Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 maart 2001
gepubliceerd op 18 april 2001

Ministerieel besluit houdende schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die tolcapone bevatten

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022259
pub.
18/04/2001
prom.
29/03/2001
ELI
eli/besluit/2001/03/29/2001022259/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

29 MAART 2001. - Ministerieel besluit houdende schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die tolcapone bevatten


De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, inzonderheid op artikel 8, gewijzigd bij de wet van 20 oktober 1998;

Gelet op de beschikking van de Commissie van 29 januari 2001 inzake de schorsing van de vergunning voor het in de handel brengen afgeleverd voor het geneesmiddel voor menselijk gebruik « Tasmar-Tolcapone »;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat er redenen zijn om aan te nemen dat de werking van tolcapone schadelijk kan zijn;

Overwegende dat er redenen zijn om aan te nemen dat de baat/risico balans van geneesmiddelen die deze substantie bevatten, negatief is;

Overwegende dat het noodzakelijk is om zonder uitstel de nodige reglementaire maatregelen te nemen om het afleveren van deze geneesmiddelen te schorsen, Besluit :

Artikel 1.De aflevering van geneesmiddelen die tolcapone bevatten, wordt voor een periode van één jaar geschorst.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 29 maart 2001.

Mevr. M. AELVOET

^