Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Franse Gemeenschapscommissie van 10 november 2011
gepubliceerd op 16 juli 2012

Besluit 2011/1038 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

bron
college van de franse gemeenschapscommissie
numac
2011031588
pub.
16/07/2012
prom.
10/11/2011
ELI
eli/besluit/2011/11/10/2011031588/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 NOVEMBER 2011. - Besluit 2011/1038 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie


Het College van de Franse Gemeenschapscommissie, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming van de instellingen, artikel 87, § 3, gewijzigd door de bijzondere wet van 8 augustus 1988 tot hervorming van de instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, meer bepaald op artikel 79, § 1;

Gelet op decreet II van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, meer bepaald op artikel 4,1° ;

Gelet op decreet III van de Franse Gemeenschapscommissie van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, meer bepaald op artikel 4,1° ;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het protocol nr. 2011/32 van 18 oktober 2011 van Sectorcomité XV van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 september 2011;

Gelet op het akkoord van het Collegelid belast met de Begroting, gegeven op 29 september 2011;

Gelet op het akkoord van de Federale Minister van Pensioenen, gegeven op 7 november 2011;

Gelet op advies nr. 50488/2 van de Raad van State gegeven op 9 november 2011 in toepassing van artikel 84, § 1, lid 1, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van het Collegelid belast met Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt, in toepassing van artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid als bedoeld in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet.

Art. 2.In het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, wordt er een artikel 159/1 ingevoegd, dat als volgt is opgesteld : «

Art. 159/1.§ 1. Er wordt ambtshalve een einde gesteld aan de hoedanigheid van de ambtenaar wanneer deze de wettelijke pensioenleeftijd bereikt. Deze leeftijd wordt op 65 jaar vastgesteld. § 2. Bij afwijking van § 1 en mits akkoord van deze, kan de ambtenaar, ten uitzonderlijke titel en indien de werking van de dienst dit noodzakelijkerwijs vereist, voor een periode van zes maanden na het bereiken van de pensioenleeftijd in dienst blijven.

Voor de ambtenaar bekleed met de graden van rang 13, 15 en 16 is deze periode van zes maanden drie keer hernieuwbaar.

De ambtenaar die als dusdanig in dienst blijft na de wettelijke pensioenleeftijd, behoudt gedurende deze periode zijn hoedanigheid van ambtenaar.

De beslissing wordt door het College genomen op voordracht van het Collegelid met Openbaar Ambt in zijn bevoegdheden.

De beslissing tot verlenging moet gemotiveerd worden.

Art. 3.In artikel 160 van hetzelfde besluit wordt 2° ingetrokken.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 november 2011.

Art. 5.Het Collegelid bevoegd voor Openbaar Ambt wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Opgemaakt te Brussel, op 10 november 2011.

Namens het College, B. CEREXHE, Collegelid belast met Openbaar Ambt.

Ch. DOULKERIDIS, Voorzitter van het College.

^