Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 december 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017014284 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 05/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017031979 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor werknemers en zelfstandigen, wat betreft het beginsel van de eenheid van loopbaan en het vervroegd rustpensioen type wet prom. 05/12/2017 pub. 23/03/2018 numac 2018011307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor werknemers en zelfstandigen, wat betreft het beginsel van de eenheid van loopbaan en het vervroegd rustpensioen. - Duitse vertaling type wet prom. 05/12/2017 pub. 03/07/2018 numac 2018040152 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse financiële bepalingen Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 05/12/2017 pub. 03/03/2020 numac 2020020385 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse financiële bepalingen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 05/12/2017 pub. 03/12/2021 numac 2021033951 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse financiële bepalingen. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/12/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031881 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme type koninklijk besluit prom. 05/12/2017 pub. 16/05/2018 numac 2017031882 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan "CARI ASBL" type koninklijk besluit prom. 05/12/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017031935 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de hernieuwing van de conventie in het kader van de wetenschappelijke ondersteuning voor het Nationaal Focal Point Biosafety Clearing-House type koninklijk besluit prom. 05/12/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017031934 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de surveillance van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, mazelen/rubella en polio type koninklijk besluit prom. 05/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017206207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers type koninklijk besluit prom. 05/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017206212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende uitvoering van afdeling 1 van hoofdstuk 2 van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk type koninklijk besluit prom. 05/12/2017 pub. 28/01/2021 numac 2021020181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers. - Duitse vertaling van uittreksels

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017014275 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de verlening van de aanvullende titel van conservator van collecties aan sommige wetenschappelijke personeelsleden van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031837 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 110 houdende erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017031864 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017031883 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2015 tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017031891 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 27 juli 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2014 betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 25/01/2018 numac 2017032008 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de regels betreffende de vervanging van de forfaitaire intrestvergoeding door een vergoeding voor reële intrestlasten, zoals bepaald in artikel 14, derde lid, en artikel 15, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 17/01/2018 numac 2017032011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening aan de directeur-generaal ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp en tot opheffing van het ministerieel besluit van 16 september 2016 houdende delegatie van handtekening aan de directeur-generaal ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017040965 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 mei 2017 tot aanduiding van de ereconsulaire posten bevoegd om noodreisdocumenten af te geven type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017040978 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 2016 betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017040979 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot machtiging van twee wetenschappelijke personeelsleden bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België om de titel van Afdelingshoofd ad interim te dragen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/12/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017014124 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief kienspelen of bingo : bevoegdheid van de Kansspelcommissie type omzendbrief prom. 05/12/2017 pub. 27/12/2017 numac 2017040968 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI87 betreffende de overdracht van verloven van 2017 en de toekenning van sommige verloven in 2018 type omzendbrief prom. 05/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030335 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI87 betreffende de overdracht van verloven van 2017 en de toekenning van sommige verloven in 2018. - Duitse vertaling
^