Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 november 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 05/01/2012 numac 2011012090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011014290 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de kruispuntbank van de rijbewijzen type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011014296 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van de NMBS-Holding, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011022418 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 december 1999 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Algemeen Beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 15/05/2012 numac 2011204156 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 2009 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 05/01/2012 numac 2011204858 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het brugpensioen ploegenarbeid type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011204930 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de verhoging van de inspanningen inzake vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 06/01/2012 numac 2011204933 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 06/01/2012 numac 2011204934 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de meldingsplicht contracten bepaalde duur of duidelijk omschreven werk, uitzendarbeid en onderaanneming type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011204607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de audiovisuele sector de toelating wordt verleend om af te wijken van de dagelijkse en wekelijkse arbeidsduurgrenzen van toepassing op jeugdige werknemers, alsook om sommige jeugdige werknemers 's nachts en/of op zon- of feestdag tewerk te stellen (1) type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 06/01/2012 numac 2011204942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 06/01/2012 numac 2011204944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de vergoedingen bij stand-by regeling type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 09/01/2012 numac 2011204945 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 06/01/2012 numac 2011204947 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 14/12/2011 numac 2011204953 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011204952 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de verhoging van het quotum overuren type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 05/01/2012 numac 2011204955 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 05/01/2012 numac 2011204957 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 09/01/2012 numac 2011204962 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de wijziging van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 10/01/2012 numac 2011204961 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de vormingsinitiatieven type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011205009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werksters tewerkgesteld in de ondernemingen van de fruitteelt type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 05/01/2012 numac 2011204956 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2011 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 318.02 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 09/01/2012 numac 2011204992 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, tot vaststelling van de minimumleeftijd waarop de oudere werknemers kunnen genieten van een bijkomende uitkering in geval van afdanking krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 gesloten in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 06/01/2012 numac 2011205300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot vaststelling van het bedrag van de aanvullende sociale toelage type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 09/01/2012 numac 2011205310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009 betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011205311 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar nachtarbeid type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 05/01/2012 numac 2011205316 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de tegemoetkomingen van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf - fbz-fse Constructiv" in geval van arbeidsongevallen met ernstige of dodelijke afloop, beroepsziekte, gewone ziekte of ongeval van gemeen recht type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011205321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 06/01/2012 numac 2011205320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 april 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, houdende de tweede verlenging van het akkoord van sociale vrede 2010 type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 09/01/2012 numac 2011205322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 06/01/2012 numac 2011205323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot uitvoering van artikel 3, § 4, 4e alinea van het nationaal akkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 10/01/2012 numac 2011205350 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de Vlaamse aanmoedigingspremies type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 05/01/2012 numac 2011205351 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 09/01/2012 numac 2011205357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de eindejaarspremie en naar omzetting in vrije dagen type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 05/01/2012 numac 2011205358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het vormingsbeleid 2011-2013 type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 10/01/2012 numac 2011205356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 06/01/2012 numac 2011205361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het nationaal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 10/01/2012 numac 2011205362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 56 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van tenminste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 06/01/2012 numac 2011205365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de syndicale premie voor 2011 en 2012 type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 05/01/2012 numac 2011205372 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging in de gezondheidsdiensten die minder dan 50 werknemers in dienst hebben type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 10/01/2012 numac 2011205386 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 10/01/2012 numac 2011205387 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de minimumwedde van de handelsvertegenwoordigers type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 10/01/2012 numac 2011205364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar ouder zijn type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 05/01/2012 numac 2011205388 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de verhoging van het quotum overuren type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 05/01/2012 numac 2011205385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot vaststelling van de maandelijkse minimumlonen van de bedienden type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 05/01/2012 numac 2011205389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid van werkzoekenden uit risicogroepen voor de jaren 2011 en 2012 type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 09/01/2012 numac 2011205394 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, wijziging van de kader collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2009 en 2010 type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 06/01/2012 numac 2011205393 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, inzake de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 05/01/2012 numac 2011205400 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de opleiding in de diensten type koninklijk besluit prom. 18/11/2011 pub. 23/09/2013 numac 2013014428 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de Kruispuntbank van de Rijbewijzen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/11/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011011408 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 18/11/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011029645 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Saint-Léger type ministerieel besluit prom. 18/11/2011 pub. 18/01/2012 numac 2011029652 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek die een encyclopedische collectie van Moeskroen beheerst type ministerieel besluit prom. 18/11/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012029076 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor de medische diensten voor arbeid type ministerieel besluit prom. 18/11/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012029083 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 maart 2011 tot benoeming van de leden van de Erkenningscommissie voor arbeidsgeneeskundige diensten type ministerieel besluit prom. 18/11/2011 pub. 10/04/2013 numac 2013029237 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek die een encyclopedische collectie van La Louvière beheert

decreet

type decreet prom. 18/11/2011 pub. 15/12/2011 numac 2011035991 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 18/11/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011036017 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, wat de medewerking van de lokale overheden bij de toepassing van sommige bepalingen van dat decreet betreft type decreet prom. 18/11/2011 pub. 13/12/2011 numac 2011206141 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, wat betreft de taken van het agentschap en het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed en tot opheffing van het Eigen Vermogen van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed type decreet prom. 18/11/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011206213 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 december 1997 betreffende de rustpensioenen, toegekend aan de vastbenoemde en tot de stage toegelaten personeelsleden van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, en betreffende de overlevingspensioenen, toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden type decreet prom. 18/11/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011206209 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening inzake de beroepsmogelijkheden type decreet prom. 18/11/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011206243 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van het bewijs van taalkennis, vereist door de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 type decreet prom. 18/11/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011206242 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van het decreet van 10 maart 2006 houdende de oprichting van de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed, wat betreft de adviesorganen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011036082 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2005 betreffende de erkenning en financiering van de invoegbedrijven type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011206210 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg van 27 maart 2009

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/11/2011 pub. 19/03/2012 numac 2012029112 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2011 pub. 09/03/2012 numac 2012035200 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0 CB008 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011
^