Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 oktober 2008
gepubliceerd op 17 december 2008

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

bron
waalse overheidsdienst
numac
2008204527
pub.
17/12/2008
prom.
29/10/2008
ELI
eli/besluit/2008/10/29/2008204527/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 OKTOBER 2008. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008


De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 19 december 2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008, inzonderheid op artikel 41;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het decreet van 15 juli 2008 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 63.03, programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 18 oktober 2007 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van "Phasing out van Doelstelling 1", namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : Phasing Out van Doelstelling 1 - Henegouwen;

Hoofdlijn 4 : Versterking van de aantrekkingskracht door de verbetering en de bevordering van het imago;

Maatregel 4.1 : Valorisatie van het toeristische en het culturele potentieel;

Titel : Toeristische valorisatie van de "Collégiale Sainte-Waudru" te Bergen;

Operator : Stad Bergen;

Basisallocatie : 63.03.01;

Vastleggingskredieten : 32.634,00 EUR;

Codificatie van het project : E P1B 1 40100 0158 I, Besluit :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 33 duizend EUR overgedragen van programma 09 van organisatieafdeling 30 naar programma 01 van organisatieafdeling 18.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 01 van organisatieafdeling 18 en van programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 29 oktober 2008.

B. LUTGEN

^