Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 april 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten en hun rechthebbenden type wet prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000373 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 74 van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten type wet prom. 02/04/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000403 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 18/04/2001 numac 2001053945 bron ministerie van financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, ****, weduwe van ****, **** ****, geboren te **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, om na(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000319 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die ressorteert onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 04/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001011133 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 tot vaststelling van diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 04/04/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001011158 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001021231 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1999 houdende vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden type koninklijk besluit prom. 20/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001022263 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische informatie » voor het jaar 2001

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001007082 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juni 1994 tot vaststelling van opdrachten en operaties die in aanmerking komen voor de toekenning van de herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/04/2001 numac 2001009332 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Personeel. - Justitiehuizen. - Mobiliteit Bij ministerieel besluit van 4 april 2001 wordt de heer Barbier, J.-P., bestuurschef bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, overgeplaatst naar het Di Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 14/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001022186 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 14/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001022185 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 14/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001022187 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 14/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001022188 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 29/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001022259 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die tolcapone bevatten

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/04/2001 numac 2001021221 bron arbitragehof Arrest nr. 42/2001 van 29 maart 2001 Rolnummer 1865 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 18 mei 1999 houdende wijziging van artikel 257 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, ingesteld door de Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters G. De Baets en M. Melchior, de rechters P. Mar(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/04/2001 numac 2001021222 bron arbitragehof **** ****. 40/2001 van 29 maart 2001 **** 1812 In zake : het beroep tot gedeeltelijke of gehele vernietiging van de artikelen 2, 3, 4, 9 en 12, 1°, ****) en ****), van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse **** **** ****, samengesteld uit de voorzitters ****. **** en ****. **** ****, en de rechters ****. (...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 18/04/2001 numac 2001021228 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 18/2001 van 14 februari 2001 Rolnummer 1831 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale I Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters G. De Baets en M. Melchior, en de rechters L. (...) type arrest prom. -- pub. 18/04/2001 numac 2001021227 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 16/2001 van 14 februari 2001 Rolnummers 1840, 1844, 1847, 1848, 1854, 1856, 1874, 1882, 1884, 1890, 1896, 1909 en 1912 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 189, 193, 194, 195, 196, 197, 220, 222 Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters G. De Baets en M. Melchior, en de rechters P. (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001027219 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Commissie van erkenning van de Centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001027220 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" ertoe gemachtigd wordt een lening van 2 300 miljoen BEF onder garantie van het Waalse Gewest aan te gaan type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001027225 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 maart 1995 tot wijziging van het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming i.v.m. de inrichtingen voor de uitoefening van sport- of recreatieactiviteiten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001029157 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de bekwaamheidsbewijzen B type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 18/04/2001 numac 2001029156 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming. - Aanpassing Bij besluit van 1 februari 2001 van de Regering van de Franse Gemeenschap worden in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 1999 tot vaststelling van de samenstelling van de afv Dat besluit treedt in werking de dag waarop het werd ondertekend.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001035368 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/04/2001 numac 2001021201 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij twee vonnissen van 11 januari 2001 in zake de Belgische Staat tegen E. Troisfontaines, waarvan de expedities ter griffie van het Arbitragehof « Schenden artikel 502 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en het koninklijk besluit van 10(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2001 numac 2001016117 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 maart 2001 wordt de heer Marsin, Jean-Marie, met ingang van 1 februari 2001, in het Frans taalkader, benoemd tot werkleider bij de centrale diensten van het Centrum (...) (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/04/2001 numac 2001003190 bron ministerie van financien Bekendmaking van een vacante betrekking. - Vacante betrekking van auditeur-generaal van financiën bij de centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen van het Ministerie van Financiën. - Oproep tot kandidaten Een betr(...) Kunnen benoemd worden tot die graad : - de rijksambtenaren die titularis zijn van een graad van (...)

document

type document prom. -- pub. 18/04/2001 numac 2001016103 bron ministerie van middenstand en landbouw Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Mandaten in de schoot van de raad van beheer Het mandaat van bepaalde leden van de raad van beheer van het R.S.V.Z. verstrijkt op 9 augustus 2001. Het gaat om : - 12 mandate - 3 mandaten die toekomen aan vertegenwoordigers van de landbouwers; - 5 mandaten die toekomen a(...)
^