Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 december 1999

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999010141 bron ministerie van justitie Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde gegeven op 8 oktober 1999, is ten verzoeke van : 1° de heer Willems, Alfons, wonende te 2600 Berchem, De Roest-D'Al 2° Mevr. Willems, Maria, wonende te 9255 Buggenhout, Provinciale Baan 212; 3° de heer Willems, A(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/07/1999 pub. 15/12/1999 numac 1999000537 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit wat de naturalisatieprocedure betreft type koninklijk besluit prom. 27/09/1999 pub. 15/12/1999 numac 1999000722 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging van artikel 54 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 57ter van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de artikelen 2, &****; 5, 5, &****; 2 en 11bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999010210 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 september 1999 is de heer Daens, H., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, v Bij koninklijk besluit van 19 oktober 1999 is de aanwijzing van de heer Claude, B., rechter in (...) type koninklijk besluit prom. 30/11/1999 pub. 15/12/1999 numac 1999012802 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/11/1999 pub. 15/12/1999 numac 1999000907 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 8 juli 1999 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de rijkswacht die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van een of meerdere internationale instellingen, toepasselijk maakt op het personeel dat aangeduid is om deel uit te maken van het detachement dat op verzoek van het Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavië in Kosovo inplaatsgesteld wordt type ministerieel besluit prom. 06/12/1999 pub. 15/12/1999 numac 1999003620 bron ministerie van financien Ministeriel besluit tot goedkeuring van het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 22 november 1999 betreffende de sluiting van de secundaire buiten-beursmarkt van de lineaires obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten op 31 december 1999 type ministerieel besluit prom. 19/11/1999 pub. 15/12/1999 numac 1999007258 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juni 1994 tot vaststelling van opdrachten en operaties die in aanmerking komen voor de toekenning van de herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties type ministerieel besluit prom. 05/02/1999 pub. 15/12/1999 numac 1999011431 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 28/10/1999 pub. 15/12/1999 numac 1999036417 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de dagverzorgingscentra type ministerieel besluit prom. 28/10/1999 pub. 15/12/1999 numac 1999036418 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de lokale dienstencentra

decreet

type decreet prom. 16/12/1998 pub. 15/12/1999 numac 1999027729 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1998

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/12/1999 pub. 15/12/1999 numac 1999027807 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 5 maart 1998 tot aanwijzing van de leden van de commissie van beroep inzake verloven, disponibiliteit en afwezigheden voor de diensten van de Regering type besluit van de waalse regering prom. 25/11/1999 pub. 15/12/1999 numac 1999027806 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de herziening van de bladen 32/5 en 40/1 van het gewestplan Waver-Geldenaken-Perwijs definitief wordt bepaald met het oog op de uitbreiding van de ten noorden van Waver gelegen industriële zone

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/10/1999 pub. 15/12/1999 numac 1999029678 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benaming van de leden van de Gemeenschapsoverheid voor internationale adoptie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999031290 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage Benoemingen. - Bevorderingen. - Eervol ontslag Bij besluit van de **** **** Regering van 9 maart 1999 wordt Mevr. ****, ****, toegelaten tot de stage als industrieel ingenieur vanaf 1 februari 199 Bij besluit van de **** **** Regering van 9 maart 1999 wordt Mevr. ****, ****(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/1999 pub. 15/12/1999 numac 1999036410 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse regering van 3 februari 1993 houdende instelling van een tegemoetkoming in de last van hypothecaire leningen aangegaan om een woning te bouwen, te kopen of te renoveren en tot aanpassing van sommige subsidiestelsels type besluit van de vlaamse regering prom. 15/10/1999 pub. 15/12/1999 numac 1999036428 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/12/1998 pub. 15/12/1999 numac 1999000246 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief over de toepassing van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de regularisatie van bijzondere situaties - **** **** type omzendbrief prom. 12/10/1998 pub. 15/12/1999 numac 1999000535 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of tot vestiging in het Rijk die na het voltrekken van het huwelijk ingediend wordt op grond van de artikelen 10 of 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen - **** vertaling type omzendbrief prom. 15/09/1998 pub. 15/12/1999 numac 1999000538 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren **** vertaling type omzendbrief prom. 09/12/1999 pub. 15/12/1999 numac 1999000905 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de deelname van de niet-Belgische burgers van de Europese Unie aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000

bericht

type bericht prom. 22/06/1999 pub. 15/12/1999 numac 1999000720 bron ministerie van binnenlandse zaken Bericht betreffende het specifieke geval van een ****, afgeleverd tijdens de **** van 1999 aan de vreemdelingen die naar België terugkeren om de procedure van **** voort te zetten, die aangevat werd op grond van artikel 10 of 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** **** type bericht prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999011428 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. CONC C/C 99/0034 Faurecia SA/AP Automotive Holdings Inc. Op maandag 29 november 1999 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding v Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van het ontwerpen, de productie(...) type bericht prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999011446 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. CONC C/C 99/0035 Fortis Bank NV/ Heller International Group Inc. Op donderdag 2 december 1999, ontving de Raad voor de Mededinging een aa Volgens de aanmelding heeft deze concentratie betrekking op de sector van de financiële dienstverle(...) type bericht prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999021585 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 10 november 1999 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 15 november 1 Die zaak is ingeschreven onder nummer 1804 van de rol van het Hof. De wnd. griffier, B. Rena(...) type bericht prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999021595 bron diensten van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwarden. - Bericht Overeenkomstig artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden die opgenomen zijn in de bijlage van het Dezelfde rentevoet is van toepassing vanaf 1 december 1999 op de overheidsopdrachten waarvan de uit(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999016285 bron ministerie van middenstand en landbouw Lijst van de loontrieerders erkend tot 30.04.2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008154 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** assistenten in landbouwkunde (rang 26) voor het **** **** voor **** (****98005). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten va(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, ****. type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008155 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** vertalers (rang 26) voor de Centrale Dienst voor **** vertalingen te **** (Ministerie van Binnenlandse ****) (****98024). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, ****-**** (...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008166 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** arts **** voor het Ministerie van Sociale ****, Volksgezondheid en Leefmilieu . - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen ****(...) 1. ****, ****, ****. 2. ****, ****, Bouillon. 3. ****, ****, ****. type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008165 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** adjunct- adviseur voor het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu .- Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. ****, ****, ****. 2. ****, ****, ****. 3. ****, ****, ****. (...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008167 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** geschoold werkman **** loodgieter voor Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis . - **** ****. Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, Neder-over(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008168 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** adjunct-adviseurs (****/****) (rang 10) voor het Federaal **** (****97810). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008169 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** adjunct-adviseurs voor het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers . - Uitslagen 1. Pardon, ****, **** 2. ****, ****, ****(...) 3. ****, ****, **** 4. ****, ****, **** type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008173 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** burgerlijk ingenieurs (****/****) voor het **** van Verkeer en **** (**** 98042) (rang 10). - Uitslagen **** van de geslaagde (...) 1. ****, ****, ****. 2. ****, ****, **** (****). 3. ****, ****-****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008177 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** ingenieurs voor het Ministerie van Middenstand en **** (****98807). - Uitslagen 1. ****, ****, **** (****-****-S(...) 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, ****-**** 4. ****, ****, **** 5. ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008185 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** ingenieurs voor de **** van het Ministerie van Middenstand en **** (****98036). - Uitslagen 1. ****, ****, ****-**** 2. (...) 3. **** ****, ****, **** 4. ****, ****, **** 5. ****, ****, ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008186 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** directeurs voor het bestuur van de ****. - Ministerie van Justitie . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008190 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** **** van assistenten in communicatie voor het Ministerie van het **** **** Gewest en voor het **** **** voor **** (****) (****98808). - Uitslagen Rangschikking (...) 1. Van **** ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008196 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** technische assistenten voor de inspectie-generaal voor ontwikkeling (**** van Middenstand en ****) (****99057). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het ****(...) 1. ****, ****, **** 2. Van der ****, ****, **** 3. **** ****, ****, **** type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008199 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** industrieel ingenieurs (****98014) (rang 10). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : (...) 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. ****, ****, **** type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008212 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** inspecteurs bij een fiscaal bestuur voor het Ministerie van **** (****98003). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008219 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** verificateurs , bij een fiscaal bestuur voor het Ministerie van **** (****98002) . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. ****, ****, **** **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008223 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** sociaal inspecteurs voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1(...) 2. ****, ****, ****. 3. ****, ****, ****. 4. ****, ****, ****. (...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008224 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** sociaal controleurs voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid . - **** ****. Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 3. ****, ****, ****. 4. ****, ****, ****. type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008225 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** geschoolde werkman, elektriciteit, voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen(...) 1. ****, ****, ****. 2. ****, ****, ****. 3. ****, ****, ****. 4(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008230 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** adviseurs-economisten (rang 12) voor het **** Instituut voor Postdiensten en **** (****.****.****.****.) (**** 98023). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het (...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, ****-la-**** type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008231 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** directeur voor psychiatrische **** . - **** ****. Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****, (...) 2. ****, ****, **** type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008250 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** sociaal inspecteurs voor het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toe(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008251 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** landmeters-**** onroerende goederen voor het Ministerie van Landsverdediging . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008254 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** gespecialiseerd technicus der **** voor het Ministerie van Middenstand en Landbouw . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** **** 3. ****, ****, **** 4. Do(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008252 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** industrieel ingenieurs voor het Ministerie van **** (****98034). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** (...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008255 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** ambtenaren van de zesde klasse van de carrière buitenlandse dienst voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking . (****98825) - Uitslagen (...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd (...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008259 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** eerste geschoolde werklieden voor het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en **** (****99066). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ****(...) 1. ****, ****, ****-**** 2. ****, ****, **** type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008256 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** vertalers-revisoren (rang 10), voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (****) (****98011). - **** ****(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008286 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** **** voor het **** **** (Ministerie van ****) (****98020) (rang 26). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijke(...) 1. **** ****, ****, ****. 2. ****, ****, ****. 3. ****, ****, ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008287 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** adjunct-adviseurs voor de Dienst Individuele Gevallen en voor de **** voor Voorwaardelijke **** (****99803) (rang 10). - Uitslagen **** ****(...) 1. ****, ****, ****. 2. ****, ****, Molenbeek-****-****. 3. ****, ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008291 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** industrieel ingenieur informatica voor het Belgisch Instituut voor Ruimte-**** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating (...) ****, ****, ****. type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008289 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** vertalers-revisoren (****/****) voor de **** van de Sociale **** (****99063) (rang 10). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijke(...) 1. Van ****, ****, ****. 2. ****, ****, ****. type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008290 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** audiovisueel experts journalisten voor het Ministerie van Landsverdediging . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot ****(...) 1. ****, ****, ****. 2. ****, ****, ****. 3. ****, ****, ****. (...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008295 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** sociaal **** en/of adjunct-adviseur (****/****) voor het **** van **** (****99802 - rang 10). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten (...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, ****-****'****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008298 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** eerste geschoolde werklieden voor het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en **** (****99067). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten (...) 1. ****, ****, ****. 2. ****, ****, **** ****. type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008297 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** mannelijke penitentiaire beambten voor het Bestuur **** (**** 98813 - rang 30). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijken(...) 1. ****, ****, ****. 2. ****, ****, ****. 3. ****, ****, ****-****. type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008307 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** attaché groep 1 voor **** ingenieur, voor het Ministerie van de **** **** (****98012). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het verg(...) 1. ****-****, ****, ****. 2. ****, ****, ****. type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008308 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** gegradueerde, gespecialiseerd groep 2 voor groep overheidsinstellingen voor **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor (...) 1. ****, ****, ****-****-****. 2. ****, ****, ****. 3. ****, ****, ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008311 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** assistenten in de rechten voor het Ministerie van het **** **** Gewest en het **** **** voor **** (****98003). - Uitslagen Rangschikking van de ****(...) 1. ****, ****, ****-****. 2. Van den ****, ****, ****. 3. ****, ****,(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008336 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** **** voor de **** **** Dienst voor **** (****97805) (Rang 10). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend ex(...) 1. ****, ****, ****. 2. ****, ****-****, ****. 3. ****, ****, ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008312 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** assistenten in de boekhouding voor het Ministerie van het **** **** Gewest en sommige instellingen van openbaar nut van het **** **** **** (****98803). - (...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd (...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008337 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** afgevaardigden voor de **** **** **** voor **** (****97804) (Rang 10). - Uitslagen **** van de **** kandidaten van het vergelijkend examen ****(...) 1. ****, ****, ****. 2. ****, ****, ****. 3. ****, ****, ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008341 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** assistent voor het Ministerie van het **** **** (****97021). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 3. ****, ****-****, **** 4. ****, ****, ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008358 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** adjunct-adviseurs (rang 10) voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de ****. - Ministerie van Binnenlandse **** (****98815). - Uitslagen Rangschikking van de ges(...) 1. ****, ****, ****-**** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008383 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** medische assistenten voor het Ministerie van **** (****99068). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 3. ****, ****, **** 4. ****, ****, **** 5.(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008391 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** adjunct-adviseurs voor de Dienst van het Strafrechtelijk Beleid van het Ministerie van **** (****98814). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijken(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008392 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** assistent voor het **** **** (****97022) Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****, ****(...) 2. ****, ****, ****. 3. ****, ****, ****. 4. ****, ****, ****. 5. ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008393 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** sociale inspecteurs voor het Ministerie van het **** **** **** (****97807). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor ****(...) 1. ****, ****, ****. 2. ****, ****, ****. 3. ****, ****, ****. (...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008397 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** inspecteurs (****/****) voor de **** bij een fiscaal bestuur voor het **** van **** (****99815). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het ****(...) 1. ****, ****, **** **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008427 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** vertalers (****-****) voor de ministeries en de instellingen die aan het statuut van het federaal **** zijn onderworpen (****98022). - Uitslagen Rangschikking van ****(...) 1. ****, ****, ****. 2. ****, ****, ****-****-****. 3. ****, ****,(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008429 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** griffier voor Tewerkstelling en Arbeid . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****, ****-****(...) 2. ****, ****, ****. 3. ****, ****, ****-****. 4. ****, ****, ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008428 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** assistent voor **** voor Ambtenarenzaken . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. Ma(...) 2. Schippers, ****, ****. 3. ****, ****, ****. 4. ****, ****, ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008430 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** industrieel ingenieur voor Tewerkstelling en Arbeid . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****,(...) 2. ****, ****, ****. 3. ****, ****, ****-la-****. 4. ****, ****, ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008435 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** burgerlijk ingenieur voor het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid . - **** ****. Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proef(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. ****(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999008213 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Wervingen. Uitslagen Samenstelling van een **** van **** inspecteurs bij een fiscaal bestuur voor het Ministerie van Financiën . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen ****(...) ****, ****, ****

document

type document prom. -- pub. 15/12/1999 numac 1999040810 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer der industriële productieprijzen van de maand oktober 1999 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mede dat het voorlopig indexcijfer der industriële productieprijzen voor de maand oktober 1999 141,38 punten bed(...) Het definitef indexcijfer voor de maand augustus 1999 bedraagt 139,88 punten, tegenover 139,21 punt(...)
^