere kosten voor het verblijf;6° kosten voor medische hulpposten. § 2. De wijze waarop deze posten voor de berekening van de subsidiëring in het rekeningstelsel dienen opgenomen te worden, wordt vastgelegd door het Bloso. § 3. Voor de financiering van de organisatie van deze wedstrijden komt het Bloso tegemoet in de door de sportfederatie gedragen kosten, vermeld in § 1, voor een bedrag van maximum 25.000 euro (vijfentwintigduizend euro) voor Wereldkampioenschappen, maximum 12.500 euro (twaalfduizend vijfhonderd euro) voor Europese Kampioenschappen en maximum 6200 euro (zesduizend tweehonderd euro) voor Wereldbekerwedstrijden. HOOFDSTUK V. - Procedure voor de aanvraag van subsidies en de indiening van bezwaar

Art. 13.De subsidiëringsprocedure verloopt conform de procedure in hoofdstuk V, afdeling I, II en III, van het algemeen erkennings- en subsidiëringsbesluit.

De sportfederatie stuurt de in artikel 5, § 1 en § 2 voorziene documenten samen met de subsidiëringsaanvraag uiterlijk op 1 september aangetekend naar het Bloso. HOOFDSTUK VI. - Verificatie en afrekening - Inspectie Afdeling I . - Verificatie en afrekening

Art. 14.De verificatie en afrekening verloopt conform de procedure in hoofdstuk V, afdeling IV, van het algemeen erkennings- en subsidiëringsbesluit. Afdeling II . - Inspectie op de uitvoering van het convenant tussen de

sportfederatie en het Bloso

Art. 15.Het Bloso kan te allen tijde een inspectie uitvoeren over de wijze waarop het convenant, zoals voorzien in artikel 5, § 3, wordt uitgevoerd tijdens het werkingsjaar. HOOFDSTUK VII. - Wijze en tijdstip van uitbetaling

Art. 16.§ 1. De subsidies bepaald in artikel 9 en 11 worden als volgt uitbetaald : per trimester wordt een voorschot uitbetaald. Elk voorschot bedraagt 22,5 percent van de subsidies die toegekend werden voor het voorlaatste werkjaar, voorafgaand aan het begrotingsjaar.

Voor sportfederaties die tijdens het voorlaatste werkjaar, voorafgaand aan het begrotingsjaar geen subsidies kregen, bedraagt elk voorschot 20 percent van de subsidies waarop de sportfederatie aanspraak kan maken op basis van de ingediende subsidiëringsaanvraag voor het begrotingsjaar.

Het saldo van de subsidies wordt uitbetaald vóór 1 juli van het jaar dat volgt op het gesubsidieerde activiteitenjaar, nadat het Bloso de uitgaven die in het voorbije jaar gedaan werden en de voorgelegde betalingsbewijzen heeft goedgekeurd. § 2. De subsidies, bepaald in artikel 10, § 1 en 12, worden als volgt uitbetaald : per trimester wordt een voorschot uitbetaald. Elk voorschot bedraagt 20 percent van de toegekende subsidies.

Het saldo van de subsidies wordt uitbetaald vóór 1 juli van het jaar dat volgt op het gesubsidieerde activiteitenjaar, nadat het Bloso de uitgaven die in het voorbije werkjaar gedaan werden en de voorgelegde betalingsbewijzen heeft goedgekeurd. § 3. De subsidies, bepaald in artikel 10, § 3, worden jaarlijks aan het B.O.I.C. uitbetaald na voorlegging en controle van de afrekeningsstukken van de door het Bloso aanvaarde uitgaven betreffende de deelname aan Olympische Spelen, Paralympics, Europese Jeugd Olympische dagen (EYOD) en Wereldspelen. HOOFDSTUK VIII. - Slot- en overgangsbepalingen

Art. 17.Het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 2000 tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake topsport wordt opgeheven.

Art. 18.Onverminderd de bepalingen van artikel 7, 3°, krijgen de lesgevers met het diploma van licentiaat vanaf hun aanstelling als lesgever in een topsportschool drie jaar de tijd om het diploma van geaggregeerde in het hoger secundair onderwijs te behalen.

De lesgevers die tijdens het schooljaar 1998-1999 reeds in een topsportschool actief waren, krijgen met ingang van het schooljaar 2001 - 2002 drie jaar de tijd om de vereiste kwalificaties op pedagogisch en sporttechnisch vlak te behalen. Het deelattest module B of C van het getuigschrift pedagogische bekwaamheid komt voor deze lesgevers eveneens in aanmerking als pedagogische kwalificatie.

Art. 19.Onverminderd de bepaling van artikel 9, § 2, 5°, krijgen de vaste sporttechnische medewerkers die voor de inwerkingtreding van dit besluit gesubsidieerd werden, tot en met 31 december 2002 de tijd om de vereiste sporttechnische kwalificaties te behalen.

Art. 20.De sporttakken, gevoegd als bijlage I bij dit besluit en de desbetreffende sportfederaties worden verder gesubsidieerd tot en met het jaar 2004.

Art. 21.§ 1. De sportfederaties en de sportconfederaties die op 31 december 2001 erkend zijn en al dan niet gesubsidieerd worden, op basis van het decreet van 13 april 1999 houdende erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties en die uiterlijk op 1 september 2001 een subsidiëringsaanvraag voor de facultatieve opdracht topsport hebben ingediend volgens de procedure vermeld in hoofdstuk V, afdeling 1, van het besluit van 17 maart 2000 tot vaststelling van de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van de Vlaamse sportfederaties, dienen geen nieuwe subsidiëringsaanvraag voor de facultatieve opdracht topsport in te dienen voor het bekomen van subsidies voor het jaar 2002. § 2. De sportfederaties die op 31 december 2001 niet erkend en niet gesubsidieerd zijn maar uiterlijk op 1 september 2001 een subsidiëringsaanvraag voor de facultatieve opdracht topsport hebben ingediend volgens de procedure vermeld in hoofdstuk V, afdeling 1 van het voornoemde besluit van 17 maart 2000, dienen geen nieuwe subsidiëringsaanvraag voor de facultatieve opdracht topsport in te dienen voor het bekomen van een subsidiëring voor het jaar 2002. § 3. In afwijking van de ingezette subsidiëringsprocedure vermeld in de artikelen 31 en 32 van het voornoemde besluit van 17 maart 2000 en in afwijking van de subsidiëringsprocedure vermeld in het algemeen erkennings- en subsidiëringsbesluit, worden de volgende overgangsmaatregelen toegepast voor het jaar 2002 voor de in § 1 en § 2, vermelde sportfederaties en sportconfederaties : 1° het Bloso vraagt uiterlijk tegen 1 september 2002 de bijkomende gegevens op die nodig zijn om na te gaan of de sportfederatie voldoet aan de gewijzigde subsidiëringsvoorwaarden.De sportfederatie maakt uiterlijk tegen 1 oktober 2002 de gevraagde bijkomende gegevens over aan het Bloso. Tezelfdertijd kan de sportfederatie haar oorspronkelijke subsidiëringsaanvraag aanpassen en eventueel uitbreiden gelet op de gewijzigde regelgeving; 2° In afwijking van artikel 29, § 1, van het algemeen erkennings- en subsidiëringsbesluit, brengt het Bloso voor 1 december 2002 advies uit bij de minister over de sportfederaties die gesubsidieerd kunnen worden;3° In afwijking van artikel 29, § 2, van het algemeen erkennings- en subsidiëringsbesluit, deelt de minister voor 31 december 2002 zijn beslissing mee om de sportfederatie te subsidiëren of zijn voornemen mee om de sportfederatie niet te subsidiëren.De sportfederatie kan conform artikel 29, § 3, van het algemeen erkennings- en subsidiëringsbesluit, bezwaar indienen tegen het voornemen van de minister.

Art. 22.Voor de sportfederaties die op 1 september 2001 geen subsidiëringsaanvraag voor de facultatieve opdracht topsport hebben ingediend maar toch in aanmerking willen komen voor subsidiëring voor het jaar 2002 worden volgende overgangsmaatregelen toegepast voor het jaar 2002 in afwijking van de subsidiëringsprocedure vermeld in de artikelen 28 en 29 van het algemeen erkennings- en subsidiëringsbesluit die op hen van toepassing zijn : 1° in afwijking van artikel 28, § 1, van het algemeen erkennings- en subsidiëringsbesluit wordt de aanvraag tot subsidiëring ingediend uiterlijk op 1 september 2002;2° in afwijking van artikel 28, § 2, van het algemeen erkennings- en subsidiëringsbesluit worden de aanvullende gegevens opgevraagd tegen uiterlijk 1 oktober 2002;3° in afwijking van artikel 28, § 3, van het algemeen erkennings- en subsidiëringsbesluit brengt het Bloso voor 1 november 2002 de sportfederaties op de hoogte indien hun aanvraag onontvankelijk is;4° in afwijking van artikel 29, § 1, van het algemeen erkennings- en subsidiëringsbesluit brengt het Bloso voor 1 december 2002 bij de minister advies uit over de sportfederaties die gesubsidieerd kunnen worden;5° in afwijking van artikel 29, § 2 van het algemeen erkennings- en subsidiëringsbesluit wordt de beslissing of het voornemen van de minister om de sportfederaties al dan niet te subsidiëren meegedeeld voor 31 december 2002.

Art. 23.De sportfederaties die in het kader van het voornoemde decreet van 13 april 1999 individueel erkend waren maar met één of meerdere sportfederaties een fusie aangaan, kunnen conform de bepalingen van hoofdstuk III en V, van het algemeen erkennings- en subsidiëringsbesluit hun subsidiëring als nieuwe sportfederatie voor het jaar 2002 aanvragen. Volgende overgangsmaatregelen zijn op hen van toepassing voor het bekomen van subsidies voor de facultatieve opdracht topsport : 1° in afwijking van artikel 28, § 1, van het algemeen erkennings- en subsidiëringsbesluit wordt de aanvraag tot subsidiëring voor het jaar 2002 ingediend uiterlijk op 1 september 2002;2° conform artikel 28, § 2, van het algemeen erkennings- en subsidiëringsbesluit worden de aanvullende gegevens opgevraagd tegen uiterlijk 1 oktober 2002;3° conform artikel 28, § 3, van het algemeen erkennings- en subsidiëringsbesluit brengt het Bloso voor 1 november 2002 de sportfederaties op de hoogte indien hun aanvraag onontvankelijk is;4° in afwijking van artikel 29, § 1, van het algemeen erkennings- en subsidiëringsbesluit brengt het Bloso voor 1 december 2002 bij de minister advies uit over de sportfederaties die gesubsidieerd kunnen worden;5° in afwijking van artikel 29, § 2, van het algemeen erkennings- en subsidiëringsbesluit wordt de beslissing of het voornemen van de minister om de sportfederaties al dan niet te subsidiëren meegedeeld voor 31 december 2002.

Art. 24.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.

Art. 25.De Vlaamse minister, bevoegd voor de Sport, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 31 mei 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, B. ANCIAUX

Bijlage I Subsidieerbare sporttakken Topsport met hun disciplines zoals bepaald in artikel 2, 9°, van het decreet - toestand tot en met 2004 : 1°Categorie I : maximaal 175.000 EUR (honderd vijfenzeventigduizend euro) per sporttak : -atletiek : loop- en kampnummers, marathon, snelwandelen -gymnastiek : artistiek, ritmisch, trampoline, acrobatisch, tumbling, dubbele minitrampoline -judo -tennis -wielrennen : weg, piste, mountainbike, cyclo-cross -zwemmen : zwemmen 2° Categorie II : maximaal 100.000 EUR (honderdduizend euro) per sporttak : -basketbal -handbal -paardrijden : jumping, dressuur, eventing -triatlon-duatlon : triatlon, duatlon -volleybal : zaalvolleybal -zeilen : olympische klassen (zeilen) 3° Categorie III : maximaal 37.500 EUR (zevenendertigduizend vijfhonderd euro) per sporttak : -badminton -roeien -squash 4° Categorie IV : maximaal 18.600 EUR (achttienduizend zeshonderd euro) per sporttak : -boogschieten : doelschieten (olympisch), field -kajak : lijnvaren -korfbal -reddend zwemmen : pool -rolschaatsen : snelschaatsen -schermen -schieten (olympisch) : geweer, pistool -taekwondo : sparring (olympisch) -tafeltennis -waterski : tornooi (figuur, schans, slalom), blootsvoets -zeilen : olympische klassen (windsurfen) 5° Aparte categorie : maximaal 62.000 EUR (tweeënzestigduizend euro) : -gehandicaptensport : sporten van het paralympisch programma 6° Aparte categorie : -sporttakken die niet behoren tot punt 1° tot en met 5° maar die wel door topsporters worden beoefend die deelnemen aan Olympische Spelen, Paralympics, Europese Jeugd Olympische dagen (EYOD) en Wereldspelen 7° Aparte categorie : -sporttakken die niet behoren tot punt 1° tot en met 5° maar die wel aangeboden worden door sportfederaties die een Europees kampioenschap, een Wereldkampioenschap of een Wereldbekerwedstrijd voor junioren en senioren in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel - Hoofdstad organiseren. Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 31 mei 2002 tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake topsport.

Brussel, 31 mei 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, B. ANCIAUX

Bijlage II Bezoldigingstabel voor de occasionele medewerkers in het kader van de subsidiëring van de facultatieve opdracht topsport Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld * evenals de geassimileerden met de vermelde VTS-opleiding zoals opgenomen in de actuele assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool ** bedragen aan 100 % (gebaseerd op de spilindex van 1 januari 1990 = index 138,01) *** geïndexeerd bedrag op 1 juli 2001 (indexfactor 1,2682) Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 31 mei 2002 tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake topsport.

Brussel, 31 mei 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, B. ANCIAUX

^