Etaamb.openjustice.be
Omzendbrief van 15 januari 1999
gepubliceerd op 25 februari 1999

Omzendbrief OOP 27ter tot wijziging van de omzendbrief OOP 27 van 30 juli 1998 betreffende de handhaving van de openbare orde naar aanleiding van voetbalwedstrijden

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1999000064
pub.
25/02/1999
prom.
15/01/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


15 JANUARI 1999. - Omzendbrief OOP 27ter tot wijziging van de omzendbrief OOP 27 van 30 juli 1998 betreffende de handhaving van de openbare orde naar aanleiding van voetbalwedstrijden


Ter kennisgeving : Aan de Mevrouw en de Heren Provinciegouverneurs, Aan de Dames en Heren Burgemeesters en Arrondissementscommissarissen.

Mevrouw, Mijnheer de Gouverneur, Onderhavige omzendbrief wijzigt met ingang van 1 januari 1999 de omzendbrief OOP 27 betreffende de handhaving van de openbare orde naar aanleiding van voetbalwedstrijden. OOP 27bis wordt opgeheven vanaf heden.

Deze wijziging is tot stand gekomen na onderhandelingen tussen de Minister van Binnenlandse Zaken, de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de Profliga. Het bereikte akkoord moet toelaten dat via het ticketsysteem het hooliganisme wordt aangepakt en dat er een goede scheiding is tussen de rivaliserende supporters. Het systeem moet ervoor zorgen dat toeschouwers hun favoriete sport kunnen bijwonen zonder hinder van de noodzakelijk geworden controles.

De voetbalwet die weldra in werking treedt biedt een wettelijke basis voor de bestrijding van het voetbalgeweld. Hierdoor kan de regeling voor de handhaving naar aanleiding van voetbalwedstrijden versoepeld worden.

De gekozen werkwijze die zal gehanteerd worden varieert in functie van de betrokken wedstrijd. De volgende bepalingen vervangen dan ook punt 2.1 Ticketbeheer van voornoemde omzendbrief OOP 27. 1) 1e afdeling 1.1 Algemene regel Elkeen die één of meerdere toegangsbewijzen, of één abonnement wenst aan te schaffen, dient zich te identificeren. Deze identificatie kan gebeuren via een officieel identificatiedocument (vb. identiteitskaart of paspoort) of via een systeem van elektronische identificatie. In het laatste geval dient het elektronische systeem wel de persoonlijke gegevens te bevatten die het mogelijk maken de houder te identificeren. Het abonnement moet het nummer dragen van het identificatiedocument.

Alleen de door de organisator of de door de overkoepelende organisaties erkende distributeurs zijn gemachtigd om toegangsbewijzen te verkopen. 1.2. Verkooppunten a) Clubsecretariaten Via het voorleggen van een groepskaart, een document dat specifiek gegeven is aan een persoon die erkend is om voor groepen te kopen, kan die persoon maximum 30 toegangsbewijzen verkrijgen, en dit enkel mits het meedelen van de coördinaten van de bestemmelingen van de toegangsbewijzen en na toetsing van die coördinaten aan de lijst der uitsluitingen.Aan de personen die op de lijst der uitsluitingen voorkomen, wordt geen toegangsbewijs afgeleverd. De nominatieve gegevens van de bestemmelingen (geregistreerde houders) dienen ter beschikking gesteld te worden aan de politiediensten.

Een individuele koper kan maximum 4 toegangsbewijzen aanschaffen mits het voorleggen van een bewijs ter identificatie of legitimatie, en na controle van zijn naam aan de lijst der uitsluitingen. Indien de naam van de koper op deze lijst voorkomt zal geen enkel toegangsbewijs worden afgeleverd. De koper zal daarenboven geheel aansprakelijk zijn voor het geheel der gekochte tickets. Dergelijke formulering zal ook op het ticket aangebracht worden. Het intern reglement van inwendige orde moet voorzien dat de kaart van de koper ingetrokken wordt, wanneer de houder van een op deze wijze verkregen toegangsbewijs zich schuldig gemaakt heeft aan hooliganisme tijdens de bedoelde wedstrijd.

De nominatieve gegevens van de koper dienen ter beschikking gesteld te worden aan de politiediensten. b) Gedecentraliseerde verkooppunten Het gaat hier om verkooppunten andere dan het secretariaat van de organisator, uitgerust voor het lezen van een elektronisch identificatiemiddel of voor de aflevering van toegangsbewijzen op voorlegging van een officieel identificatiedocument. Een individuele koper kan maximum 2 toegangsbewijzen aanschaffen mits het voorleggen van een bewijs ter identificatie of legitimatie, en na controle van zijn naam aan de lijst der uitsluitingen. Indien de naam van de koper op deze lijst voorkomt zal geen enkel toegangsbewijs worden afgeleverd. De koper zal daarenboven geheel aansprakelijk zijn voor het geheel der gekochte tickets. Dergelijke formulering zal ook op het ticket aangebracht worden. Het reglement van inwendige orde moet voorzien dat de kaart van de koper ingetrokken wordt, wanneer de houder van een op deze wijze verkregen toegangsbewijs zich schuldig gemaakt heeft aan hooliganisme tijdens de bedoelde wedstrijd. De nominatieve gegevens van de koper dienen ter beschikking gesteld te worden aan de politiediensten. c) Loketten Vanaf drie uur voor de wedstrijd kan een individuele koper aan een loket van het stadion maximum 1 toegangsbewijs aanschaffen mits het voorleggen van een bewijs ter identificatie of legitimatie, en na controle van zijn naam aan de lijst der uitsluitingen.Vanzelfsprekend wordt betrokkene enkel een toegangsbewijs afgeleverd indien hij niet voorkomt op de lijst der uitsluitingen. d) uitzondering Eenieder kan voor personen die de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt hebben, toegangsbewijzen aanschaffen zonder dat hiervoor een bewijs van identificatie dient voorgelegd te worden.Deze toegangsbewijzen bestemd voor personen onder de 12 jaar dienen uiterlijk onderscheiden te zijn (vb. door het aanbrengen van een afgesproken teken). 1.3. Maatregelen van toegangscontrole 1.3.1 Risicowedstrijden In de eerste fase, in afwachting dat de voetbalwet haar vruchten afwerpt en dat bewezen is dat het ticketbeleid voldoende garanties biedt, zal de organisator bijkomende controlemaatregelen moeten nemen voor risicowedstrijden.

Zullen als risicowedstrijden beschouwd worden, deze die als dusdanig gekwalificeerd zijn door de burgemeester, en deze kwalificering zal ook geen invloed hebben op de verkoop van toegangsbewijzen. Hij zal zich hiervoor beroepen op de criteria zoals voorzien in punt 2.2 van OOP 27.

Voor deze wedstrijden zal de organisator tegen betaling beroep doen op identificatie- en arrestatieteams van de politiedienst die instaat voor de handhaving van de orde in het stadion.

In overleg met de burgemeester bepaalt de verantwoordelijke politiechef de samenstelling van deze teams en het aantal manschappen naargelang de aard van de toeschouwers, het aantal ervan, het aantal toegangen, e.d. 1.3.2. Scheiding van de supporters De verdeling van de toegangsbewijzen dient op een wijze plaats te vinden dat rivaliserende supportersgroepen op een correcte manier van elkaar gescheiden worden, coherent met de infrastructuur en met de bestaande afscheidingen in de tribunes. 1.3.3. Overcrowding De organisator dient te voorzien in een nummeringsysteem van de toegangsbewijzen waardoor het onmogelijk wordt dat meer toegangsbewijzen verkocht worden voor een vak dan de veiligheidscapaciteit toelaat.

Wanneer het stadion of een bepaald vak voor een bepaalde supportersgroep een volledige bezetting bereikt heeft, dient dit door de organisator als zodanig aan de media medegedeeld te worden op een tijdige en dissuasieve manier, om te vermijden dat supporters zich zouden aanbieden voor een uitverkocht vak. 1.3.4. Camera's Onverminderd de toepassing van de bepalingen van punt 1.1.4 van het model protocolakkoord moet elke plaats in het stadion kunnen gefilmd worden door een camera, gemonitoriseerd vanuit de commandopost en verbonden met een registratiesysteem. De beelden worden ter beschikking gehouden van de overheid. 1.4. Specifieke regels tav het aanmaken van toegangsbewijzen 1.4.1. Vervalsing Een toegangsbewijs dient in functie van de stand van de techniek voldoende garantie te bieden tegen namaak of vervalsing. 1.4.2. Inhoud Op het toegangsbewijs dienen minstens volgende gegevens te zijn afgedrukt : - de betreffende wedstrijd en haar locatie, datum en tijdstip van aanvang ervan; - de vermelding dat de geregistreerde koper hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk is met de houder voor de schade die deze laatste heeft aangericht; - een grondplan van het stadion; - de vermelding van de organisator en de naam van de distributeur van toegangsbewijzen; - de vermelding van de naam van de koper bij voorverkoop. 1.4.3. Toegangscontrole Een toegangscontrole dient zodanig georganiseerd te zijn dat : - de toegang tot het stadion zo vloeiend mogelijk is; - per toegangsbewijs slechts een enkele toegang tot het stadion mogelijk is.

Boven elke inkom dient vermeld te worden dat elke persoon die het stadion betreedt, zich verbindt tot het naleven van het reglement van inwendige orde. 2) 2e afdeling 2.1. Algemeen De risicowedstrijden zullen niet meer bepaald worden door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, maar door de burgemeester, en deze kwalificering zal ook geen invloed hebben op de verkoop van toegangsbewijzen. De burgemeester zal zich hiervoor beroepen op de criteria zoals voorzien in punt 2.2 van OOP 27.

Wanneer de burgemeester bepaalt dat het om een risicowedstrijd gaat, dienen de stewards in te staan voor de visuele identificatie van uitgesloten supporters bij de toegangscontrole, waarvoor ze in verbinding zullen staan met een arrestatieteam van de politie. De organisator draagt de kosten voor de inzet van het arrestatieteam.

Voor de camera's zijn de bepalingen van punt 1.1.4 van het model protocolakkoord van toepassing. 2.2 Specifieke regels t.a.v. het aanmaken van toegangsbewijzen Op het toegangsbewijs dienen minstens volgende gegevens te worden afgedrukt : - de betreffende wedstrijd en haar locatie, datum en tijdstip van aanvang ervan; - een grondplan van het stadion; - de vermelding van de organisator en de naam van de distributeur van toegangsbewijzen Vanzelfsprekend gelden hier ook de regels van scheiding van rivaliserende supporters, en de maatregelen tegen overcrowding. 3) Bekerwedstrijden Bekerwedstrijden tussen ploegen van eerste afdeling of ploegen van eerste en tweede afdeling worden gelijkgesteld met een wedstrijd van eerste afdeling waarbij de overkoepelende organisaties ervoor zorgen dat de supporters van de 2e afdeling ook in bijzondere verkooppunten zoals vermeld sub.1.2. b, mits voorlegging van hun identiteitskaart tickets kunnen kopen. 4) Uitvoeringstermijn Het hierboven omschreven systeem wordt geïmplementeerd tijdens de tweede helft van het seizoen 1998-99. Vanaf 1 juli 1999 wordt het verplicht opgelegd door middel van een uitvoeringsbesluit van de voetbalwet.

Vanaf 1 juli 2000 worden de volgende punten aangepast : Vanaf 1 juli 2000 dienen aan de loketten de personalia van de koper bijgehouden en ter beschikking gesteld te worden. In ruil voor deze aanpassing kan het identificatieteam van de politie vervangen worden door stewards, in verbinding met het arrestatieteam van de politie.

Protocolakkoord Met het oog op de inwerkingtreding van deze principes verzoek ik u het protocolakkoord afgesloten tussen de verschillende betrokken instanties te wijzigen.

Naargelang de klasse waartoe de clubs behoren, is het aanbevolen de volgende aanpassing door te voeren. 1. De clubs van 1e afdeling (aanpassing van punt 1.2. ticketbeheer) Punt 1.2.1 De club verbindt zich ertoe alle maatregelen te treffen om de scheiding van de rivaliserende supporters te verzekeren. Het beleid van de ticketverdeling en -verkoop, en van de toegangscontrole zal strikt binnen dit principe kaderen. Dit beleid zal coherent zijn met de infrastructuur en met de bestaande afscheidingen in de tribunes.

Punt 1.2.2 De verdeling van de tickets wordt onderworpen aan de volgende procedure : Algemene Regel Elkeen die een of meerdere toegangsbewijzen, of één abonnement wenst aan te schaffen, dient zich te identificeren. Deze identificatie kan gebeuren via een officieel identificatiedocument (vb. identiteitskaart of paspoort) of via een systeem van elektronische identificatie. In het laatste geval dient het elektronische systeem wel de persoonlijke gegevens te bevatten die het mogelijk maken de houder te identificeren. Het abonnement moet het nummer dragen van het identificatiedocument.

Alleen de door de organisator of de door de overkoepelende organisaties erkende distributeurs zijn gemachtigd om toegangsbewijzen te verkopen.

Verkooppunten a) Clubsecretariaten Via het voorleggen van een groepskaart, een document dat specifiek gegeven is aan een persoon die erkend is om voor groepen te kopen, kan die persoon maximum 30 toegangsbewijzen verkrijgen, en dit enkel mits het meedelen van de coördinaten van de bestemmelingen van de toegangsbewijzen en na toetsing van die coördinaten aan de lijst der uitsluitingen.Aan de personen die op de lijst der uitsluitingen voorkomen, wordt geen toegangsbewijs afgeleverd. De nominatieve gegevens van de bestemmelingen (geregistreerde houders) dienen ter beschikking gesteld te worden aan de politiediensten.

Een individuele koper kan maximum 4 toegangsbewijzen aanschaffen mits het voorleggen van een bewijs ter identificatie of legitimatie, en na controle van zijn naam aan de lijst der uitsluitingen. Indien de naam van de koper op deze lijst voorkomt zal geen enkel toegangsbewijs worden afgeleverd. De koper zal daarenboven geheel aansprakelijk zijn voor het geheel der gekochte tickets. Dergelijke formulering zal ook op het ticket aangebracht worden. Het intern reglement van inwendige orde moet voorzien dat de kaart van de koper ingetrokken wordt, wanneer de houder van een op deze wijze verkregen toegangsbewijs zich schuldig gemaakt heeft aan hooliganisme tijdens de bedoelde wedstrijd.

De nominatieve gegevens van de koper dienen ter beschikking gesteld te worden aan de politiediensten. b) Gedecentraliseerde verkooppunten Het gaat hier om verkooppunten andere dan het secretariaat van de organisator, uitgerust voor het lezen van een elektronisch identificatiemiddel of voor de aflevering van toegangsbewijzen op voorlegging van een officieel identificatiedocument. Een individuele koper kan maximum 2 toegangsbewijzen aanschaffen mits het voorleggen van een bewijs ter identificatie of legitimatie, en na controle van zijn naam aan de lijst der uitsluitingen. Indien de naam van de koper op deze lijst voorkomt zal geen enkel toegangsbewijs worden afgeleverd. De koper zal daarenboven geheel aansprakelijk zijn voor het geheel der gekochte tickets. Dergelijke formulering zal ook op het ticket aangebracht worden. Het reglement van inwendige orde moet voorzien dat de kaart van de koper ingetrokken wordt, wanneer de houder van een op deze wijze verkregen toegangsbewijs zich schuldig gemaakt heeft aan hooliganisme tijdens de bedoelde wedstrijd. De nominatieve gegevens van de koper dienen ter beschikking gesteld te worden aan de politiediensten. c) Loketten Vanaf drie uur voor de wedstrijd kan een individuele koper aan een loket van het stadion maximum 1 toegangsbewijs aanschaffen mits het voorleggen van een bewijs ter identificatie of legitimatie, en na controle van zijn naam aan de lijst der uitsluitingen.Vanzelfsprekend wordt betrokkene enkel een toegangsbewijs afgeleverd indien hij niet voorkomt op de lijst der uitsluitingen. d) Uitzondering Eenieder kan voor personen die de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt hebben, toegangsbewijzen aanschaffen zonder dat hiervoor een bewijs van identificatie dient voorgelegd te worden.Deze toegangsbewijzen bestemd voor personen onder de 12 jaar dienen uiterlijk onderscheiden te zijn (vb. door het aanbrengen van een afgesproken teken).

Punt 1.2.3 De tickets die in omloop gebracht worden zullen zodanig ontworpen worden dat ze de identificatie in het compartiment, evenals de plaats voor de tribune met zitplaatsen, mogelijk maken. Verder zijn de volgende regels van toepassing voor het aanmaken van de toegangsbewijzen : Vervalsing Een toegangsbewijs dient in functie van de stand van de techniek voldoende garantie te bieden tegen namaak of vervalsing.

Inhoud Op het toegangsbewijs dienen minstens volgende gegevens te zijn afgedrukt : - de betreffende wedstrijd en haar locatie, datum en tijdstip van aanvang ervan; - de vermelding dat de geregistreerde koper hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk is met de houder voor de schade die deze laatste heeft aangericht; - een grondplan van het stadion; - de vermelding van de organisator en de naam van de distributeur van toegangsbewijzen; - de vermelding van de naam van de koper bij voorverkoop.

Punt 1.2.4 De organisator dient te voorzien in een nummeringsysteem van de toegangsbewijzen waardoor het onmogelijk wordt dat meer toegangsbewijzen verkocht worden voor een vak dan de veiligheidscapaciteit toelaat.

Wanneer het stadion of een bepaald vak voor een bepaalde supportersgroep een volledige bezetting bereikt heeft, dient dit door de organisator als zodanig aan de media medegedeeld te worden op een tijdige en dissuasieve manier, om te vermijden dat supporters zich zouden aanbieden voor een uitverkocht vak.

Punt 1.2.5.

Risicowedstrijden Zullen als risicowedstrijden beschouwd worden, deze die als dusdanig gekwalificeerd zijn door de burgemeester, en deze kwalificering zal ook geen invloed hebben op de verkoop van toegangsbewijzen. Hij zal zich hiervoor beroepen op de criteria zoals voorzien in punt 2.2 van OOP 27.

Voor deze wedstrijden zal de organisator tegen betaling beroep doen op identificatie- en arrestatieteams van de politiedienst die instaat voor de handhaving van de orde in het stadion.

In overleg met de burgemeester bepaalt de verantwoordelijke politiechef de samenstelling van deze teams en het aantal manschappen naargelang de aard van de toeschouwers, het aantal ervan, het aantal toegangen, e.d.

Scheiding van de supporters De verdeling van de toegangsbewijzen dient op een wijze plaats te vinden dat rivaliserende supportersgroepen op een correcte manier van elkaar gescheiden worden, coherent met de infrastructuur en met de bestaande afscheidingen in de tribunes.

Punt 1.2.6.

Bekerwedstrijden tussen ploegen van eerste afdeling of ploegen van eerste en tweede afdeling worden gelijkgesteld met een wedstrijd van eerste afdeling waarbij de overkoepelende organisaties ervoor zorgen dat de supporters van de 2e afdeling ook in bijzondere verkooppunten zoals vermeld in punt 1.2.2 b, mits voorlegging van hun identiteitskaart tickets kunnen kopen. 2. De clubs van 2e afdeling (aanpassing van punt 1.2. ticketbeheer) Punt 1.2.1.

De club verbindt zich ertoe alle maatregelen te treffen om de scheiding van de rivaliserende supporters te verzekeren. Het beleid van de ticketverdeling en Bverkoop, en van de toegangscontrole zal strikt binnen dit principe kaderen. Dit beleid zal coherent zijn met de infrastructuur en met de bestaande afscheidingen in de tribunes.

Punt 1.2.2.

Bij bekerwedstrijden gespeeld tegen een club van 1e klasse is de verdeling van toegangsbewijzen onderworpen aan volgende procedure : Algemene Regel Elkeen die een of meerdere toegangsbewijzen, of één abonnement wenst aan te schaffen, dient zich te identificeren. Deze identificatie kan gebeuren via een officieel identificatiedocument (vb. identiteitskaart of paspoort) of via een systeem van elektronische identificatie. In het laatste geval dient het elektronische systeem wel de persoonlijke gegevens te bevatten die het mogelijk maken de houder te identificeren. Het abonnement moet het nummer dragen van het identificatiedocument.

Alleen de door de organisator of de door de overkoepelende organisaties erkende distributeurs zijn gemachtigd om toegangsbewijzen te verkopen.

Verkooppunten a) Clubsecretariaten Via het voorleggen van een groepskaart, een document dat specifiek gegeven is aan een persoon die erkend is om voor groepen te kopen, kan die persoon maximum 30 toegangsbewijzen verkrijgen, en dit enkel mits het meedelen van de coördinaten van de bestemmelingen van de toegangsbewijzen en na toetsing van die coördinaten aan de lijst der uitsluitingen.Aan de personen die op de lijst der uitsluitingen voorkomen, wordt geen toegangsbewijs afgeleverd. De nominatieve gegevens van de bestemmelingen (geregistreerde houders) dienen ter beschikking gesteld te worden aan de politiediensten.

Een individuele koper kan maximum 4 toegangsbewijzen aanschaffen mits het voorleggen van een bewijs ter identificatie of legitimatie, en na controle van zijn naam aan de lijst der uitsluitingen. Indien de naam van de koper op deze lijst voorkomt zal geen enkel toegangsbewijs worden afgeleverd. De koper zal daarenboven geheel aansprakelijk zijn voor het geheel der gekochte tickets. Dergelijke formulering zal ook op het ticket aangebracht worden. Het intern reglement van inwendige orde moet voorzien dat de kaart van de koper ingetrokken wordt, wanneer de houder van een op deze wijze verkregen toegangsbewijs zich schuldig gemaakt heeft aan hooliganisme tijdens de bedoelde wedstrijd.

De nominatieve gegevens van de koper dienen ter beschikking gesteld te worden aan de politiediensten. b) Gedecentraliseerde verkooppunten Het gaat hier om verkooppunten andere dan het secretariaat van de organisator, uitgerust voor het lezen van een elektronisch identificatiemiddel of voor de aflevering van toegangsbewijzen op voorlegging van een officieel identificatiedocument. Een individuele koper kan maximum 2 toegangsbewijzen aanschaffen mits het voorleggen van een bewijs ter identificatie of legitimatie, en na controle van zijn naam aan de lijst der uitsluitingen. Indien de naam van de koper op deze lijst voorkomt zal geen enkel toegangsbewijs worden afgeleverd. De koper zal daarenboven geheel aansprakelijk zijn voor het geheel der gekochte tickets. Dergelijke formulering zal ook op het ticket aangebracht worden. Het reglement van inwendige orde moet voorzien dat de kaart van de koper ingetrokken wordt, wanneer de houder van een op deze wijze verkregen toegangsbewijs zich schuldig gemaakt heeft aan hooliganisme tijdens de bedoelde wedstrijd. De nominatieve gegevens van de koper dienen ter beschikking gesteld te worden aan de politiediensten. c) Loketten Vanaf drie uur vóór de wedstrijd kan een individuele koper aan een loket van het stadion maximum 1 toegangsbewijs aanschaffen mits het voorleggen van een bewijs ter identificatie of legitimatie, en na controle van zijn naam aan de lijst der uitsluitingen.Vanzelfsprekend wordt betrokkene enkel een toegangsbewijs afgeleverd indien hij niet voorkomt op de lijst der uitsluitingen. d) Uitzondering Eenieder kan voor personen die de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt hebben, toegangsbewijzen aanschaffen zonder dat hiervoor een bewijs van identificatie dient voorgelegd te worden.Deze toegangsbewijzen bestemd voor personen onder de 12 jaar dienen uiterlijk onderscheiden te zijn (vb. door het aanbrengen van een afgesproken teken).

Punt 1.2.3.

De tickets die in omloop gebracht worden zullen zodanig ontworpen worden dat ze de identificatie in het compartiment, evenals de plaats voor de tribune met zitplaatsen, mogelijk maken. Verder zijn de volgende regels van toepassing voor het aanmaken van de toegangsbewijzen : Vervalsing Een toegangsbewijs dient in functie van de stand van de techniek voldoende garantie te bieden tegen namaak of vervalsing.

Inhoud Op het toegangsbewijs dienen minstens volgende gegevens te zijn afgedrukt : - de betreffende wedstrijd en haar locatie, datum en tijdstip van aanvang ervan; - een grondplan van het stadion; - de vermelding van de organisator en de naam van de distributeur van toegangsbewijzen;

Wanneer het gaat om bekerwedstrijden tussen een ploeg van 1ste klasse en 2de klasse moeten er nog bijkomende gegevens worden toegevoegd : - de vermelding dat de geregistreerde koper hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk is met de houder voor de schade die deze laatste heeft aangericht; - de vermelding van de naam van de koper bij voorverkoop.

Punt 1.2.4 De organisator dient te voorzien in een nummeringsysteem van de toegangsbewijzen waardoor het onmogelijk wordt dat meer toegangsbewijzen verkocht worden voor een vak dan de veiligheidscapaciteit toelaat.

Wanneer het stadion of een bepaald vak voor een bepaalde supportersgroep een volledige bezetting bereikt heeft, dient dit door de organisator als zodanig aan de media medegedeeld te worden op een tijdige en dissuasieve manier, om te vermijden dat supporters zich zouden aanbieden voor een uitverkocht vak.

Punt 1.2.5.

Risicowedstrijden Zullen als risicowedstrijden beschouwd worden, deze die als dusdanig gekwalificeerd zijn door de burgemeester, en deze kwalificering zal ook geen invloed hebben op de verkoop van toegangsbewijzen. Hij zal zich hiervoor beroepen op de criteria zoals voorzien in punt 2.2 van OOP 27.

Wanneer de burgemeester bepaalt dat het om een risicowedstrijd gaat, dienen de stewards in te staan voor de visuele identificatie van uitgesloten supporters bij de toegangscontrole, waarvoor ze in verbinding zullen staan met een arrestatieteam van de politie. De organisator draagt de kosten voor de inzet van het arrestatieteam.

In overleg met de burgemeester bepaalt de verantwoordelijke politiechef de samenstelling van het arrestatieteam en het aantal manschappen naargelang de aard van de toeschouwers, het aantal ervan, het aantal toegangen, e.d.

Wanneer bekerwedstrijden tussen een 1e en een 2e klasseploeg worden bestempeld als risicowedstrijden, moet de organisator, tegen betaling, beroep doen op identificatie- en arrestatieteams van de politiedienst die instaat voor de handhaving van de orde in het stadion.

In overleg met de burgemeester bepaalt de verantwoordelijke politiechef de samenstelling van deze teams en het aantal manschappen naargelang de aard van de toeschouwers, het aantal ervan, het aantal toegangen, e.d.

Scheiding van de supporters Voor de risicowedstrijden in 2e afdeling en voor de bekerwedstrijden tussen 1e en 2e klasseploegen geldt het principe van supporterscheiding. De verdeling van de toegangsbewijzen dient op een wijze plaats te vinden dat rivaliserende supportersgroepen op een correcte manier van elkaar gescheiden worden, coherent met de infrastructuur en met de bestaande afscheidingen in de tribunes. 3. Politie-interventie (aanvulling punt 3 politie-interventie) Voor clubs van 1e afdeling wordt een nieuw punt 3.5 in het protocolakkoord ingelast : Punt 3.5 Wanneer de burgemeester bepaalt dat een wedstrijd een risico wedstrijd is, zal de club tegen betaling een beroep doen op de identificatie- en arrestatieteams van de politiedienst die instaat voor de ordehandhaving in het stadion. De organisator zal hiertoe een aanvraag indienen bij de bevoegde bestuurlijke overheid, om tegen volledige terugbetaling van de kosten, door de verantwoordelijke politiedienst uitzonderlijke taken van bestuurlijke politie te laten uitvoeren die een bijzondere aanwending van personeel of materieel vereisen.

Het gaat inzonderheid : Voor de rijkswacht : Om een verzoek gericht aan de Minister van Binnenlandse Zaken in de zin van artikel 70bis, § 2, van de wet van 2 december 1957 op de rijkswacht;

Voor de gemeentepolitie : om een opdracht van bestuurlijke politie waarvoor een vergoeding kan worden geïnd in de zin van artikel 223bis van de Nieuwe Gemeentewet; om een vraag aan de bevoegde bestuurlijke overheid met betrekking tot opdrachten van bestuurlijke politie waarvoor een vergoeding kan worden geïnd, zoals bedoeld in artikel 1, 1° van het koninklijk besluit van 14 september 1997 tot vaststelling van de nadere regels betreffende de door de gemeentepolitie uitgevoerde opdrachten van bestuurlijke politie waarvoor een vergoeding kan worden geïnd.

Voor clubs in 2de afdeling wordt een nieuw punt 3.5 in het protocolakkoord ingelast : Punt 3.5 Wanneer de burgemeester bepaalt dat een wedstrijd een risico wedstrijd is, zal de club tegen betaling een beroep doen op de identificatie en / of de arrestatieteams van de politiedienst die instaat voor de ordehandhaving in het stadion. De organisator zal hiertoe een aanvraag indienen bij de bevoegde bestuurlijke overheid, om tegen volledige terugbetaling van de kosten, door de verantwoordelijke politiedienst uitzonderlijke taken van bestuurlijke politie te laten uitvoeren die een bijzondere aanwending van personeel of materieel vereisen.

Het gaat inzonderheid : Voor de rijkswacht : om een verzoek gericht aan de Minister van Binnenlandse Zaken in de zin van artikel 70bis, § 2, van de wet van 2 december 1957 op de rijkswacht.

Voor de gemeentepolitie : om een opdracht van bestuurlijke politie waarvoor een vergoeding kan worden geïnd in de zin van artikel 223bis van de Nieuwe Gemeentewet; om een vraag aan de bevoegde bestuurlijke overheid met betrekking tot opdrachten van bestuurlijke politie waarvoor een vergoeding kan worden geïnd, zoals bedoeld in artikel 1, 1° van het koninklijk besluit van 14 september 1997 tot vaststelling van de nadere regels betreffende de door de gemeentepolitie uitgevoerde opdrachten van bestuurlijke politie waarvoor een vergoeding kan worden geïnd.

Ik verzoek u, Mijnheer / Mevrouw de Burgemeester erop toe te zien dat een aanhangsel aan het reeds met de club of clubs van uw gemeente afgesloten protocolakkoord wordt toegevoegd en dat de gemeenteraad bovenvermelde interventies van identificatie- en arrestatieteams van de gemeentepolitie omschrijft als taken die een bijzondere aanwending van personeel of materieel vereisen, in de zin van artikel 1, 1° van bovenvermeld koninklijk besluit van 14 september 1997.

Gelieve, Mevrouw, Mijnheer de Gouverneur, deze omzendbrief te willen overmaken aan de Dames en Heren Burgemeesters en Arrondissementscommissarissen van uw provincie. Hoogachtend, De Minister van Binnenlandse Zaken, L. Van Den Bossche

^