Etaamb.openjustice.be
Omzendbrief van 09 december 1999
gepubliceerd op 15 december 1999

Omzendbrief betreffende de deelname van de niet-Belgische burgers van de Europese Unie aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1999000905
pub.
15/12/1999
prom.
09/12/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


9 DECEMBER 1999. - Omzendbrief betreffende de deelname van de niet-Belgische burgers van de Europese Unie aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000


Aan Mevrouwen en de heren Burgemeesters en Schepenen, Ter informatie : Aan Mevrouw en de heren Provinciegouverneurs;

Aan Mevrouw de Gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad;

Aan Mevrouwen en de heren Arrondissementscommissarissen;

Geachte Mevrouwen, geachte heren, Tijdens de laatste Europese verkiezingen van 13 juni 1999 liep het aantal niet-Belgische burgers van de Europese Unie die hun inschrijving op de kiezerslijst van de gemeente van hun verblijfplaats hadden gevraagd en derhalve hun stemrecht ten voordele van Belgische lijsten hebben uitgeoefend, op tot ongeveer 38 000, terwijl ze tijdens de Europese verkiezing van 12 juni 1994 maar met ongeveer 22 000 waren.

Deze toename kan toegeschreven worden aan de informatiecampagne die gevoerd werd in de audiovisuele media tijdens de periode voor de verkiezingen, teneinde de burgers van de Unie te sensibiliseren voor de mogelijkheid die zij hadden om hun inschrijving op de Belgische kieslijsten aan te vragen.

Hoewel dit een opmerkelijke toename was, voldeed deze stijging van het aantal kiezers die onderdaan zijn van de Unie niet aan de verwachtingen, aangezien dit cijfer van 38 000 slechts min of meer 8 % voorstelt van het potentiële aantal van deze kiezers.

Mijn wens is dat dit percentage aanzienlijk zou stijgen tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000.

Onafhankelijk van de informatiecampagne die daartoe ten gepaste tijde gevoerd zal worden, wens ik, in de geest van het Regeerakkoord, de procedure van inschrijving op de lijsten te vereenvoudigen en ze toegankelijker te maken voor de burgers van de Unie die in ons land verblijven.

Het lijkt mij in dit opzicht nuttig om de aandacht van de gemeenten te vestigen op het feit dat de burger van de Unie die zich wenst in te schrijven op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000, in werkelijkheid over twee mogelijkheden beschikt inzake de procedure.

Hij kan zich ofwel persoonlijk aanmelden bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats om er het aanvraagformulier in te vullen waarvan het model bepaald is bij ministerieel besluit van 25 mei 1999, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 juni 1999 (bijlage I bij dit besluit), of hij kan zijn aanvraag schriftelijk (of telefonisch) indienen.

In dit laatste geval dient hij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats (schriftelijk of telefonisch) te verzoeken hem een exemplaar van dit formulier op te sturen.

De burger van de Unie zal dit formulier thuis invullen en het vervolgens, naar behoren ingevuld en ondertekend, terugsturen naar dit bestuur. Aangezien het aanvraagformulier een ontvangstbewijs bevat, zal dit bestuur hem dit ontvangstbewijs achteraf bezorgen, van zodra het vastgesteld heeft dat het aanvraagformulier naar behoren ingevuld en ondertekend werd.

Deze richtlijnen vullen de ministeriële omzendbrief aan van 25 mei 1999 van mijn geachte voorganger, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 juni 1999 (p. 20147 tot 20154).

Ik verzoek Mevrouw en de heren Provinciegouverneurs naar deze omzendbrief te verwijzen in een volgende editie van het Bestuursmemoriaal en er de datum te vermelden waarop de omzendbrief in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt zal zijn.

Brussel, 9 december 1999.

De Minister, A. Duquesne.

^