Etaamb.openjustice.be
Omzendbrief van 02 januari 2016
gepubliceerd op 14 januari 2016

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 29 april 2003 betreffende de verwijdering van gezinnen met schoolgaand kind(eren) van minder dan 18 jaar. - Optreden van politiediensten in scholen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2016000010
pub.
14/01/2016
prom.
02/01/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


2 JANUARI 2016. - Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 29 april 2003Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 29/04/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003000500 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de verwijdering van gezinnen met schoolgaand kind(eren) van minder dan 18 jaar. - Optreden van politiediensten in scholen sluiten betreffende de verwijdering van gezinnen met schoolgaand(e) kind(eren) van minder dan 18 jaar. - Optreden van politiediensten in scholen


Deze omzendbrief wijzigt de omzendbrief van 29 april 2003Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 29/04/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003000500 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de verwijdering van gezinnen met schoolgaand kind(eren) van minder dan 18 jaar. - Optreden van politiediensten in scholen sluiten betreffende de verwijdering van gezinnen met schoolgaand(e) kind(eren) van minder dan 18 jaar. - Optreden van politiediensten in scholen. (Belgisch Staatsblad van 13/06/2003).

In punt 1 « Algemene principes » wordt de eerste paragraaf vervangen door « Bij de uitvoering van een verwijderingsmaatregel waarbij schoolgaande kinderen betrokken zijn, wordt opgetreden vóór of na de onderwijstijd. Deze onderwijstijd omvat tevens stages, uitstappen en voor- en naschoolse opvang. Het is dus niet toegestaan kinderen af te halen tijdens de onderwijstijd in de school. ».

In punt 1.3. wordt de derde zin vervangen door « Hiervoor wordt een beroep gedaan op het personeel van de Sociale Dienst van de stad, gemeente of op het gespecialiseerd personeel van de politiediensten. ».

Na punt 1.3 en voor de laatste paragraaf van punt 1 wordt een punt 1.4. ingevoegd, luidend als volgt: « De politieambtenaren wordt gevraagd om gezinnen op te vangen op een plaats die aangepast is aan de behoeften van gezinnen ».

In de zin van de laatste paragraaf van punt 1 worden de woorden « door de betrokken politiedienst » vervangen door de woorden « door de Dienst Vreemdelingenzaken ».

In de eerste paragraaf van punt 2 met de titel « Tijdelijke schorsing van de uitvoering van een verwijderingsmaatregel. » wordt het woord « eerste » ingevoegd tussen het woord « een » en het woord « verwijderingsmaatregel ».

Brussel, 2 januari 2016.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, J. JAMBON De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, T. FRANCKEN

^