Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 augustus 2011
gepubliceerd op 24 februari 2012

Ministerieel besluit tot vastlegging van de modaliteiten van de eerste bijscholing voor de EPB-adviseurs

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2012031038
pub.
24/02/2012
prom.
29/08/2011
ELI
eli/besluit/2011/08/29/2012031038/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 AUGUSTUS 2011. - Ministerieel besluit tot vastlegging van de modaliteiten van de eerste bijscholing voor de EPB-adviseurs


De Minister belast met Energiebeleid, Gelet op de Ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, het artikel 22, § 3, tweede lid;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juni 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs sluiten betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs, het artikel 11, eerste lid;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 29 juni 2011;

Gelet op het advies 49.798/3 van de Raad van State, gegeven op 28 juni 2011 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemeen

Artikel 1.Het getuigschrift van de bijscholing voor EPB-adviseurs wordt afgeleverd na een krachtens hoofdstuk II van dit besluit erkende bijscholing te hebben gevolgd. HOOFDSTUK II. - Modaliteiten van de Bijscholing

Art. 2.De erkenning van de bijscholing voor EPB-adviseurs wordt toegekend aan de opleidingen die aan de volgende voorwaarden voldoen : 1° de opleiding wordt georganiseerd voor de in bijlage 1 gedefinieerde materie;2° de opleiding wordt gegeven in een infrastructuur aangepast aan de opleiding.3° de opleiding is gegeven door lesgevers die over professionele ervaring in de betreffende materie beschikken.

Art. 3.§ 1.De aanvraag tot erkenning van de bijscholing wordt ingediend en onderzocht volgens de procedure die wordt beschreven in artikelen 7 tot 9 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juni 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2008 pub. 02/07/2008 numac 2008031343 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs sluiten betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs. § 2. De aanvraag tot erkenning van de bijscholing bevat tenminste de gegevens die op het formulier staan in overeenstemming met bijlage 2 en wordt aangevuld met de documenten die in deze bijlage worden vermeld. HOOFDSTUK III. - Slotbepaling

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 29 augustus 2011.

Mevr. E. HUYTEBROECK Bijlage 1. - Materie van de bijscholing voor EPB-adviseurs

Materie

Minimum tijd in uur

Module Bouwknopen Behandeling van bouwknopen (vroeger genoemd « Behandeling van koudebruggen ») : Bijlage 5 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen (gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 mei 2011 houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen)

2

Module Technische installaties EPB-eisen betreffende de technische installaties : Bijlage 8 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen (gewijzigd door het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode) Link met de nieuwe reglementering EPB - verwarming

0.5

Module EPB-software Nieuwe toepassingen van de EPB-software (versie V2.5.2 of latere versie) Presentatie van de gebruikershandleiding

1

Module Berekeningmethode Wijzigingen van de berekeningmethode : Bijlagen 2 en 3 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen (gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 mei 2011 houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen)

0.5


Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 29 augustus 2011 tot vastlegging van de modaliteiten van de eerste bijscholing voor de EPB-adviseurs

Bijlage 2. - Model van aanvraag tot erkenning van de bijscholing voor EPB-adviseurs Aanvraag tot erkenning van een bijscholing voor EPB-adviseurs Hoe moet dit formulier opgestuurd worden ? Stuur dit formulier op naar onderstaand adres: Brussels Instituut voor Milieubeheer - Leefmilieu Brussel Departement technieken en opleidingen duurzame gebouwen Gulledelle 100 1200 Brussel Mail : opleidingendubo@ibgebim.be Administratieve gegevens over de opleidingsinstelling 1. Gelieve onderstaande gegevens van de opleidingsinstelling in te vullen. Officiële naam van de opleidingsinstelling :.....

Straat en nummer.....

Postcode/gemeente.....

Telefoonnummer.....

Faxnummer.....

E-mailadres.....

Website.....

Naam en voornaam van de directeur.....

Naam en voornaam van de opleidingsverantwoordelijke..... 2. Gelieve bij het formulier volgende bewijsstukken te voegen. 2.1 De beslissing van erkenning van de opleiding voor EPB-adviseurs, genomen door het Instituut: 2.2 De herwerking van de hieronder vermelde documenten in geval van wijziging vanaf de beslissing van erkenning van de opleiding voor EPB-adviseurs, genomen door het Instituut: - Een kopie van de publicatie van de statuten van de rechtspersoon en van de laatste benoemingsakten van de bestuurders, of een kopie van de aanvraag tot publicatie van de statuten; - De lijst met de namen van de bestuurders, zaakvoerders of personen die de rechtspersoon, waarvoor de erkenningsaanvraag wordt ingediend, kunnen verbinden; - De erkenningen die eventueel door de bevoegde overheidsdiensten van een ander gewest of in het buitenland toegekend werden;

Infrastructuur Een nota die de technische infrastructuur met het oog op de organisatie van de opleiding beschrijft : deze dient meer bepaald de volgende zaken te vermelden : O De locatie waar de opleidingen zullen plaatsvinden;

O Een beschrijving van de lokalen en de voorzieningen;

O Het type van pedagogische hulpmiddelen.

Lesgevers O De lijst van de lesgevers met hun naam, voornaam, titel, diploma's en opleidingsgetuigschriften;

O Het curriculum vitae van de lesgevers;

O Een kopie van de diploma's, titels en opleidingsgetuigschriften van de lesgevers;

Pedagogische omkadering Een nota die de personen aanduidt, die verantwoordelijk en bevoegd zijn voor de kwaliteitscontroleactiviteiten met betrekking tot de opleiding en die de middelen beschrijft, die gebruikt worden om de pedagogische en wetenschappelijke kwaliteit van de opleiding te verzekeren, alsook de wijze waarop de kwaliteit ervan beoordeeld wordt.

Opleidingsprogramma Een gedetailleerd programma van de gegeven stof voor een standaard opleidingscyclus in de vorm van een tabel die de volgende zaken vermeldt : O De titels van de cursussen;

O Het aantal uren dat eraan besteed wordt;

O De naam van de respectievelijke lesgever(s);

Inhoud van de leerstof O Al het pedagogisch ondersteuningsmateriaal met de inhoud van de leerstof.

Praktische organisatie van de opleidingen O Een ontwerpplanning van de opleidingscycli voor een standaardjaar;

O Het maximum toegelaten aantal deelnemers per opleidingscyclus;

O Het taalstelsel per opleidingscyclus;

O Het inschrijvingsrecht voor de opleiding.

Toelatingscriteria van de kandidaten O Een beschrijving van de eventuele toelatingscriteria voor de cursisten.

Handtekening Ik verklaar dat de in dit formulier gegeven informatie correct is.

Plaats Datum (dd/mm/jjjj) Handtekening Naam/voornaam.....

Hoedanigheid.....

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 29 augustus 2011 tot vastlegging van de modaliteiten van de eerste bijscholing voor de EPB-adviseurs

^