Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 4 december 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014000919 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Belgische Brandweerfederatie - Franstalige en Duitstalige vleugel" en de "Brandweervereniging Vlaanderen" type koninklijk besluit prom. 04/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014000923 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de indeling in functieklassen van niveau A van het administratief en logistiek kader van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 04/12/2014 pub. 12/12/2014 numac 2014004031 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2014

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/12/2014 pub. 16/12/2014 numac 2014009651 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming, hernieuwing mandaat en ontslag van leden voor Commissies van toezicht type ministerieel besluit prom. 04/12/2014 pub. 16/12/2014 numac 2014011614 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van de psychologen type ministerieel besluit prom. 04/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2014032024 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot bepaling van de referentierentevoet voor de vaststelling van het maximumbedrag van de gebruikssubsidie voor de rusthuizen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie type ministerieel besluit prom. 04/12/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014036911 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 juni 2008 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van het model van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de verklaring op erewoord

decreet

type decreet prom. 04/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014029806 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Grenada inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 15 maart 2010 en 18 maart 2010 type decreet prom. 04/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014029805 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Antigua en Barbuda inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 type decreet prom. 04/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014029804 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Prinsdom Andorra inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 23 oktober 2009 type decreet prom. 04/12/2014 pub. 20/01/2015 numac 2014029807 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevestiging van de eindcompetenties en de kennis vereist op het einde van de doorstromingsafdeling van de algemene en technologische humaniora in wiskunde, basiswetenschappen en algemene wetenschappen en van de gemeenschappelijke eindcompetenties en kennis op het einde van de kwalificatie-afdeling van de technische en beroepshumaniora in wetenschappelijke opvoeding, in het Frans en in economische en sociale opleiding, alsook in historische en aardrijkskundige opleiding type decreet prom. 04/12/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014029808 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de "Office de la Naissance et de l'Enfance", afgekort "O.N.E." type decreet prom. 04/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014029811 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Helleense Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Athene op 25 mei 2004 en het Wijzigings protocol ervan, gedaan te Brussel op 16 maart 2010 type decreet prom. 04/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014029812 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 september 2013 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, over de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België in het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie en over de financiële bijdragen aan deze organisatie (1) type decreet prom. 04/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014029810 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Ijsland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en het Protocol, beide ondertekend te Brussel op 23 mei 2000, en het Wijzigingsprotocol ervan, gedaan te Brussel op 15 september 2009 type decreet prom. 04/12/2014 pub. 21/01/2015 numac 2015029006 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevestiging van de gemeenschappelijke eindcompetenties en de kennis vereist op het einde van de doorstromingsafdeling van de algemene en technologische humaniora in wetenschappelijke opvoeding en van de minimale competenties in wiskunde op het einde van de kwalificatie-afdeling indien het aanleren van wiskunde in het studieprogramma voorkomt

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/12/2014 pub. 15/12/2014 numac 2014032007 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een bijzondere dotatie aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in functie van de jaarlijkse evaluatie, toegekend als specifieke aansporingsdotatie of ter bevordering van het openbaar vervoer in het algemeen, voor het dienstjaar 2013 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/12/2014 pub. 15/12/2014 numac 2014032008 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning aan de MIVB van een saldo aan de compensatiedotatie voor de tarieven met sociale doeleinden voor 2014 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/12/2014 pub. 15/12/2014 numac 2014032009 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een saldo aan de dotatie aan de MIVB voor de verbeteringen van het aanbod voor 2014

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2014 pub. 12/12/2014 numac 2014207468 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor de beroepen type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2014 pub. 12/12/2014 numac 2014207467 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de ambtenaar belast met de geldboetes bedoeld in artikel 41bis van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2014 pub. 12/12/2014 numac 2014207465 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de overvloedige regens die op 20 september 2014 zijn gevallen als een algemene ramp beschouwd worden en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2014 pub. 12/12/2014 numac 2014207466 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de rukwinden met een lokaal karakter die op 6 juli 2014 hebben plaatsgevonden als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014207538 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de « Société de transport en commun de Charleroi » type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014207537 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de « Société de Transport en commun de Liège-Verviers » type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2014 pub. 16/12/2014 numac 2014207536 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Waals Wetboek van sociale actie en gezondheid met het oog op de harmonisatie en de vereenvoudiging van het proces waarbij de subsidies toegekend en gecontroleerd worden en van de activiteitenverslagen type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014207540 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de « Société de Transport en commun du Brabant wallon » type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014207541 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de « Société de Transport en commun du Hainaut » type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014207539 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de « Société de Transport en commun de Namur-Luxembourg » type besluit van de waalse regering prom. 04/12/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014207542 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de "Société régionale wallonne du Transport"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015031006 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van de leden van het Beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015031075 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/12/2014 pub. 19/02/2015 numac 2015031092 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014 tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/12/2014 pub. 12/06/2015 numac 2015031340 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd bij de afdeling "Energie" bij Leefmilieu Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/12/2014 pub. 10/06/2015 numac 2015031341 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd bij de afdeling "Logistiek" bij Leefmilieu Brussel

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 04/12/2014 pub. 23/11/2016 numac 2016031757 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2014/1367 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 27 juni 2013 houdende benoeming van de leden van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Bijstand aan Personen en Gezondheid
^