Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 oktober 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2003003435 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit te hand te verkopen : Stad Dinant(...) Een perceel grond « Place Cardinal Mercier » en « Rue de la Tour », met een oppervlakte van 51 m type wet prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008018291 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Aanstelling van commissarissen-auditors In uitvoering van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, meer bepaald het artikel 20, leden 3, 4 en - de heer Carlo Desloovere, vanaf 1 januari 2008; - de heer Pierre Maton, vanaf 3 december 2007;(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008007190 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Speciale functie. - Verlenging van aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 7179 van 12 augustus 2008, wordt de aanstelling in de graad van brigadegeneraal van het vliegwezen van brigadegeneraal van het vliegwezen ****. **** de **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008007204 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Opgeheven bepalingen Bij koninklijk besluit ****. 7159 van 16 juli 2008 : Worden bevorderd tot Commandeur in de ****, op datum van 21 juli 2008 : LANDMACHT Generaal-**** MARINE **** **** ****.-****. (Vleugeladjudant van de Koning) Wordt bevorderd tot ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008007207 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheiding. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 7230 van 18 september 2008 wordt het Burgerlijk Kruis eerste klasse toegekend aan de heer Eduard Schepkens, technisch deskundige, voor 35 jaar dienst. type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008007206 bron ministerie van landsverdediging Instituut voor veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 7229 van 18 september 2008 : Worden de Gouden Palmen der Kr Mevrn. : Ingrid Beyts, administratief medewerker. Mariette Van Der Perre, administratief mede(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008007208 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7231 van 18 september 2008, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsoffici Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008007205 bron ministerie van landsverdediging Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie Nationale Orden. - Eervolle onderscheidingen Bij koninklijk besluit nr. 7228 van 18 september 2008 : Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hierna vermelde ambtenaren : Voor meer da Burgerlijk Kruis Eerste Klasse Mevr. Bollingh, Magda, Technisch deskundige; Mevr. Breviere, M(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008007209 bron ministerie van landsverdediging Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit nr. 7233 van 19 september 2008 wordt de heer Mohamed Bourjila, boekhouder, op 1 mei 2000 tot de graad van adjunct-adviseu De datum van ranginneming voor de bevordering in graad is vastgesteld op 1 mei 2000. Bij kon(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008007211 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Toekenning van het hogere **** aan hoofdofficieren **** koninklijk besluit ****. 7236 van 19 september 2008, wordt het hogere **** verleend aan de hierna vermelde hoofdofficieren : In de landmacht, aan majoor van het **** **** de marine, aan **** van het korps van de **** ***** besluit ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008007216 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 7241 van 1 oktober 2008, wordt de kandidaat-reserveofficier ****-****. ****, op 1 augustus 2008 aangesteld in de graad van onderluitenant. type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008007213 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7238 van 28 september 2008, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficie Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008007214 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Onderwijzend militair personeel. - **** **** koninklijk besluit ****. 7239 van 1 oktober 2008, worden ontslagen uit het ambt van militair **** bij de Koninklijke Militaire School : Op 7 juli 2008, luitenant ****. **** **** 25 augustus 2008, kapitein ****. ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008007218 bron ministerie van landsverdediging ****. - Ontslag van militairen van het reservekader **** koninklijk besluit ****. 7243 van 1 oktober 2008, wordt het ontslag aangeboden door de hierna vermelde **** aanvaard op 1 oktober 2008. Zij hebben geen militaire **** ****-commandant vlieger ****. ****. Kapiteins-commandant ****. ****. type koninklijk besluit prom. 15/10/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008011462 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de ad interim vertegenwoordiger van de Minister bij de vennootschappen voor het beheer van de rechten en benoeming van een nieuwe ad interim vertegenwoordiger type koninklijk besluit prom. 27/10/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008013529 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008015179 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-21-0 van de wet van 1 juni 2008 en bestemd voor het dekken van allerlei uitgaven die voortvloeien uit het Belgische Lidmaatschap van de Veiligheidsraad van de VN in 2007 en 2008 type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008021099 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Federaal Planbureau. - Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 9 september 2008 wordt de heer Michel Saintrain, geboren op 7 april 1967, attaché bij het Federaal Planbureau, bevorderd tot de graad van opdrachthouder, met ing(...) Bij koninklijk besluit van 9 september 2008 wordt de heer Luc Masure, geboren op 9 juni 1955, o(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008021098 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Federaal Planbureau Personeel. - Hernieuwingen van mandaten Bij koninklijk besluit van 29 juni 2008 wordt het mandaat van lid van het Federaal Planbureau van Mevr. Nadine Gouzée, eerste opdrachthouder, hernieuwd voor een duur van negen jaar Bij koninklijk besluit van 29 juni 2008 wordt het mandaat van lid van het Federaal Planbureau v(...) type koninklijk besluit prom. 21/10/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008022600 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de logopedische verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008024424 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 oktober 2008 wordt Mevr. Latour, Bernadette, technisch deskundige, met ingang van 1 december 2006, op het Frans taalkader, van ambtswege bevorderd, door verhoging naar de hogere klasse in de Aan Mevr. Latour, Bernadette, wordt, met ingang van 1 december 2006, de vakrichting « Algemeen Behe(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/10/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008003440 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 14/10/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008011467 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van slager-groothandelaar type ministerieel besluit prom. 16/10/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008011472 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 type ministerieel besluit prom. 20/10/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008021100 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008024410 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Deontologisch Comité type ministerieel besluit prom. 21/10/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008036238 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 2007 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008203833 bron waalse overheidsdienst Energie Bij ministerieel besluit van 1 oktober 2008, dat in werking treedt op 1 oktober 2008, wordt de BVBA Free Energy als zonneboilerinstallateur erkend. Deze erkenning (ref. IS1378) word(...) Bij ministerieel besluit van 1 oktober 2008, dat in werking treedt op 1 oktober 2008, wordt de (...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008031540 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit. - Samenvatting Bij collegebesluit nr. 08/388 van 16 oktober 2008 werd de gewone zitting 2007-2008 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie gesloten op 16 oktober 2008.

decreet

type decreet prom. 24/10/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008029568 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de toestand van de studenten in de geneeskunde en de tandheelkunde

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/09/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008029545 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing voor het schooljaar 2008-2009 van de artikelen 21bis en 21ter van het decreet van 2 juli 1990 betreffende de berekening en de aanwending van het totaal aantal lestijden-leerkracht voor het secundair onderwijs met volledig leerplan van type I en type II type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008029546 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor Hoger Kunstonderwijs Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 september 2008 worden in artikel 1, 3°, p) van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2005 houdende ben type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/09/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008029548 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 1967 ter bevordering van de Franstalige filmcultuur, zoals gewijzigd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008029552 bron ministerie van de franse gemeenschap Kabinetsdirectrice. - Ontslagverlening Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 september 2008 wordt, op 5 september 's avonds, eervol ontslag verleend uit haar ambt als Kabinetsdirectrice van het Kabinet van de Ondervoorzitte type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008029553 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het patrimonium van de Hogescholen georganiseerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008031558 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 25 september 2008, worden beschermd als monument, wegens hun historische en esthetische waarde, de gevels, de bedaking, de circulatieruimten Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008036282 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende werkervaring type besluit van de vlaamse regering prom. 12/09/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008203798 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vernieuwing van de samenstelling van de erkenningscommissie voor departementen en afdelingen medisch toezicht type besluit van de vlaamse regering prom. 12/09/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008203819 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/09/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008203845 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het statuut van de provinciegouverneurs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 26/09/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008009871 bron fod binnenlandse zaken, fod justitie, fod werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, fod buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, fod sociale zekerheid en fod financien Omzendbrief inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008014315 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008014317 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008014314 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008014316 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008014318 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008041710 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 360e AANVULLING Bijwerking op 10 oktober 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Beschikkend gedeelte van de uitspraken over de verhalen Dispositif des décisions relatives aux re(...) type lijst prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008203906 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseur personeelsontwikkeling (niveau A3) voor de FOD P & O (ANG08030) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008203908 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten Klimaat- en Milieubeleid (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG08077) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aange(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008203907 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige polyvalente HR-medewerkers (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (ANG08062) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voo(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

document

type document prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008040310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober 2008 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand oktober 2008, 112.16 punten bedraagt, tegeno Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...) type document prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008203905 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ploegbazen (niveau 3) voor Net Brussel - Gewestelijk Agentschap voor Netheid (ANB08806) Na deze selectie wordt een lijst aangelegd, die vier jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereiste : De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) type document prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008203909 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalige adviseur voor de Dienst « Beheerscontrole » (klasse A3) van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (MNG08830) Opgepast ! Voor deze selectie kan u alleen sollicite(...) Toelaatbaarheidvereisten : - de titel van adviseur, klasse A3, dragen; of - beschikken over (...) type document prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008203912 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalig diensthoofd Ontwikkeling (klasse A3) voor de Stafdienst P & O van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (MNG08833) Opgepast ! Voor deze selectie kan (...) Toelaatbaarheidvereisten : - de titel van adviseur, klasse A3, dragen; of - beschikken over (...) type document prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008203910 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalige adviseur Wetenschappelijke Adviesverlening (klasse A3) van de Hoge Gezondheidsraad (MNG08831) Opgepast ! Voor deze selectie kan u alleen solliciteren als u al een federale statutaire (...) Toelaatbaarheidvereisten : - de titel van adviseur, klasse A3, dragen; of - beschikken over (...) type document prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008203911 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalige adviseur-generaal Management Support Programming Office (m/v) (klasse A4) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (MNG08832) Opgepast ! Voor deze se(...) Toelaatbaarheidvereisten : - de titel van adviseur, klasse A3, dragen. De gedetailleerde fun(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008007191 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen in de **** van kandidaat-**** **** koninklijk besluit ****. 7183 van 21 augustus 2008 : Landmacht De aangestelde onderluitenants kandidaat-**** van wie de namen volgen, worden Korps van de infanterie ****. ****, ****. **** en ****. Van Mol. Korps van de artillerie ****. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008007195 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling en benoeming van officieren gesproten uit de bijzondere werving Bij koninklijk besluit ****. 7214 van 30 augustus 2008 : Landmacht De kandidaat-beroepsofficieren van de bijzondere werving, van wie de namen volg ****. ****, ****. ****. De kandidaat-beroepsofficier van de bijzondere werving ****. ****, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008007210 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** van lagere officieren van het actief kader **** koninklijk besluit ****. 7235 van 19 september 2008 : Landmacht In het kader van de beroepsofficieren worden op 26 september 2008 benoemd in de graad van kapitein-**** **** het korps van de infanterie, de kapiteins : ****. ****, ****. **** en ****. ****. In het korps ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008007215 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** in de **** van officieren gesproten uit de normale werving Bij koninklijk besluit ****. 7240 van 1 oktober 2008 : Landmacht De aangestelde onderluitenants leerlingen gesproten uit de 143**** promotie van de **** van de infanterie ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008007217 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van een reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 7242 van 1 oktober 2008, wordt de aangestelde onderluitenant kandidaat-reserveofficier ****-****. ****, op 31 augustus 2008 benoemd in de graad van onderluitenant reserve

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008031559 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vacante betrekking van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal De betrekkingen van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie dienen(...) Overeenkomstig artikel 34, § 8, van het besluit van 4 maart 1999 van het College van de Franse(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008018300 bron wetgevende kamers kamer van volksvertegenwoordigers Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van **** van redacteurs voor de diensten Beknopt Verslag en «*****» De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op de aanwerving De functie van redacteur voor de diensten Beknopt Verslag en «*****» is een ****(...)

document

type document prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008020101 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Maandag 3 november 2008, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken - Mondelinge (...) - Interpellatie van Mevr. Anne Swaelens (F) tot de heer Guy Vanhengel, Minister van de Brusselse Ho(...) type document prom. -- pub. 31/10/2008 numac 2008022584 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke Commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de provincie Namen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk beslu Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Nevelsteen, M., benoemd bij genoemde commissie, als vertegenwo(...)
^