Etaamb.openjustice.be
Omzendbrief van 11 juli 2006
gepubliceerd op 10 augustus 2006

Omzendbrief betreffende de procedure tot toekenning van een identificatienummer door de **** van de Sociale Zekerheid, het zogenaamde «*****», aan vreemdelingen die tijdelijk naar België komen als ****

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2006022712
pub.
10/08/2006
prom.
11/07/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
<****> FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID****><****>
11 JULI 2006. - **** betreffende de procedure tot toekenning van een identificatienummer door de **** van de **** Zekerheid, het zogenaamde «*****», aan vreemdelingen die tijdelijk naar **** komen als ********><****>
Aan de **** en Heren **** van het ****, Om de werkgevers in de mogelijkheid te stellen hun verplichtingen inzake sociale zekerheid correct na te komen, moeten vreemdelingen die naar **** komen om er te werken in ondergeschikt verband als **** correct worden geïdentificeerd. Aangezien de gemeentebesturen de eerste officiële instanties zijn waarmee de buitenlandse **** bij hun aankomst in België in contact treden, heeft de **** tijdens zijn vergadering van 20 juli 2005 beslist om een nieuwe opdracht toe te vertrouwen aan de gemeenten. **** opdracht bestaat erin ervoor te zorgen dat elke tijdelijke buitenlandse werknemer een identificatienummer krijgt van de **** van de **** Zekerheid bij zijn aankomst in **** en bij de aanvang van zijn ****.****><****>Om de gemeentebesturen in staat te stellen deze nieuwe opdracht naar behoren uit te voeren, werd een geïntegreerde **** gecreëerd.****><****>Het doel van onderhavige omzendbrief is de procedure toe te lichten die door de **** zal moeten gevolgd worden om een identificatienummer te bekomen voor de vreemdeling die als **** naar **** komt. ****_list">1. ****-aangifte, verplichte formaliteit voor de toepassing van de sociale zekerheid. Overeenkomstig het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, moet de werkgever, via elektronische weg, bij iedere ****- en uitdiensttreding een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, de zogenaamde ****-aangifte, verrichten bij de bevoegde openbare instelling van sociale zekerheid die is belast met de inning van de ****.****><****>Overeenkomstig artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een **** van de **** **** wordt de werknemer in die aangifte geïdentificeerd aan de hand van zijn *********») : ofwel het identificatienummer van het **** van de natuurlijke personen, ofwel het **** (het identificatienummer van de natuurlijke personen die niet ingeschreven zijn in het **** van de natuurlijke personen en dat door de **** in toepassing van artikel 4 van de wet van 15 januari 1990 wordt toegekend).****><****>In toepassing van het koninklijk besluit van 14 oktober 2005 «*****», zal vanaf 1 januari 2006 de ****-aangifte ook moeten worden verricht door de werkgevers die actief zijn in de sectoren van de horeca, de land- en tuinbouw voor hun ****.****><****>**** veralgemening van de ****-aangifte voor **** uit landbouw, tuinbouw, horeca en uitzendarbeid, voor zover het een uitzendkracht betreft die als **** aan de slag **** bij een werkgever uit één van de voornoemde sectoren, stelt in principe geen probleem voor de werknemers die permanent in **** verblijven of die eventueel gekend zijn in het **** of bij een ****.****.****.****. aangezien deze werknemers reeds geïdentificeerd zijn.****><****>**** van deze sectoren stellen echter traditioneel een groot aantal buitenlandse (binnen/buiten **** ****) **** **** die tijdelijk in **** verblijven of die in een aangrenzend land verblijven en die niet gekend zijn.****><****>**** zijn niet ingeschreven in een **** ****- of **** en kunnen bijgevolg niet aan de hand van een identificatienummer van het **** van de natuurlijke personen worden geïdentificeerd. **** betrokken personen moeten aldus kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van een **** (****) opdat hun werkgever vervolgens een ****-aangifte zou kunnen indienen. ****_list">2. **** van de nieuwe opdracht van de gemeenten. **** een buitenlandse **** zich bij een gemeente aanbiedt om zijn inschrijving te verzoeken in toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna 'Vreemdelingenwet' genoemd), dient het gemeentebestuur in de eerste plaats na te gaan of de vreemdeling naar **** komt om er arbeid te verrichten. Indien de vreemdeling aangeeft dat hij effectief in **** **** werken in loondienst en de vereiste documenten daartoe kan voorleggen (zie ****), moet de ****, voor zover deze persoon niet reeds over een identificatienummer beschikt, een zogenaamd **** of '****' aanvragen bij de **** van de **** Zekerheid, door middel van de **** die hiervoor speciaal werd ontworpen.****><****>Een «*****» zal aldus worden aangevraagd voor de buitenlandse **** wanneer ze zich bij het gemeentebestuur van hun verblijfplaats aanbieden.****><****>Voor de onderdanen van de staten buiten de **** Economische **** (****.****.****.) (1) zal het **** worden aangevraagd bij de uitreiking van bijlage 3 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met andere woorden van de «*****» die aan de buitenlander wordt uitgereikt wanneer hij zich onderwerpt aan de verplichting om zich binnen de drie werkdagen na zijn aankomst in België aan te bieden bij de gemeente (artikel 5 van de ****), en voor zover de betrokken vreemdeling het bewijs van zijn werkzaamheid in loondienst voorlegt aan de hand van een arbeidskaart of een vrijstelling ervan.****><****>Voor de onderdanen van de **** Economische **** wordt het **** aangevraagd bij de uitreiking van bijlage 22 van voormeld koninklijk besluit, met andere woorden van het attest dat wordt uitgereikt aan een onderdaan van de **** **** of een gelijkgestelde die een werkzaamheid in loondienst uitoefent gedurende een te verwachten duur van minder dan drie maanden.****><****>**** onderdanen van de **** Economische ****, met uitzondering van de acht nieuwe lidstaten van de **** ****, moeten het bewijs van hun werkzaamheid in loondienst leveren door middel van een door de werkgever verstrekte verklaring van indienstneming of van tewerkstelling, waarin de duur van de tewerkstelling is vermeld, of door een door de bevoegde autoriteit gewaarmerkte arbeidsovereenkomst.****><****>**** onderdanen van de acht nieuwe lidstaten van de **** Unie, namelijk ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, waarop overgangsmaatregelen van toepassing zijn, moeten daarentegen een arbeidskaart voorleggen.****><****>**** **** zal eveneens worden aangemaakt voor de vreemdeling die op hotel of in een ander **** dat onderworpen is aan de wetgeving betreffende de controle der reizigers, verblijft en die in die hoedanigheid niet verplicht is om zich bij het gemeentebestuur aan te bieden. **** vreemdeling zal door zijn werkgever worden verzocht om zich bij het gemeentebestuur van zijn arbeidsplaats aan te bieden. Wanneer hij zich aanbiedt, zal een **** worden aangevraagd op basis van zijn **** en het **** of de werkvergunning waarvan hij in het bezit is.****><****>Wanneer de inschrijving in de **** van de vreemdelingen die langer dan drie maanden in **** zullen verblijven om diverse redenen niet onmiddellijk kan plaatsvinden, moet de gemeente een **** aanvragen bij de uitreiking van de bijlage 15 van voormeld koninklijk besluit. De **** 15 is een voorlopig document dat in de afwachting van een inschrijving of een beslissing wordt uitgereikt.****><****>Een «*****» zal ten **** ook worden aangevraagd voor de buitenlandse **** zoals bedoeld in artikel 106 van voormeld koninklijk besluit van 8 oktober 1981, bij de uitreiking van bijlage 15, met andere woorden van het attest dat wordt uitgereikt aan een grensarbeider na inzage van de documenten die voor zijn binnenkomst vereist zijn wanneer hij zich bij eerste aankomst meldt bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij werkzaam is.****><****>De gemeentebesturen worden uitgenodigd als volgt te werk te gaan. **** middel van de nieuwe **** moeten zij het **** van de natuurlijke personen raadplegen ten einde na te gaan of de betrokken persoon niet over een identificatienummer van het **** van de natuurlijke personen beschikt, en de ****, om na te gaan of de betrokken persoon niet over een **** beschikt.****><****>Indien de betrokken persoon niet gekend is noch bij het ****, noch bij de ****, zal de gemeente na een minimaal aantal identificatiegegevens van betrokkene te hebben ingewonnen (zie punt 3) aan de hand van de nieuwe toepassing de toekenning van een **** aanvragen bij de **** van de **** Zekerheid. ****_list">3. **** betreffende het ****. De gemeente moet aan betrokkene de volgende identificatiegegevens vragen : - de naam, - de eerste voornaam, - de geboortedatum, - alsook het **** in **** en/of het **** in het buitenland en/of de geboorteplaats.****><****>Op basis van deze gegevens mag de **** aan de hand van de nieuwe toepassing de aanmaak van een «*****» aanvragen.****><****>In toepassing van artikel 4 van de wet van 15 januari 1990 moeten de gemeenten, wanneer ze de minimale identificatiegegevens van betrokkene ter beschikking stellen van de **** van de **** Zekerheid, aan de kwaliteitsnormen voldoen. De gemeenten moeten bovendien de stukken of de kopieën van de stukken bijhouden waarop ze zich hebben gebaseerd om de toekenning van een **** aan te vragen.****><****>**** wordt vermeld dat het toegekende **** uit 11 cijfers bestaat : - de eerste 6 cijfers stemmen overeen met de geboortedatum; - de volgende 3 zijn een volgnummer; - de laatste 2 vormen het ****.****><****>**** wordt bovendien aan de gemeenten meegedeeld dat het derde en het vierde cijfer de **** aangeven, vermeerderd met 40 indien het geslacht van de persoon gekend is op het moment van de toekenning van het nummer, of vermeerderd met 20 indien het geslacht van de persoon niet gekend is op het moment van de toekenning. De informatie van het type "geslacht" en "geboortedatum" kan afgeleid worden van het ****. Deze gegevens hebben echter slechts een indicatieve waarde. **** ze wijzigen, wordt het **** niet overeenkomstig aangepast. ****_list">4. Toepassing die door de gemeenten moet worden gebruikt. Op de **** van de sociale zekerheid (****.****.****) is een toepassing beschikbaar aan de hand waarvan de gemeenten via een fonetische **** het identificatienummer van de sociale zekerheid ****_list">(2) van de betrokkene kunnen verkrijgen en, zo nodig, kunnen aanmaken. **** **** management van de professionals van de sociale sector wordt gebruikt om de toegang tot deze nieuwe toepassing te beveiligen.****><****>**** volgende wordt voorzien : - het gebruik van de elektronische identiteitskaart of, bij gebrek hiervan, van de **** om de gemeenteambtenaren die met deze taak zijn belast, te kunnen identificeren en ****; - de opening van de **** tot deze toepassing door de binnen de gemeente aangeduide lokale beheerder. **** opening van deze toegang geschiedt via een aparte elektronische transactie die op het portaal van de sociale zekerheid beschikbaar is. **** wordt dat een lokale beheerder reeds in elke gemeente door de gemeentelijke overheid moet zijn aangeduid in het kader van de terbeschikkingstelling aan de gemeenten van de toepassing ****-**** op het portaal van de sociale zekerheid, met het oog op een automatische verwerking van de aanvraag tot toekenning van uitkeringen aan gehandicapte personen.****><****>Verdere inlichtingen over de te volgen regels worden verstrekt door het **** voor **** (****) van de ****.****.****. ****-********. **** een gemeentebestuur een aanvraag voor een **** behandelt, en de toepassing ****-**** geen **** kan afleveren (****. in geval er zich een technisch probleem voordoet met de toepassing, of wanneer er meerdere personen aan de omschrijving van de opgevraagde persoon voldoen), dient er een **** te worden gevolgd, zoals beschreven als bijlage.****><****>**** omzendbrief heft de omzendbrief van 2 december 2005, zoals gepubliceerd in het Belgisch **** van 12 december 2005, op.****><****>**** bepalingen van deze omzendbrief hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2006.****><****>****, 11 juli 2006.****><****>De ****-Eerste **** en **** van Binnenlandse ****, ****. **** **** **** van Sociale **** en ****, ****. **** **** **** van ****, ****. **** _______ Nota's ****_list">(1) **** **** Ruimte : de 25 lidstaten van de **** ****, ****, I**** en ****.****_list">(2) Dit nummer betreft het **** voor de personen ingeschreven in een **** ****- of **** of in het ****, of een **** toegekend door de **** van de **** **** voor de personen die in de **** sociale zekerheid of bij een **** overheidsdienst een dossier hebben, maar niet zijn ingeschreven in een **** ****- of **** of in het ****.**** betrokkene over geen van beide nummers beschikt, zal een **** worden aangemaakt.****><****>Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^