Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 15 januari 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999009135 bron ministerie van justitie Wet betreffende de Studiecommissie betreffende het lot van de bezittingen van de leden van de Joodse gemeenschap van België, geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 type wet prom. 15/01/1999 pub. 26/01/1999 numac 1999021015 bron diensten van de eerste minister Wet houdende budgettaire en diverse bepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/01/1999 pub. 28/01/1999 numac 1998022852 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden type koninklijk besluit prom. 15/01/1999 pub. 28/01/1999 numac 1998022853 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming type koninklijk besluit prom. 15/01/1999 pub. 17/02/1999 numac 1999003039 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 1994 betreffende de centralisatie van kredietrisicogegevens met betrekking tot de deelname van de verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 15/01/1999 pub. 05/03/1999 numac 1999007032 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot bepaling van het aantal hulpofficieren dat kan worden opgenomen in de categorie van de beroepsofficieren of aanvullingsofficieren in 1999 type koninklijk besluit prom. 15/01/1999 pub. 03/02/1999 numac 1999012007 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 15/01/1999 pub. 03/02/1999 numac 1999012006 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen, gelegen op het Brugse grondgebied en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en electrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 15/01/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999012003 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 15/01/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999012010 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen, gelegen in de provincie Limburg en die onder het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 15/01/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999012011 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van het personeel tewerkgesteld in sommige ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 15/01/1999 pub. 10/02/1999 numac 1999012060 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de boekhouding en de jaarrekening met betrekking tot de Fondsen voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 15/01/1999 pub. 12/02/1999 numac 1999022052 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Profielencommissie voor de verstrekkingen die in een ziekenhuis worden verricht en de verpleegdagen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 15/01/1999 pub. 12/02/1999 numac 1999022053 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van leden van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 15/01/1999 pub. 24/02/1999 numac 1999022067 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan type koninklijk besluit prom. 15/01/1999 pub. 19/05/1999 numac 1999022079 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van initiatieven van beschut wonen ten behoeve van psychiatrische patiënten type koninklijk besluit prom. 15/01/1999 pub. 19/05/1999 numac 1999022080 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van psychiatrische verzorgingstehuizen type koninklijk besluit prom. 15/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999022086 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 1980 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoödineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/01/1999 pub. 23/01/1999 numac 1999009073 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten in strafzaken

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/01/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999029235 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake personeel

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/01/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999000064 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 27ter tot wijziging van de omzendbrief OOP 27 van 30 juli 1998 betreffende de handhaving van de openbare orde naar aanleiding van voetbalwedstrijden type omzendbrief prom. 15/01/1999 pub. 08/12/1999 numac 1999000289 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 27ter tot wijziging van de omzendbrief OOP 27 van 30 juli 1998 betreffende de handhaving van de openbare orde naar aanleiding van voetbalwedstrijden. - Duitse Vertaling

erratum

type erratum prom. 15/01/1999 pub. 02/02/1999 numac 1999021027 bron diensten van de eerste minister Wet houdende budgettaire en diverse bepalingen. - Erratum
^