Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 november 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/11/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011031565 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Technisch Comité van de reisagentschappen opgericht door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2011

decreet

type decreet prom. 10/11/2011 pub. 09/12/2011 numac 2011029587 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ondersteuning van de filmsector en de audiovisuele creatie

beschikking

type beschikking prom. 10/11/2011 pub. 18/11/2011 numac 2011031549 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : het Protocol tot wijziging van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie gehechte Protocol betreffende de overgangsbepalingen, gedaan te Brussel op 23 juni 2010

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011027213 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de « SPAQuE » belast wordt met het nemen van saneringsmaatregelen op de locatie « Atelier SNCB » in Bergen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011029646 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 2006 dat de voorwaarden vastlegt voor de toegang tot universitaire studies voor de houders van academische graden uitgereikt buiten de universiteit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011029648 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2008 betreffende de samenstelling van de Begeleidingscommissie opgericht bij het decreet van 27 maart 2002 betreffende de begeleiding van het onderwijssysteem van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011029647 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juli 2004 betreffende de pedagogische dossiers van de opleidingsafdelingen en -eenheden van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 en waarbij de organisatie van bijkomende afdelingen voor abstractie in het hoger onderwijs zonder geïntegreerde proef mogelijk wordt gemaakt

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 10/11/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011029650 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de houders van een gelijkwaardig kwalificatiegetuigschrift uitgereikt door het « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises » of de « Service Formation petites et moyennes entreprises » opgericht binnen de Diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie ertoe gemachtigd worden het Getuigschrift hoger secundair onderwijs in het onderwijs voor sociale promotie te bekomen en tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 juli 1994 betreffende de door het secundair onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 uitgereikte bekwaamheidsbewijzen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/11/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011029649 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1974 waarbij op 1 april 1972 de weddeschalen worden vastgesteld verbonden aan de graden van het personeel der leergangen voor sociale promotie ressorterend onder het Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur en het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur en waarbij de besturen van de hogere secundaire inrichtingen voor sociale promotie in aanmerking komen voor dezelfde barema's als de besturen van de lager secundaire inrichtingen voor leerplichtonderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/11/2011 pub. 18/11/2011 numac 2011031558 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van het regionaal Comité van advies voor de taxi's en de verhuurde voertuigen met chauffeur voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/11/2011 pub. 13/12/2011 numac 2011031590 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van Elsene

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 10/11/2011 pub. 16/07/2012 numac 2011031588 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2011/1038 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011035967 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regelen voor de opvolging van de realisatie van het bindend sociaal objectief en tot bepaling van de methodologie en de criteria voor de uitvoering van een tweejaarlijkse voortgangstoets type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2011 pub. 14/12/2011 numac 2011035989 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de overdracht van sommige personeelsleden van het agentschap Toerisme Vlaanderen aan het Departement internationaal Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2011 pub. 14/12/2011 numac 2011035979 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de overdracht van sommige personeelsleden van het agentschap Toerisme Vlaanderen aan het Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011205928 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het voorontwerp van wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Vesder en waarbij een vrijstelling van een milieueffectonderzoek wordt verleend voor de voorgestelde wijzigingen type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011205927 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 tot hernieuwing van de samenstelling van de algemene vergadering van de "Conseil économique et social de la Région wallonne"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011205983 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende inwerkingtreding van artikel 3 van het decreet van 15 juli 2011 houdende wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2011 pub. 09/12/2011 numac 2011206057 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011206076 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van specifieke maatregelen voor de co-existentie van genetisch gemodificeerde suikerbieten met conventionele suikerbieten en biologische suikerbieten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011206077 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van specifieke maatregelen voor de co-existentie van genetisch gemodificeerde aardappelgewassen met conventionele aardappelgewassen en biologische aardappelgewassen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2011 pub. 15/12/2011 numac 2011206206 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van het gegarandeerde minimumbedrag van de HUB-EHSAL type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2011 pub. 20/12/2011 numac 2011206269 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2011 pub. 06/01/2012 numac 2011206571 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 oktober 2002 waarbij de vernietiging van sommige soorten wild mogelijk gemaakt wordt

erratum

type erratum prom. 10/11/2011 pub. 24/01/2012 numac 2012029016 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ondersteuning van de filmsector en de audiovisuele creatie type erratum prom. 10/11/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012031056 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van Elsene. - Erratum type erratum prom. 10/11/2011 pub. 09/11/2012 numac 2012031776 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2011/1038 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie. - Erratum
^