Etaamb.openjustice.be
Omzendbrief van 25 juli 2008
gepubliceerd op 13 augustus 2008

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 23 april 2004 betreffende de fiche « niet-begeleide minderjarige vreemdeling »

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000709
pub.
13/08/2008
prom.
25/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


25 JULI 2008. - Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 23 april 2004 betreffende de fiche « niet-begeleide minderjarige vreemdeling »


De huidige omzendbrief wijzigt de omzendbrief van 23 april 2004 betreffende de fiche « niet-begeleide minderjarige vreemdeling » (Belgisch Staatsblad van 30 april 2004).

De doelstellingen van deze omzendbrief zijn : 1) de gebruikte terminologie aanpassen aan deze van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2006) die op 1 juni 2007 in werking getreden is;2) de fiche « niet-begeleide minderjarige vreemdeling » vervangen door een nieuwe fiche om de leesbaarheid ervan te verbeteren;3) de eerstelijnsactoren wijzen op het belang om aanwijzingen (elementen) die doen vermoeden dat de persoon een slachtoffer van mensenhandel of bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel zou kunnen zijn, aan te duiden, evenals twijfels betreffende de ingeroepen minderjarigheid, en zodoende, rekening houden met de kwetsbaarheid van de minderjarige. In punt I. a), dat betrekking heeft op de definitie van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling, worden de woorden « de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling hebben gevraagd » (5e streepje) vervangen door « een asielaanvraag hebben ingediend ».

In punt III, dat betrekking heeft op de samenwerking tussen de politiediensten, de Dienst Vreemdelingenzaken en de Dienst Voogdij, worden de volgende wijzigingen uitgevoerd : - in de 4e alinea van de fiche niet-begeleide minderjarige vreemdeling wordt de vermelding « (zie bijlage) » vervangen door de woorden « waarvan het nieuwe model als bijlage is toegevoegd ». - in de 5e alinea worden de woorden « om in rubriek 7 van de fiche in te vullen of er twijfel bestaat met betrekking tot de ingeroepen minderjarigheid » vervangen door « om de rubriek twijfel over de ingeroepen minderjarigheid in te vullen en het motief voor de twijfel te preciseren ». - in de 7e alinea (2e streepje) wordt gevraagd om na de woorden « dat een foto van de N.B.M.V. wordt genomen » de woorden « en dat zijn vingerafdrukken worden genomen, om zijn identiteit te kunnen bepalen » toe te voegen.

Het punt IV, dat betrekking heeft op de praktische bepalingen, wordt als volgt vervangen : Een blanco exemplaar van de fiche kan bij de Permanentiedienst, het Bureau C of de Grensinspectiedienst van de Dienst Vreemdelingenzaken worden bekomen.

Er wordt gevraagd om de fiche waarvan het model als bijlage gaat, per elektronische post te versturen, alsook een kopie van de identiteitsdocumenten en/of de verblijfsdocumenten en een foto van de betrokken persoon naar : 1. de Dienst Voogdij : Waterloolaan 115, 1000 Brussel, (tel : 078-15 43 24, e-mail (1) tutelles@just.fgov.be 2. de Dienst Vreemdelingenzaken : Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel, e-mail (2) : minfiche@dofi.fgov.be Brussel, 25 juli 2008.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL De Minister van Migratie- en Asielbeleid, A. TURTELBOOM _______ Nota's (1) Indien er een technisch probleem is, kan de fiche per telefax naar het volgende nummer gestuurd worden : tel : 02-542 70 83.(2) Indien er een technisch probleem is, kan de fiche per telefax naar het volgende nummer gestuurd worden : tel : 02-274 66 37. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^