Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 19 september 2011
gepubliceerd op 14 oktober 2011

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van een subsidie voor 2011 aan het Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap voor de uitvoering van het Vlaams Akkoord voor de Non-profit/Social Profit van 6 juni 2005

bron
vlaamse overheid
numac
2011205078
pub.
14/10/2011
prom.
19/09/2011
ELI
eli/besluit/2011/09/19/2011205078/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van een subsidie voor 2011 aan het Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap voor de uitvoering van het Vlaams Akkoord voor de Non-profit/Social Profit van 6 juni 2005


De Vlaamse Regering, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004036199 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de toepassing van intersectorale akkoorden voor organisaties ressorterend onder het paritair comité voor de sociaal-culturele sector sluiten betreffende de toepassing van intersectorale akkoorden voor organisaties ressorterend onder het paritair comité voor de sociaal-culturele sector;

Gelet op het decreet van 23 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010036015 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011;

Gelet op het decreet van 29 juni 2011 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 juni 2011;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begrotingen, gegeven op 19 september 2011;

Overwegende dat in het Vlaams Akkoord voor de Non-profit/Social Profit wordt bepaald dat de werkgeversorganisatie de middelen voor kwaliteitsverbetering verdeelt over de verschillende sectoren;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan het Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap, Handelskaai 48, in 1000 Brussel, GEBA BE BB rekeningnummer BE17 0012 1226 9321, worden de volgende subsidies verleend in het kader van het Vlaams Akkoord voor de Non-profit/Social Profit van 6 juni 2005 : 1° voor rekening van programma HC, basisallocatie 026, entiteit HB van de begroting 2011 wordt een subsidie van 3.089.000 euro (drie miljoen negenentachtigduizend euro) toegekend voor de uitvoering van maatregelen tot verhoging van de eindejaarspremie, met uitzondering van de werknemers in een Sociale Maribelregeling en voor de gescowerknemers in de sectoren van het sociaal-cultureel werk; 2° voor rekening van programma HC, basisallocatie 027, entiteit HB van de begroting 2011 wordt een subsidie van 5.626.405 euro (vijf miljoen zeshonderdzesentwintigduizend vierhonderd en vijf euro) toegekend voor de uitvoering van de maatregelen ter bevordering van de kwaliteit, met uitzondering van de werknemers in een sociale Maribelregeling en voor de gescowerknemers in de sectoren van het sociaal-cultureel werk; 3° voor rekening van programma HC, basisallocatie 028, entiteit HB van de begroting 2011 wordt een bedrag van 1.833.000 euro (één miljoen achthonderddrieëndertigduizend euro) toegekend voor de uitvoering van de maatregelen, vermeld in punt 1° en 2°, specifiek voor de werknemers in een sociale Maribelregeling en voor de gescowerknemers in de sectoren van het sociaal-cultureel werk; 4° voor rekening van programma HC, basisallocatie 027, entiteit HB van de begroting 2011 wordt een bedrag van 18.595 euro (achttienduizend vijfhonderd vijfennegentig euro) toegekend voor de administratieve uitvoering van de subsidiëring door het Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Vlaams Akkoord voor de Non-profit/Social Profit van 6 juni 2005.

Art. 2.De subsidies voor de uitvoering van de maatregelen tot verhoging van de eindejaarspremie moeten worden verdeeld op basis van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 24 november 2009 betreffende de toekenning van een eindejaarspremie in het sociaal-cultureel werk, die tussen de sociale partners werd gesloten ter uitvoering van het Vlaams Akkoord voor de Non-profit/Social Profit van 6 juni 2005.

Art. 3.De middelen voor de uitvoering van de maatregel tot verbetering van de kwaliteit door werkdrukverlichting zullen ingezet worden op basis van het protocol van 8 mei 2005 dat door de werkgevers- en de werknemersorganisaties werd gesloten met toepassing van het Vlaams Voorakkoord voor de Non-profit/Social Profitsector van 8 mei 2005.

Art. 4.De subsidie voor de uitvoering van de verschillende maatregelen wordt verdeeld op basis van het aantal rechthebbende werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten op basis van de RSZ-gegevens.

Art. 5.De subsidies zullen worden uitbetaald nadat het Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap een lijst heeft ingediend bij het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel, met de organisaties die in aanmerking komen voor de toepassing van de maatregelen, vermeld in artikel 1. Per werkgever wordt het aantal werknemers vermeld dat op basis van de RSZ-gegevens in aanmerking komt voor de toepassing van de verschillende maatregelen.

Art. 6.Uiterlijk op 31 oktober 2012 moet het Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap aan het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media de volgende documenten bezorgen : 1° een lijst met de effectief uitbetaalde subsidie per maatregel per organisatie.De lijst vermeldt ook het aantal werknemers op basis waarvan de subsidie werd berekend. De gegevens op de lijst worden opgedeeld per subsector; 2° de data waarop de verschillende subsidies worden uitbetaald;3° een overzicht van de communicatie met de gesubsidieerde organisaties over de uitvoering van de subsidie.

Art. 7.Als per maatregel de totale uitbetaalde subsidie minder bedraagt dan de maximale subsidie, kan het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media het niet-aangewende subsidiebedrag terugvorderen of verrekenen.

Art. 8.Als de administratieve uitvoering van het Vlaams Akkoord voor de Non-profit/Social Profit van 6 juni 2005 door het Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap niet verloopt volgens de criteria van dit besluit, kunnen de daarvoor toegekende subsidies teruggevorderd worden.

Art. 9.De organisaties verstrekken op eenvoudig verzoek van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media alle gegevens en bewijsstukken die noodzakelijk zijn om de aanwending van de subsidie te controleren. Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media heeft het recht een controle ter plaatse uit te voeren.

Art. 10.De Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 september 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

^