Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 28 september 2018
gepubliceerd op 04 oktober 2018

Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de gemeenten die een audiomodule kunnen gebruiken bij de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018

bron
vlaamse overheid
numac
2018014144
pub.
04/10/2018
prom.
28/09/2018
ELI
eli/besluit/2018/09/28/2018014144/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Kanselarij en Bestuur


28 SEPTEMBER 2018. - Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de gemeenten die een audiomodule kunnen gebruiken bij de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018


DE VLAAMSE MINISTER VAN Binnenlands Bestuur, Inburgering, WONEN, GELIJKE KANSEN en ARMOEDEBESTRIJDING, Gelet op het Digitaal Kies decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012203157 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de digitale stemming bij de lokale en provinciale verkiezingen sluiten, artikel 4, § 1, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 30 juni 2017;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2017 pub. 10/08/2017 numac 2017020590 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de delegatie van diverse bevoegdheden inzake de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen, de stadsdistrictsraadsverkiezingen, de verkiezingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de provincieraadsverkiezingen aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden sluiten houdende de delegatie van diverse bevoegdheden inzake de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen, de stadsdistrictsraadsverkiezingen, de verkiezingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de provincieraadsverkiezingen aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, artikel 32, eerste lid;

Overwegende dat de audiomodule voor het eerst gebruikt zal worden tijdens de verkiezingen van 14 oktober 2018 en dat het raadzaam is het gebruik ervan te beperken tot enkele gemeenten die als pilootgemeente de audiomodule zullen uittesten; dat die gemeenten een voldoende aantal kiezers moeten hebben opdat een significant aantal kiezers met een visuele beperking de audiomodule kan gebruiken, Besluit :

Artikel 1.De gemeenten Aalst en Mechelen kunnen gebruikmaken van een audiomodule bij de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 28 september 2018.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS

^