Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 juni 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/06/1997 numac 1997012214 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités. De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Belliardstraat 51, brengt ter kennis van de representatieve Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor(...) type wet prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 bron diensten van de eerste minister 5 MEI 1997 Wet betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997003224 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 augustus 1992 houdende organiek reglement van de Koninklijke Munt van België type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997003294 bron ministerie van financien Koninklijk besluit genomen met toepassing van artikelen 2 en 3, § 1, 2° en § 2 van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, houdende wijziging van artikel 216 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/1997 numac 1997007109 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. Aanwijzingen Bij koninklijk besluit nr. 1538 van 3 juni 1997, wordt de heer Philippe Thilly, eerste adviseur, aangewezen als tweetalig adjunct van de eentalige bestuursdirecteur, chef van het Bestuur van Administratieve zaken, Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgema(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/1997 numac 1997009502 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 5 juni 1997 zijn benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II : de heren : Adam, W., advocaat, oud-stafhouder van de Orde van Advocaten te Doornik; Maerten, F., advocaat, oud-stafhouder (...) type koninklijk besluit prom. 06/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997022296 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1996 tot vaststelling van nadere regelen, bedoeld in artikel 32 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, met betrekking tot bedden in diensten van algemene ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 06/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997022295 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1989 houdende nadere omschrijving van de fusie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen type koninklijk besluit prom. 06/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997022294 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1989 houdende vaststelling van aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997022330 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende nadere omschrijving van de associatie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/06/1997 numac 1997000466 bron ministerie van binnenlandse zaken Commissie van experten met de homologatie en de controle op de voertuigen voor waardenvervoer gebruikt door de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. Benoemingen Bij ministerieel besluit van 9 juni 1997, tot leden van de Comm 1° als vertegenwoordiger van de rijkswacht : effectief lid : de heer Urbain; plaatsverv(...) type ministerieel besluit prom. 14/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997007098 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot regeling van de tegemoetkoming van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap in de vervoerkosten van de personeelsleden die diensten presteren in de Bondsrepubliek Duitsland type ministerieel besluit prom. 16/06/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997016161 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 25/02/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997022221 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van experten voor externe kwaliteitsevaluatie type ministerieel besluit prom. 04/06/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997012445 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 6, § 2 van het koninklijk besluit van 24 februari 1997 houdende nadere voorwaarden met betrekking tot de tewerkstellingsakkoorden in toepassing van de artikelen 7, § 2, 30, § 2, en 33 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/06/1997 numac 1997022699 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenningscommissies van geneesheren-specialisten in de cardiologie Benoemingen van leden Bij ministerieel besluit van 5 december 1996 wordt dokter Vandenbossche, Jean-Luc, van Linkebeek, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend Dit besluit treedt in werking op 29 november 1996. Bij ministerieel besluit van 5 maart 1997 wor(...)

decreet

type decreet prom. 13/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997035721 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de opvolging van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997029224 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van 23 december 1981 betreffende de Kabinetten van de Ministers, leden van de Executieve van de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997035602 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluitvan de Vlaamse regering houdende subsidie aan enkele Vlaamse universiteiten voor de ondersteuning van enkele internationale interuniversitaire projecten

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/1997 numac 1997009503 bron ministerie van justitie Hoofdbestuur. Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 mei 1997 wordt de heer Christophe de Rassenfosse, met ingang van 1 maart 1997, in vast verband benoemd in hoedanigheid van informaticus in het Franse taalkader van het Hoofdbestuur. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/1997 numac 1997029023 bron diensten van de eerste minister en ministerie van onderwijs, onderzoek en vorming van de franse gemeenschap Kleuter- en lager onderwijs van de Franse Gemeenschap Nationale Orden. Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 november 1996 : Worden de Gouden Palmen van de Kroonorde verleend aan : De heer Herte, Christian Louis Emile, schoolhoofd zo Ranginneming : 8 april 1989. De betrokkene neemt zijn rang in de Orde in op de bij zijn naam ve(...)

document

type document prom. -- pub. 18/06/1997 numac 1997027294 bron ministerie van het waalse gewest Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld . type document prom. -- pub. 18/06/1997 numac 1997027292 bron ministerie van het waalse gewest Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld . (...)
^