Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 juli 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/07/2012 numac 2012009277 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 1 juli 2012 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** koninklijk besluit van 1 juli 2012 is machtiging verleend aan : ****. ****, ****, ge(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012003162 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij type koninklijk besluit prom. 20/06/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012003204 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 6 december 2011 met betrekking tot de uitoefening van externe functies door leiders van gereglementeerde ondernemingen type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012014254 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2012 numac 2012024249 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2011 houdende benoeming van de magistraten en de plaatsvervangende magistraten in de raden van beroep van de Orde der apothekers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/07/2012 numac 2012009283 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 12 juli 2012 is aan Mevr. Brusselaers, G., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van kanton Neerpelt-Lommel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij h Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging en eindigt op 31 juli 2012. Het be(...) type ministerieel besluit prom. 06/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012011275 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische communicatienetwerken type ministerieel besluit prom. 25/06/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012024248 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministereel besluit van 28 februari 2007 houdende definitieve erkenning van huisartsenkringen type ministerieel besluit prom. 25/06/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012203863 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van nadere regels ter voorkoming van verstruiking van grasland met ongewenste vegetatie, ter uitvoering van artikel 11, 4°, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden type ministerieel besluit prom. 25/06/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012203959 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende regeling van specifieke steunmaatregelen die een meerwaarde opleveren voor het landbouwmilieu ter uitvoering van artikel 2decies tot en met 2duodecies van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden

arrest

type arrest prom. 09/02/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012031552 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot vaststelling van het aandeel voor het jaar 2012 van elk Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn en van de modaliteiten van de betaling

beschikking

type beschikking prom. 12/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012031556 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de controle van de mededelingen en de imagobevordering van de plaatselijke overheden tijdens de verkiezingsperiode type beschikking prom. 12/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012031557 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek en de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming type beschikking prom. 12/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012031558 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de organisatie van de elektronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 10/11/2011 pub. 16/07/2012 numac 2011031588 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2011/1038 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012027095 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten en dagopvangdiensten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012035790 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N374 - Spiegelrei, Langerei, Wulpenstraat, Sasplein, Buiten de Dampoort op het grondgebied van de stad Brugge type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012035791 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse centrale dienst voor sociaal telefoontolken en sociaal vertalen, vermeld in de artikelen 45/1 en 45/3 van het decreet van 28 april 1998 betreffende het Vlaamse integratiebeleid en houdende de vaststelling van de regels voor de betaling van de te presteren tolkprestaties, vermeld in artikel 45/3, vierde lid, en artikel 45/4, § 1, van het voormelde decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012035792 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding master in de veiligheidswetenschappen als nieuwe opleiding van de Universiteit Antwerpen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 19/04/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012203167 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2011/374 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/06/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012203865 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, wat betreft de programmatie aanvullende thuiszorg en logistieke hulp

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012203904 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 december 2009 tot uitvoering van het decreet van 3 april 2009 betreffende de registratie en de erkenning van de arbeidsbemiddelingsbureaus type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012203905 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2005 tot uitvoering, wat betreft de inschakeling van de gerechtigden op maatschappelijke integratie in het arbeidsproces, van het programmadecreet van 18 december 2003 houdende verschillende maatregelen inzake thesaurie, schuld, sociale actie en gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012203906 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 november 2011 betreffende de voorwaarden tot erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde begeleidingsdiensten bij onthaal in een gezin

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/07/2012 numac 2012203852 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 29 mei 2012 in zake de nv van publiek recht « Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen » tegen de provincie Oost-Vlaanderen, waarvan de expedit « Schendt artikel 204 van de wet van 21 maart 1991 (ingevoegd bij art. 5 van het K.B. 14 juni 2004)(...)

document

type document prom. -- pub. 16/07/2012 numac 2012203976 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige diensthoofden (niveau A) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (ANG12094) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook (...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplom(...) type document prom. -- pub. 16/07/2012 numac 2012204036 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige assistent "Human Resources" (niveau C) voor het Ministerie van Defensie (AFG12093) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaa(...) 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? getuigschrift uitgereikt na het sla(...) type document prom. -- pub. 16/07/2012 numac 2012204043 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG12091) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzo(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? indust(...) type document prom. -- pub. 16/07/2012 numac 2012204060 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten "System Security" (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (ANG12069) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? ofw(...) type document prom. -- pub. 16/07/2012 numac 2012204059 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten "Software Security" (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (ANG12068) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? ofw(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/07/2012 numac 2012009278 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Attaché bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel met opdracht bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagname en Verbeurdverklaring : 3 Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer Belg is en men in het bezit is v(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/07/2012 numac 2012031529 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brussels hoofdstedelijk gewest Samenstelling van een **** **** van kandidaten **** **** stelt een **** samen voor betrekkingen van de graad van directeur, niveau ****, rang ****3 . **** **** heeft een geldigheidsduur van drie jaar, eventueel te(...) **** **** **** kandidaten, mannelijk of vrouwelijk, moeten aan de volgende ****(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 16/07/2012 numac 2012204064 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** **** **** vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de **** **** (****12044) werd afgesloten op 3 juli 2012. Er zijn 19 geslaagden. (...)

document

type document prom. -- pub. 16/07/2012 numac 2012204001 bron waalse overheidsdienst Provincieraads-, gemeenteraads-, sectorraadsverkiezingen en rechtstreekse verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Komen-Waasten. - Communiqué van de Waalse Regering voorgeschreven bij artikel L4124-1, § 2, van het Wetboek van d Volgens artikel L4124-1, § 1, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisa(...) type document prom. -- pub. 16/07/2012 numac 2012204062 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Gent Het hof, verenigd in algemene vergadering, op 15 juni 2012, heeft de heer Minnaert, M., raadsheer in het hof van beroep te Gent, aangewezen tot kamervoorzitter, voor een termijn van drie jaar met ing
^