Etaamb.openjustice.be
Omzendbrief van 05 december 2017
gepubliceerd op 12 december 2017

Omzendbrief kienspelen of bingo : bevoegdheid van de Kansspelcommissie

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2017014124
pub.
12/12/2017
prom.
05/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


5 DECEMBER 2017. - Omzendbrief kienspelen of bingo : bevoegdheid van de Kansspelcommissie


Aan mevrouwen en de heren Burgemeesters Aan mevrouwen en de heren Provinciegouverneurs Ter informatie aan : Mevrouwen en de heren Zonechefs van de lokale politie De omzendbrief Kienspel van 31 oktober 1996 bepaalde dat de reglementering op de loterijen moest worden toegepast, aangezien het gaat om een verrichting die het publiek wordt aangeboden, bestemd om winst te verschaffen door middel van het lot, overeenkomstig een arrest van het Hof van Cassatie van 3 mei 1993.

In deze omzendbrief werd bijgevolg aangedrongen dat de gemeentebesturen er nauwgelet op zouden toezien dat de plaatselijke verenigingen die een vergunning voor een kienspel vanwege het College van burgemeester en schepenen verkrijgen, zelf instaan voor de organisatie en zelf de winst van het kienspel opstrijken.

Overeenkomstig artikel 2 van de Wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (hierna : de Kansspelwet), is een kansspel een spel of weddenschap waarbij een ingebrachte inzet van om het even welke aard, hetzij het verlies van deze inzet door minstens één der spelers of wedders, hetzij een winst van om het even welke aard voor minstens één der spelers, wedders of inrichters van het spel of de weddenschap tot gevolg heeft en waarbij het toeval, zelfs bijkomstig, een element is in het spelverloop, de aanduiding van de winnaar of de bepaling van de winstgrootte.

Een loterij is elke openbare gelegenheid waarbij de winst bepaald wordt door het lot. Een inzet is niet noodzakelijk, maar het spel moet verplicht openbaar zijn. De mogelijke afwezigheid van een inzet vormt een fundamenteel verschil tussen een loterij en een kansspel. Er is geen inzet vereist om te mogen spreken van een loterij. De inzet is daarentegen een onmisbaar element voor een kansspel.

Gelet op het feit dat de Kansspelwet en de definiëring van de term `kansspelen' recenter zijn dan het Cassatiearrest van 1993 en de daarop gebaseerde omzendbrief van 31 oktober 1996 valt de organisatie van kienspelen of bingo's onder voornoemde Kansspelwet.

Zie eveneens de interpretatie uit de rechtsleer van K. Andries, N. Carette, N. Hoeckx, in `Kansspel. De wettelijke definitie gewikt en gewogen.' (Recht en onderneming 2006, Die Keure, randnummer 212 ) : "De oude strafrechtelijke vaststelling dat kienspelen loterijen zijn, is onder de nieuwe regelgeving niet langer van belang." In België is het verboden kansspelen aan te bieden zonder vergunning (artikel 4 van de Kansspelwet). Kienen of bingo mag principieel enkel worden aangeboden met een vergunning of een geldige toestemming. Een overtreding van dit verbod wordt bestraft met een gevangenisstraf en/of een geldboete. De Kansspelcommissie heeft prioriteiten bepaald in haar repressief beleid. Indien een overtreding ter zake aan één of meerdere onderstaande voorwaarden voldoet, is het ten zeerste aangewezen de politiedienst of het parket te contacteren.

De volgende dossiers worden in principe prioritair behandeld, namelijk wanneer : o Er een vraag is vanwege de politiediensten of het parket om op te treden; o Er sprake is van uitsluitend cash-games; o Er sprake is van een tornooi, éénmalig per maand, met grote inzet; o Er sprake is van aanwezigheid van minderjarigen (min 18 jaar); o Er sprake is van het opzetten van een commercieel circuit; o Er sprake is van publiciteit voor illegale websites of inrichtingen die fungeren als sponsor; o Er sprake is van organisatie of aanwezigheid van personen gekend in het criminele circuit.

Het heeft dus geen belang of het nu gaat om een geldprijs of een materiële prijs; beide zijn een winstelement en daarom betreft het een kansspel.

Meer inlichtingen over het inrichten van een kienspel of bingo gebeurt voortaan bij de : De Kansspelcommissie Kantersteen 47 1000 BRUSSEL www.gamingcommission.be 02-504 00 40 E-mail : info@gamingcommission.be Gelet op de voornoemde bepalingen van de Wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, wordt de omzendbrief Kienspel van 31 oktober 1996 opgeheven.

Brussel, 5 december 2017.

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON

^