Etaamb.openjustice.be
Protocol van 08 januari 2021
gepubliceerd op 19 januari 2021

Samenwerkingsprotocol tussen de Federale Overheid en het Waalse Gewest betreffende de coördinatie van de achterwaartse verliesaftrek ter compensatie van schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2021010019
pub.
19/01/2021
prom.
08/01/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 JANUARI 2021. - Samenwerkingsprotocol tussen de Federale Overheid en het Waalse Gewest betreffende de coördinatie van de achterwaartse verliesaftrek ter compensatie van schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden


Gelet op de artikelen 1, 2, 3 en 34 van de Grondwet;

Gelet op artikel 92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op artikel 8 van het samenwerkingsakkoord van 18 juni 2003Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw en Visserij sluiten tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw en Visserij;

Gelet op artikel 78, § 2, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevoegd bij de wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen sluiten;

Overwegende de artikelen 1 tot 12 en 25 van de verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard;

Overwegende het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017203584 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van Titel X/1 betreffende het herstel van de schade veroorzaakt door landbouwrampen van het Waalse Landbouwwetboek sluiten tot uitvoering van Titel X/1 betreffende het herstel van de schade veroorzaakt door landbouwrampen van het Waalse Landbouwwetboek;

Tussen: de Federale Overheid, vertegenwoordigd door de Federale Regering, in de persoon van de Vice-eersteminister en Minister van Financiën, En het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door haar Regering, in de persoon van de Vice-Minister-President van de Waalse Regering en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Digitalisatie, Ruimtelijke ordening, Landbouw, het "IFAPME" en de Competentiecentra, Wordt het volgende overeen gekomen: TITEL 1. - Doelstelling

Artikel 1.Dit samenwerkingsprotocol heeft tot doel om de afspraken vast te leggen tussen de Federale Overheid en het Waalse Gewest (het Gewest) met betrekking tot de achterwaartse verliesaftrek ter compensatie van schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden.

Met het oog op de gezamenlijke naleving van de cumulatieregels te verzekeren wordt in dit samenwerkingsprotocol voorzien in de informatie uitwisseling die noodzakelijk is voor de naleving van de cumulatieregels, vermeld in artikel 8 van de verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard.

TITEL 2. - Informatie uitwisseling

Art. 2.Wanneer de belastingplichtige de toepassing vraagt van de achterwaartse verliesaftrek in de aangifte van de inkomstenbelastingen, wordt het Gewest van deze aanvraag de hoogte gebracht.

Op het ogenblik dat het Gewest een definitieve beslissing heeft genomen om aan de in het eerste lid bedoelde belastingplichtige een vergoeding uit te betalen ter compensatie van de schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden, bezorgt het Gewest een kopie van deze beslissing aan de Federale Overheidsdienst Financiën. In deze beslissing worden de volgende gegevens opgenomen: - het bedrag van de schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden; - een verwijzing naar de publicatiedatum in het Belgisch Staatsblad van de erkenning door het Gewest van de ongunstige weersomstandigheden als landbouwramp; - de datum of de data waarop het proces-verbaal bedoeld in artikel 4, § 5, van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017203584 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van Titel X/1 betreffende het herstel van de schade veroorzaakt door landbouwrampen van het Waalse Landbouwwetboek sluiten tot uitvoering van Titel X/1 betreffende het herstel van de schade veroorzaakt door landbouwrampen van het Waalse Landbouwwetboek werd ondertekend; - het bedrag van de door het Gewest verleende steun; - de toepasselijke maximale steunintensiteit; - de intensiteit van de door het Gewest verleende steun opgenomen, die wordt gevormd door de verhouding waarbij in de teller het bedrag van de door het Gewest verleende steun wordt opgenomen en in de noemer het bedrag van de schade aan landbouwteelten veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden.

Onder de toepasselijke maximale steunintensiteit wordt de maximale steunintensiteit bedoeld in artikel 25 van de verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard.

Art. 3.De Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën en het Departement Steun van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu kunnen onderling overeenkomen om de in artikel 2 voorziene informatie uitwisseling op een andere wijze te organiseren, op voorwaarde dat deze andere wijze garandeert dat de in artikel 2 bedoelde bedragen en steunintensiteiten die betrekking hebben op de belastingplichtigen die hebben geopteerd voor de achterwaartse verliesaftrek binnen een redelijke termijn aan de Algemene Administratie van de Fiscaliteit worden medegedeeld.

TITEL 3. - Slotbepaling

Art. 4.Dit samenwerkingsprotocol treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en is van toepassing op de schade veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden die hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2018.

Gedaan te Brussel, op 8 januari 2021, in twee originele exemplaren.

Voor de Federale Staat: De Vice-eersteminister en Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM Voor het Waalse Gewest: De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Digitalisatie, Ruimtelijke ordening, Landbouw, het "IFAPME" en de Competentiecentra, W. BORSUS

^