Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 16 januari 2013

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 22 oktober 2012 wordt de aan het studiebureau "A-Tech SA" verleende erkenning inzake geluidshinder voor vijf jaar hernieuwd vanaf 22 oktober 2012. Bij ministerieel besluit van 26 oktober Bij ministerieel besluit van 26 oktober 2012 wordt de NV Smet Jet vanaf 26 oktober 2012 voor dr(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013200036
pub.
16/01/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 22 oktober 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/10/2012 pub. 03/12/2012 numac 2012024347 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de erkenningscriteria voor de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker type ministerieel besluit prom. 22/10/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012029501 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen type ministerieel besluit prom. 22/10/2012 pub. 21/11/2012 numac 2012029496 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 22/10/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012029502 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van de samenstelling van de Kwalificatiesubcommissie bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de Kwalificatiesubcommissie sluiten wordt de aan het studiebureau "A-Tech SA" verleende erkenning inzake geluidshinder voor vijf jaar hernieuwd vanaf 22 oktober 2012.

Bij ministerieel besluit van 26 oktober 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012206732 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de heer Jurgen Tack als voorzitter van de Internationale Maascommissie voor de periode 2013-2014 type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 31/10/2012 numac 2012011432 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de maximale referentierentevoet voor levensverzekeringsverrichtingen van lange duur type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 28/11/2012 numac 2012029495 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Beenhouwer-slager » die ressorteert onder het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012011433 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van het project « Versterking van de meerjarige sensibilisatiecampagne tewerkstelling van oudere werknemers » van as 2 van het Operationeel Programma « Doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid » van de Federale Overheid - ESF 2007-2013 type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 28/11/2012 numac 2012029494 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Taal : XX - elementaire kennis » die ressorteert onder het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 21/11/2012 numac 2012029493 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Taal : XX - gemiddeld niveau » die ressorteert onder het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 07/11/2012 numac 2012000632 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot instelling van een Departementale Stagecommissie bij de FOD Binnenlandse Zaken voor de Franstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D sluiten wordt de erkenning inzake geluidshinder vanaf 26 oktober 2012 voor drie jaar toegekend aan het "Bureau Certech ASBL".

Bij ministerieel besluit van 26 oktober 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012206732 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de heer Jurgen Tack als voorzitter van de Internationale Maascommissie voor de periode 2013-2014 type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 31/10/2012 numac 2012011432 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de maximale referentierentevoet voor levensverzekeringsverrichtingen van lange duur type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 28/11/2012 numac 2012029495 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Beenhouwer-slager » die ressorteert onder het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012011433 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van het project « Versterking van de meerjarige sensibilisatiecampagne tewerkstelling van oudere werknemers » van as 2 van het Operationeel Programma « Doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid » van de Federale Overheid - ESF 2007-2013 type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 28/11/2012 numac 2012029494 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Taal : XX - elementaire kennis » die ressorteert onder het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 21/11/2012 numac 2012029493 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Taal : XX - gemiddeld niveau » die ressorteert onder het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 07/11/2012 numac 2012000632 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot instelling van een Departementale Stagecommissie bij de FOD Binnenlandse Zaken voor de Franstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D sluiten wordt de NV Smet Jet vanaf 26 oktober 2012 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 30 oktober 2012 wordt de erkenning inzake geluidshinder vanaf 30 oktober 2012 voor drie jaar toegekend aan het "Bureau Certio Medio Ambiente SL".

Bij ministerieel besluit van 5 november 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/11/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012011447 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor de Bouw type ministerieel besluit prom. 05/11/2012 pub. 13/11/2012 numac 2012009457 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden voor de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 05/11/2012 pub. 13/11/2012 numac 2012009456 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit inzake de Commissies van Toezicht te Tongeren en te Saint-Hubert type ministerieel besluit prom. 05/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de benaming van een inrichting georganiseerd door het Onderwijs van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 05/11/2012 pub. 06/02/2013 numac 2013029087 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor het kinder- en jeugdtoneel sluiten wordt de erkenning inzake geluidshinder vanaf 5 november 2012 voor drie jaar toegekend aan het "Bureau Acouphen".

Bij ministerieel besluit van 14 november 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/11/2012 pub. 27/02/2013 numac 2013029154 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning en subsidiëring van de rechtstreekse operator - Plaatselijke Bibliotheek van Gesves type ministerieel besluit prom. 14/11/2012 pub. 01/03/2013 numac 2013029157 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning en subsidiëring van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Anderlues type ministerieel besluit prom. 14/11/2012 pub. 28/02/2013 numac 2013029155 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning en subsidiëring van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Ecausinnes type ministerieel besluit prom. 14/11/2012 pub. 04/03/2013 numac 2013029161 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning en subsidiëring van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Tubeke en Rebecq type ministerieel besluit prom. 14/11/2012 pub. 01/03/2013 numac 2013029156 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning en subsidiëring van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek die een encyclopedische collectie van Brussel beheert type ministerieel besluit prom. 14/11/2012 pub. 01/03/2013 numac 2013029158 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning en subsidiëring van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek die een encyclopedische collectie van Hoei beheert type ministerieel besluit prom. 14/11/2012 pub. 07/03/2013 numac 2013029159 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning en subsidiëring van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek die een encyclopedische collectie « Réseau de lecture publique de Hesbaye » beheert sluiten wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 15 december 2011 gewijzigd waarbij de "BV Dusseldorp Inzameling en Recycling" als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen erkend werd.

Bij ministerieel besluit van 5 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/12/2012 pub. 17/12/2012 numac 2012022442 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden type ministerieel besluit prom. 05/12/2012 pub. 04/01/2013 numac 2012031853 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van « 8 à l'infini » CVBASO als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 05/12/2012 pub. 04/01/2013 numac 2012036275 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot oprichting van de Vlaamse werkgroep suïcidepreventie type ministerieel besluit prom. 05/12/2012 pub. 04/01/2013 numac 2012031854 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van « Rock The City » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 05/12/2012 pub. 04/01/2013 numac 2012031855 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van « Soins Chez Soi » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 05/12/2012 pub. 04/01/2013 numac 2012031852 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « Régie de Quartier » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten wordt de erkenning van het "Bureau d'études Environnement et Analyses de l'organe Agro-Bio Tech" van de Universiteit van Luik als laboratorium dat bevoegd is om de hoeveelheid potentieel wasbare stikstof in de grond te meten tijdelijk ingetrokken vanaf de dag na die van de bekendmaking van dit uittreksel in het Belgisch Staatsblad.

Bij ministerieel besluit van 10 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/12/2012 pub. 11/02/2013 numac 2013029004 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2009 houdende aanstelling van de leden en de secretarissen van de Adviescommissies voor het buitengewoon onderwijs type ministerieel besluit prom. 10/12/2012 pub. 06/02/2013 numac 2013200496 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende voorwaardelijke verlenging van de erkenning van de VZW OIKOS als inrichtende macht van zes noodopvangwoningen gelegen te 4700 Eupen, Haasberg 15 sluiten wordt de erkenning inzake geluidshinder vanaf 10 december 2012 voor vijf jaar toegekend aan het "Bureau Technum SA".

Bij ministerieel besluit van 11 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/12/2012 pub. 25/01/2013 numac 2013022017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het personeelsplan 2012 voor de Pensioendienst voor de overheidssector sluiten wordt de NV Pack2Pack Rumbeke vanaf 11 december 2012 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 11 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/12/2012 pub. 25/01/2013 numac 2013022017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het personeelsplan 2012 voor de Pensioendienst voor de overheidssector sluiten wordt de NV Vervoer Transmet vanaf 11 december 2012 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 13 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 november 2012 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Albert Jacquard » vanaf het academiejaar 2012-2013 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012021146 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022476 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de centra voor dagverzorging type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Charlemagne » vanaf het academiejaar 2006-2007 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012021151 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten wordt de NV Eutraco vanaf 13 december 2012 voor drie jaar erkend erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 13 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 november 2012 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Albert Jacquard » vanaf het academiejaar 2012-2013 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012021146 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022476 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de centra voor dagverzorging type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Charlemagne » vanaf het academiejaar 2006-2007 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012021151 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten wordt de "SA Pissart Architecture et Environnement" erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorie projecten : 3. "Mijnen en groeven". Deze erkenning wordt toegekend tot 25 februari 2016, mits interne of externe samenwerking met een hydrogeoloog of met een bureau gespecialiseerd in de hydrogeologie.

Bij ministerieel besluit van 13 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 november 2012 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Albert Jacquard » vanaf het academiejaar 2012-2013 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012021146 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022476 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de centra voor dagverzorging type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Charlemagne » vanaf het academiejaar 2006-2007 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012021151 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten wordt de "GmbH Picker" vanaf 13 december 2012 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT. Bij ministerieel besluit van 13 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 november 2012 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Albert Jacquard » vanaf het academiejaar 2012-2013 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012021146 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022476 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de centra voor dagverzorging type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Charlemagne » vanaf het academiejaar 2006-2007 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012021151 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten wordt de BVBA Divetran vanaf 13 december 2012 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van dierlijke afval van categorie 1, beperkt tot de krengen van gezelschapsdieren.

Bij ministerieel besluit van 13 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 november 2012 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Albert Jacquard » vanaf het academiejaar 2012-2013 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012021146 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022476 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de centra voor dagverzorging type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Charlemagne » vanaf het academiejaar 2006-2007 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012021151 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten wordt de door de BV Ecoservice Europe aangevraagde erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 13 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 november 2012 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Albert Jacquard » vanaf het academiejaar 2012-2013 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012021146 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022476 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de centra voor dagverzorging type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Charlemagne » vanaf het academiejaar 2006-2007 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012021151 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten wordt de "GmbH Heinrich Meyer-Werke Breloh" vanaf 13 december 2012 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 13 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 november 2012 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Albert Jacquard » vanaf het academiejaar 2012-2013 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012021146 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022476 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de centra voor dagverzorging type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Charlemagne » vanaf het academiejaar 2006-2007 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012021151 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten, dat in werking treedt op 13 december 2012, wordt de aan de "GmbH H.G.R. Logistik" verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën ingetrokken.

Bij ministerieel besluit van 13 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029115 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 november 2012 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Albert Jacquard » vanaf het academiejaar 2012-2013 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012021146 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022476 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de centra voor dagverzorging type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen ingericht door de « Haute Ecole Charlemagne » vanaf het academiejaar 2006-2007 wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012021151 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten wordt de BV Van den Brink Transporten vanaf 13 december 2012 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

^