Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 september 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/09/2011 pub. 05/10/2011 numac 2011024286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot opheffing van het besluit van de Regent van 29 maart 1946 betreffende schurft bij de eenhoevigen en de runderen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/09/2011 pub. 30/09/2011 numac 2011021092 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van de leeszalen van het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 19/09/2011 pub. 05/10/2011 numac 2011204913 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij aan de maatschappij "ProFish Technology SA" wordt toegestaan, met het oog op proefnemingen, om bepaalde vistuigen te gebruiken op de beek Awirs te Engis en op de Maas, in het bovenpand van de hydro-elektrische centrale van Lixhe, met het oog op het vangen van palingen type ministerieel besluit prom. 19/09/2011 pub. 11/01/2013 numac 2013021002 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van de leeszalen van de Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën. - Duitse vertaling

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2011 pub. 14/10/2011 numac 2011205078 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van een subsidie voor 2011 aan het Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap voor de uitvoering van het Vlaams Akkoord voor de Non-profit/Social Profit van 6 juni 2005 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2011 pub. 13/10/2011 numac 2011205080 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2011 pub. 13/10/2011 numac 2011205096 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van een subsidie voor 2011 aan het Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap voor het wegwerken van anomalieën inzake tewerkstelling in de sociaal-culturele sector type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011205214 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van voortrajecten binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2011 pub. 28/10/2011 numac 2011205287 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van student tutoring in het onderwijs in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2011 pub. 25/10/2011 numac 2011205290 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de masteropleiding master in de theater- en filmwetenschap van de Universiteit Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2011 pub. 25/10/2011 numac 2011205291 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven en slechthorenden ten laste nemen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2011 pub. 20/10/2011 numac 2011205292 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 1998 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011205368 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in het onderwijs : schoolontwikkeling als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2011 pub. 25/10/2011 numac 2011205369 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3

overeenkomst

type overeenkomst prom. 19/09/2011 pub. 21/11/2011 numac 2011022394 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^