Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 oktober 2008
gepubliceerd op 31 oktober 2008

Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2008003440
pub.
31/10/2008
prom.
29/10/2008
ELI
eli/besluit/2008/10/29/2008003440/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 OKTOBER 2008. - Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak


De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Gelet op de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (1), inzonderheid artikel 3, het laatst gewijzigd bij de programmawet van 27 december 2006 (2);

Gelet op het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (3) en de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak in bijlage bij dit besluit, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 1 september 2008 (4);

Gelet op het advies van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (5), inzonderheid artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 (6) en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996 (7);

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat dit besluit voornamelijk tot doel heeft de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 1 september 2008, aan te passen overeenkomstig de bepalingen van artikel 21 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak; dat ten gevolge van de ingediende verzoeken door de marktdeelnemers bepaalde prijsklassen ingevoegd moeten worden in deze tabel; dat de met deze nieuwe prijsklassen overeenstemmende fiscale kentekens zo vlug mogelijk ter beschikking moeten worden gesteld van de marktdeelnemers in gefabriceerde tabak; dat, onder deze voorwaarden, de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak zonder uitstel moet worden aangepast, Besluit :

Artikel 1.In artikel 21 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, vervangen bij het ministerieel besluit van 3 augustus 2004, wordt het laatste lid vervangen als volgt : « Het invoeren van nieuwe prijsklassen leidt tot het verschuldigd zijn van de aanmaakkosten voor de betrokken fiscale kentekens, met uitzondering van de gevallen waarin wordt voldaan aan de voorwaarden vastgesteld door de directeur-generaal. »

Art. 2.In artikel 29 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, vervangen bij het ministerieel besluit van 3 augustus 2004, wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 3.Artikel 30 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 1 september 2008, wordt vervangen als volgt : «

Art. 30.De eigenlijke fiscale bandjes hebben de vorm van een rechthoek met de volgende afmetingen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.Artikel 33 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 1 september 2008, wordt vervangen als volgt : «

Art. 33.Op de hierna vermelde producten mogen de fiscale bandjes, beschreven in de artikelen 31 en 32 van dit besluit, vervangen worden door de fiscale sluitzegels zoals beschreven in artikel 34 : a) sigaren in gesloten verpakkingen van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 54, 60, 100, 150 of 250 stuk(s);b) sigaretten in gesloten verpakkingen van 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50 of 100 stuks;c) rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak in gesloten verpakkingen met een nettogewicht van 1, 2, 3, 21, 25, 29, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 100, 125, 130, 132, 134, 140, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 295, 300, 350, 475, 500, 700 of 1000 gram. Speciale fiscale sluitzegels, hierna assortimentszegels genoemd, mogen eveneens worden aangebracht op gesloten verpakkingen die een assortiment sigaren bevatten. »

Art. 5.Artikel 54, lid 1, van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 22 januari 2008, wordt vervangen als volgt : « Elke verpakking van sigaren moet 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 54, 60, 100, 150 of 250 stuks bevatten. »

Art. 6.Artikel 58, lid 2 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 april 2008, wordt vervangen als volgt : « De verkoop van sigaretten per stuk of in busseltjes is verboden.

Elke verpakking moet 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50 of 100 stuks bevatten. De bepalingen van de artikelen 54 tot 57, met uitzondering van de eerste alinea van artikel 54, zijn van toepassing op sigaretten. »

Art. 7.Artikel 60 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 1 september 2008, wordt vervangen als volgt : «

Art. 60.Elke verpakking van rooktabak moet netto 1, 2, 3, 21, 25, 29, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 100, 125, 130, 132, 134, 140, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 295, 300, 350, 475, 500, 700 of 1000 gram bevatten. De bepalingen van de artikelen 54 tot 57 zijn, met uitzondering van de eerste alinea van artikel 54, van toepassing op rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere rooktabak. »

Art. 8.In de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak, gevoegd bij het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 en het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 1 september 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de belastingschaal « A.Sigaren » wordt vervangen door de volgende nieuwe belastingschaal : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op 1 november 2008.

Brussel, 29 oktober 2008.

D. REYNDERS _______ Nota's (1) Belgisch Staatsblad van 16 mei 1997;(2) Belgisch Staatsblad van 28 december 2006;(3) Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1994;(4) Belgisch Staatsblad van 8 september 2008;(5) Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973;(6) Belgisch Staatsblad van 15 juli 1989; (7) Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996.

^