Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 juli 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens. - Duitse vertaling type wet prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009699 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens type wet prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009714 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit met het oog op het stuiten van de verjaring van de vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008000755 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de ASTRID-veiligheidscommissie en tot precisering van de opdrachten daarvan type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 31/07/2008 numac 2008002090 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Fonds voor Spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008003365 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een regeringscommissaris van Begroting bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Loterij », alsook betreffende de bezoldiging van laatstgenoemde regeringscommissaris type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008003364 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een regeringscommissaris van Begroting bij de naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008011097 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1972 houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen en tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van hoofdstuk II van deze wet, over de meetwerktuigen type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008011319 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot verplichting van het aanbrengen van een waarschuwing op magnetisch speelgoed type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008013044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008013052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de lompenbedrijven" type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008013055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het vervoer van de werklieden type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008013053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd : "Sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008013051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007 betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen van het "Sociaal Fonds voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten" type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008013054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2005 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd : "Sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008013058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd « Sociaal Fonds voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten » en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008013057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2007-2008 voor de havenarbeiders van het algemeen contingent type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008013063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het jaar 2007 aan het "Sociaal Fonds voor de lompenbedrijven" - vorming type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008013065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de verlenging bestaande ondernemingsakkoorden brugpensioen type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008013066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsduurvermindering type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008013064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de buitengewone bijdrage voor de jaren 2007 en 2008 aan het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor recuperatie van papier" type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008013070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008013071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de instelling van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008013067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij : a) het koninklijk besluit van 19 maart 2008 waarbij de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, houdende het sectoraal model loopbaanplanning algemeen verbindend wordt verklaard, wordt ingetrokken, b) algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, houdende het sectoraal model loopbaanplanning type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008013068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de vorming en tewerkstelling van werknemers uit risicogroepen type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008013069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de vakbondsopleiding type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008013072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008013074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het brugpensioen - nachtarbeid type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008013073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot vaststelling van de lonen, vergoedingen en arbeidsvoorwaarden en tot koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen in de binnenscheepvaart type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 17/09/2008 numac 2008013078 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, betreffende de ontbinding en de vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds Sociale Maribel voor de privé-ziekenhuizen" type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008013084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008013081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de invoering van een aanvullende vergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008013083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 18/09/2008 numac 2008013080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2007, gesloten in Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot toekenning van bijkomende verlofdagen aan het personeel van de socioculturele sector die afhangt van het Waalse Gewest (1) type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008013082 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de bepaling van de modaliteiten inzake de instelling van een systeem van conventioneel brugpensioen op 58 jaar in de Vlaamse sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008013088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het brugpensioen - lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008013086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de bestaanszekerheid voor busbegeleiders (1) type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008013092 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de maatregelen ten behoeve van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 14/10/2008 numac 2008013089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de duw- en/of continuvaart type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008013091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2007 gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de maatregelen ten behoeve van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008022353 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 25/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008022448 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende goedkeuring van krediet- en participatiedossiers die door de Raad van Bestuur van het Kringloopfonds worden goedgekeurd

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008013075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra type ministerieel besluit prom. 25/07/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008036240 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 januari 2004 tot vaststelling van de toepassingsvoorwaarden voor de indeling van geslachte varkens

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008000709 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 23 april 2004 betreffende de fiche « niet-begeleide minderjarige vreemdeling » type omzendbrief prom. 25/07/2008 pub. 15/01/2009 numac 2008001048 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 23 april 2004 betreffende de fiche "niet-begeleide minderjarige vreemdeling". - Duitse vertaling
^