Etaamb.openjustice.be
Protocol van 27 mei 2019
gepubliceerd op 11 juni 2019

Samenwerkingsprotocol tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest betreffende de coördinatie van de achterwaartse verliesverrekening ter compensatie van schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019013003
pub.
11/06/2019
prom.
27/05/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 MEI 2019. - Samenwerkingsprotocol tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest betreffende de coördinatie van de achterwaartse verliesverrekening ter compensatie van schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden


Gelet op de artikelen 1, 2, 3 en 34 van de Grondwet;

Gelet op artikel 92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op artikel 8 van het samenwerkingsakkoord van 18 juni 2003Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw en Visserij sluiten tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw en Visserij;

Gelet op artikel 78, § 2, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevoegd bij de wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen sluiten;

Overwegende de artikelen 1 tot 12 en 25 van de verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard;

Overwegende het decreet van 5 april 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/04/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019011959 bron vlaamse overheid Decreet houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest sluiten houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest;

Overwegende dat dit protocol enkel van toepassing is op de schade veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden die hebben plaatsgevonden voor de inwerkingtreding van dit decreet, en dit protocol dus niet van toepassing is op de ongunstige weersomstandigheden die vanaf 1 januari 2020 hebben plaatsgevonden;

Tussen: de Federale Overheid, vertegenwoordigd door de Federale Regering, in de persoon van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, En het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door haar Regering, in de persoon van de minister-president van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, WORDT het volgende overeen GEKOMEN: TITEL 1. - Doelstelling

Artikel 1.Dit samenwerkingsprotocol heeft tot doel om de afspraken vast te leggen tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest (het Gewest) met betrekking tot de achterwaartse verliesverrekening ter compensatie van schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden.

Met het oog op de gezamenlijke naleving van de cumulatieregels wordt in dit samenwerkingsprotocol voorzien in de informatie uitwisseling die noodzakelijk is voor de naleving van de cumulatieregels, vermeld in artikel 8 van de verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard.

TITEL 2. - Informatie uitwisseling

Art. 2.Op het ogenblik dat het Gewest een definitieve beslissing heeft genomen om aan de begunstigde een vergoeding uit te betalen ter compensatie van de schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden, bezorgt het Gewest een kopie van deze beslissing aan de Federale Overheidsdienst Financiën. In deze beslissing worden het bedrag van de schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden, het bedrag van de steun, de toepasselijke maximale steunintensiteit en de intensiteit van de door het Gewest verleende steun opgenomen.

Art. 3.De Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën en het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij kunnen onderling overeenkomen om de in artikel 2 voorziene informatie uitwisseling op een andere wijze te organiseren, op voorwaarde dat deze andere wijze garandeert dat de in artikel 2 bedoelde bedragen en steunintensiteiten die betrekking hebben op de belastingplichtigen die hebben geopteerd voor de achterwaartse verliesaftrek binnen een redelijke termijn aan de Algemene Administratie van de Fiscaliteit worden medegedeeld.

TITEL 3. - Slotbepaling

Art. 4.Dit samenwerkingsprotocol treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en is van toepassing op de schade veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden die hebben plaatsgevonden tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019.

Gedaan te Brussel, op 27 mei 2019, in twee originele exemplaren.

Voor de Federale Staat : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO Voor het Vlaamse Gewest : De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, K. VAN DEN HEUVEL

^