Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 juli 2002
gepubliceerd op 29 augustus 2002

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022604
pub.
29/08/2002
prom.
17/07/2002
ELI
eli/besluit/2002/07/17/2002022604/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JULI 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid , inzonderheid op artikel 5, § 1, eerste lid 5°, 6°, 9° et 10°;

Gelet op de richtlijn 2001/59/EG van de Commissie van 6 augustus 2001 tot achtentwintigste aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 februari 1985, 14 september 1989, 19 juli 1994, 13 november 1997, 14 december 1998, 25 november 1999, 4 februari 2000, van 28 september 2000 van 11 juli 2001 en van 14 september 2001 waarvan artikel 2, § 7, 1°, e , tweede lid, gewijzigd werd door het ministerieel besluit van 5 september 2001en waarvan bijlage VI gerectificeerd werd door het ministerieel besluit van 10 oktober 2000;

Gelet op de omstandigheid dat de Gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn;

Gelet op het advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling van 16 april 2002;

Gelet op het advies van de Hoge Gezondheidsraad van 20 maart 2002;

Gelet op het advies van de Raad voor het Verbruik van 13 juni 2002;

Gelet op het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven van 2 mei 2002;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 14 februari 2002;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 21 maart 2002;

Gelet op de beraadslaging van de Ministerraad betreffende de adviesaanvraag binnen een termijn van één maand;

Gelet op het advies van de Raad van State 33490/3, gegeven op 2 juli 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, vervangen bij de wet van 4 augustus 1996;

Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bijlagen van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu, worden gewijzigd als volgt : 1° Bijlage V aangevuld door het koninklijk besluit van 14 september 1989 en gewijzigd door de koninklijke besluiten van 13 november 1997, 14 december 1998, 4 februari 2000, 11 juli 2001 en van 14 september 2001 wordt gewijzigd als volgt : a) hoofdstuk B.1. Acute orale toxiciteit wordt geschrapt; b) de laatste zin van punt 1.4.2.2. van de franse versie van hoofdstuk B.39 wordt vervangen door de tekst van bijlage IA; c) de testmethode voor de subchronische orale toxiciteitstest bij knaagdiersoorten wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage IB van dit besluit die hoofdstuk B.26 - Subchronische orale toxiciteitstest 90 dagen-test met herhaalde orale toediening aan knaagdiersoorten - vervangt; d) de testmethode voor de subchronische orale toxiciteitstest bij niet-knaagdiersoorten wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage IC van dit besluit die hoofdstuk B.27 - Subchronische orale toxiciteitstest : 90 dagen test met herhaalde orale toediening aan niet-knaagdiersoorten - vervangt; e) de zeven nieuwe testmethoden voor de milieutoxiciteit in bijlage ID van dit besluit worden in deel C opgenomen.2° Bijlage VI, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 juli 1994, en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 november 1997, 25 november 1999 en 28 september 2000 en bij het ministerieel besluit van 10 oktober 2000, wordt vervangen door bijlage II van dit besluit;3° In bijlage VII A worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de tekst in bijlage III A van dit besluit wordt ingevoegd voor punt 0 van bijlage VII A;b) de tekst in bijlage III B van dit besluit wordt ingevoegd aan het eind van bijlage VII A.4° In bijlage VIII worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de tekst in bijlage IV A van dit besluit wordt gevoegd tussen « Niveau 1 » en « Fysisch chemisch onderzoek » van bijlage VIII;b) de tekst in bijlage IV B van dit besluit wordt gevoegd tussen « Niveau 2 » en « Toxicologisch onderzoek » van bijlage VIII.5° De vermelding in het eerste lid van bijlage X « , gewijzigd door het koninklijk besluit van 23 juni 1995, » wordt opgeheven.

Art. 2.Onze Minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 juli 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Mevr. M. AELVOET

Bijlagen Voor de raadpleging van de bijlagen, zie beeld

begin


Publicatie : 2002-08-29 Numac : 2002022604

^