Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 30 november 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/11/2011 pub. 20/01/2012 numac 2011009810 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft type wet prom. 30/11/2011 pub. 03/05/2012 numac 2012000288 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 30/11/2011 pub. 29/05/2012 numac 2012000328 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 30/11/2011 pub. 27/11/2014 numac 2014000853 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft. - Duitse vertaling. - Erratum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011012095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot aanpassing van de bedragen van tussenkomst in de verplaatsingskosten woon-werkverkeer zoals vastgesteld in artikel 40 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2006 voor kapiteins en officieren ingeschreven in de lijst zoals bedoeld in artikel 1bis, 1° van de besluitwet van 7 februari 1945 en tewerkgesteld door een Belgische maatschappij type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011014281 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2007 houdende de bemanningsvoorschriften voor de scheepvaartwegen van het Koninkrijk type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011014282 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het besluit 2010-I-8 van 2 juni 2010 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart dat het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn aanneemt en houdende goedkeuring van de besluiten 2010-II-3 en 2010-II-5 van 9 en 10 december 2010 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart tot wijziging van dit Reglement type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011022388 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 13/12/2011 numac 2011022422 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 09/12/2011 numac 2011022421 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het percentage van het voorschot van de subsidiaire heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15° undecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en tot vaststelling van de uitzonderingsmodaliteiten voor sommige farmaceutische specialiteiten. - Jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 13/12/2011 numac 2011022423 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2004 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige kinesitherapeuten type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 15/12/2011 numac 2011022425 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 8bis en 31bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 20/12/2011 numac 2011022424 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 18, § 1, A, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 15/12/2011 numac 2011022429 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011022438 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011022439 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011022440 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2, J, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011024361 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 2010 type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 17/01/2012 numac 2011024377 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1997 tot uitvoering van artikel 115 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011204941 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011204958 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het sectoraal systeem van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 12/01/2012 numac 2011205318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de opheffing van het loonbarema van de jonge arbeiders type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 12/01/2012 numac 2011205331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de carenzdag type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011205341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de afwijkingen van de vijf dagen type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011205343 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van het brugpensioen voor sommige oudere mindervalide werklieden en werklieden met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011205392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 13/12/2011 numac 2011205817 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de zondagsrust en de arbeidsduur van sommige werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw , met uitzondering van de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren (1) type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 13/12/2011 numac 2011205818 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van sommige werklieden die onder het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 13/12/2011 numac 2011205820 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de zondagsrust en de arbeidsduur van sommige werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw , met uitzondering van de ondernemingen welke tot de sector van de ondernemingen van metaalverwerking behoren (1) type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 13/12/2011 numac 2011205825 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 13/12/2011 numac 2011205828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 21/12/2011 numac 2011206225 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 16/01/2012 numac 2011206297 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen van de statuten van het « Kinderbijslagfonds van West-Henegouwen », vereniging zonder winstoogmerk type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 13/12/2011 numac 2011205822 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit metaalbewerking, lassen, mechanische engineering en de productie van de uitrusting voor mechanisch glas, gelegen op het grondgebied van Montignies-sur-Sambre en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012024038 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 40.000 euro aan CEEweb type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012200089 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « SIGeDIS » voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 17/09/2013 numac 2013022472 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 10, § 2, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 25/08/2014 numac 2014014578 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2007 houdende de bemanningsvoorschriften voor de scheepvaartwegen van het Koninkrijk. - Gedeeltelijke vernietiging door de Raad van State

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/11/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011029642 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot toekenning van het Getuigschrift hoger secundair onderwijs aan de houders van het Kwalificatiegetuigschrift « Kapper "specialisatie werkgever" specifiek voor het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie » en van het Getuigschrift « Aanvullende algemene opleiding met het oog op het bekomen van het getuigschrift dat overeenstemt met het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs » type ministerieel besluit prom. 30/11/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011029641 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot toekenning van het Getuigschrift hoger secundair onderwijs aan de houders van het Kwalificatiegetuigschrift « Technicus decoratie en inrichting van ruimtes specifiek voor het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie » en van het Getuigschrift « Aanvullende algemene opleiding met het oog op het bekomen van het getuigschrift dat overeenstemt met het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs » type ministerieel besluit prom. 30/11/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011029640 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 30/11/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011029644 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot toekenning van het Getuigschrift hoger secundair onderwijs aan de houders van het Kwalificatiegetuigschrift « Kapper specifiek voor het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie » en van het Getuigschrift « Aanvullende algemene opleiding met het oog op het bekomen van het getuigschrift dat overeenstemt met het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs » type ministerieel besluit prom. 30/11/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011029643 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot toekenning van het Getuigschrift hoger secundair onderwijs aan de houders van het Kwalificatiegetuigschrift « Elektricien installateur-monteur specifiek voor het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie » en van het Getuigschrift « Aanvullende algemene opleiding met het oog op het bekomen van het getuigschrift dat overeenstemt met het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs » type ministerieel besluit prom. 30/11/2011 pub. 30/03/2012 numac 2012027050 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 24 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 30/11/2011 pub. 30/03/2012 numac 2012027053 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 14 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken type ministerieel besluit prom. 30/11/2011 pub. 30/03/2012 numac 2012027052 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 15 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken type ministerieel besluit prom. 30/11/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012201108 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 04 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 30/11/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012201107 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 12 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 30/11/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012201106 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011

erratum

type erratum prom. 30/11/2011 pub. 02/02/2012 numac 2012009035 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft. - Erratum
^