Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 december 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/07/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008001015 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 17/12/2008 numac 2008009987 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 21 november 2008 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2008 numac 2008001032 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Aanduiding gemachtigde Bij koninklijk besluit van 28 november 2008, dat uitwerking heeft met ingang van 19 december 2008, wordt de aanduiding van de heer Jurgen Claes tot gemachtigde belast met het type koninklijk besluit prom. 07/12/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008002149 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008003488 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3 van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen type koninklijk besluit prom. 07/12/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008003487 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3 van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2008 numac 2008010011 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 december 2008, is aan de heer Van Malleghem, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Deinze. Het is hem vergund de tite Bij koninklijk besluit van 7 december 2008, dat in werking treedt op de datum van de eedafleggi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2008 numac 2008010009 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 7 december 2008, is aan de heer Viaene, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Tielt. Bij ministeriele besluiten van 8 december 2008 : - De heer Beuckelaers, G., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen (grondgeb(...) type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008011508 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de Ondervoorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008011507 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een Ondervoorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008013362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de jaren 2007-2008 type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2008 numac 2008013429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel en het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de petroleum-sector" type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2008 numac 2008018375 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling SGS Belgium NV - Noorderlaan 87 G-014 « Gids Autocontrole : aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel ». G-019(...) type koninklijk besluit prom. 07/12/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008022640 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2008 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisatie van de kinesitherapeuten type koninklijk besluit prom. 07/12/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008022652 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 21 april 2007 tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de verpleegkundigen voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van dossiers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/12/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008002160 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2009 type ministerieel besluit prom. 12/12/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008003481 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 3 jaar - 4 december 2008-2011, van de Staatsbon op 5 jaar - 4 december 2008-2013 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2008-2016 type ministerieel besluit prom. 31/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008011544 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot aanwijzing of goedkeuring van de assessoren of plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de departementale Raad van Beroep van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/12/2008 numac 2008018378 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevorderingen Bij de centrale diensten van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden bij ministeriële besluiten van 24 november 2008, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A2 : Met ingang - Mevr. De Wolf, Martine, attaché (A1), in het Nederlandse taalkader, in de betrekking van attaché (...) type ministerieel besluit prom. 14/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204515 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 17/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204519 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 05 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 16/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204517 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 10 en 14 van organisatieafdeling 11 en programma 01 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 20/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204522 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 03 en 06 van organisatieafdelingen 11, 12, 31 en 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 21/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204523 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204526 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 24/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204525 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma's 01 en 03 van organisatieafdelingen 51 en 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 27/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204524 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 13 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 29/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204527 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

arrest

type arrest prom. -- pub. 17/12/2008 numac 2008204479 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 142/2008 van 30 oktober 2008 Rolnummer 4306 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 111 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeel Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 17/12/2008 numac 2008204480 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 143/2008 van 30 oktober 2008 Rolnummer 4320 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 51 van het decreet van het Waalse Gewest van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, gesteld door het Hof van Beroep te Ber Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 17/12/2008 numac 2008204503 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 148/2008 van 30 oktober 2008 Rolnummer 4491 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 39/76, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechter(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 17/12/2008 numac 2008010010 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Brussel Bij beschikking van 1 december 2008, werd Mevr. Silberberg, E., door de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel aangewezen, vanaf 1 december 2008, om het ambt van plaatsvervangend magistraat in het arbeid

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 17/12/2008 numac 2008010012 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 8 oktober 2008 werd Mevr. Fraters, N., door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel aangewezen, vanaf 1 december 2008, om het ambt van plaatsvervangend magistraat in dit hof uit te oef

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/11/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008031629 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « West Oevers - zone 1 » op het grondgebied van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/11/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008031630 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « West Oevers - zone 2 » op het grondgebied van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/11/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008031631 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « West Oevers - zone 3 » op het grondgebied van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/12/2008 numac 2008031637 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Pensioenen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 3 november 2008, wordt Mevr. Paulus de Chatelet, Véronique, Gouverneur van het Administratief Arrondissement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekkin

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008036393 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2009 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008036394 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor 2009 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/11/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008036410 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Milieumaatschappij

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 17/12/2008 numac 2008204536 bron waalse overheidsdienst Subregionale Comités voor Arbeidsbemiddeling en Vorming Bij besluit van de Waalse Regering van 6 november 2008, dat op 6 november 2008 in werking treedt, worden de heren Eric Lambin en Pedro Rodriguez ter vertegenwoordiging van een representati Bij besluit van de Waalse Regering van 6 november 2008, dat op 6 november 2008 in werking treed(...) type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 17/12/2008 numac 2008204537 bron waalse overheidsdienst Tewerkstelling Bij besluit van de Waalse Regering van 20 november 2008, dat op 20 november 2008 in werking treedt, wordt de heer Bruno Blanchart aangesteld als bestuurder om het Gewest bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Logis mod Bij besluit van de Waalse Regering van 20 november 2008, dat op 20 november 2008 in werking tre(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204550 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende Vlaamse werkgroepen binnen het preventieve gezondheidsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204570 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende nadere regels rond tuinbouw ter uitvoering van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen

erkenning

type erkenning prom. 08/12/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008018377 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

erratum

type erratum prom. 19/11/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008002158 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de loopbaan van het Rijkspersoneel. - Erratum type erratum prom. -- pub. 17/12/2008 numac 2008010013 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 15 december 2008, bl. 66377, akte nr. 2008/10000, het koninklijk besluit betreffende de heer Somville, J., moet als van nul en generlei waarde beschouwd worden. type erratum prom. 21/08/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008022655 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 37quater, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de zorgverleners bedoeld in artikel 34, eerste lid, 11° en 12°, van dezelfde wet. - Erratum
^