Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 28 april 2023
gepubliceerd op 25 mei 2023

Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2023042395
pub.
25/05/2023
prom.
28/04/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 APRIL 2023. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, artikel 10, § 1, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van voormelde wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, artikel 42, § 1, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 april 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/04/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002022392 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende oprichting in het gebied van Sectorcomité XX , van de Basisoverlegcomités voor de instellingen van openbaar nut die onder het toezicht staan van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu type ministerieel besluit prom. 30/04/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002022393 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 1986 houdende oprichting in het gebied van Sectorcomité XII , van de Basisoverlegcomités voor de instellingen van openbaar nut die onder het toezicht staan van het Ministerie van Sociale Voorzorg sluiten houdende oprichting in het gebied van Sectorcomité XX (Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid), van de Basisoverlegcomités voor de instellingen van openbaar nut die onder het toezicht staan van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 3 december 2015;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 juni 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/06/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997015069 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 3 juni 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Algemeen Bestuur van de Ont-wikkelingssamenwerking type ministerieel besluit prom. 03/06/1997 pub. 13/06/1997 numac 1997012446 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2ter van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen type ministerieel besluit prom. 03/06/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997015071 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen om de uitvoering, binnen het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking, van het statuut van het Rijkspersoneel te waarborgen sluiten houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 10 januari 2017;

Op de voordracht van het Algemeen Beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Besluit :

Artikel 1.De heer Benoit COLLIN, administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering wordt aangewezen als voorzitter van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van voornoemde instelling.

De heer Pedro FACON, adjunct-administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, wordt aangewezen als plaatsvervangend voorzitter van voornoemd Comité.

In geval van afwezigheid van de heer Facon wordt Mevrouw Annick SOOLS, adviseur-generaal, als plaatsvervangend voorzitter van voornoemd Comité.

Art. 2.De afvaardiging van de overheid in het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, is als volgt samengesteld : Effectieve leden : De heren: Pedro FACON, adjunct-administrateur-generaal;

Mickaël DAUBIE, directeur-generaal;

Philip TAVERNIER, arts-directeur-generaal;

Tom VERDONCK, directeur-generaal;

De dames: Clara ARBESU GONZALEZ, directeur-generaal;

Cindy FEOLA, adviseur-generaal;

Maria HONINCKX, adviseur-generaal (arts-inspecteur);

Annick SOOLS, adviseur-generaal.

Plaatsvervangende leden : De heren: Angelo ANTONACCIO, adviseur;

Didier RENAULD, adviseur-generaal (arts-inspecteur);

Christian VAN ENDE, adviseur;

De dames: Vera BEEKEN, attaché;

Martine JETZEN, adviseur-generaal;

Sandra POSKIN, adviseur.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 3 juni 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/06/1997 pub. 27/06/1997 numac 1997015069 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 3 juni 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Algemeen Bestuur van de Ont-wikkelingssamenwerking type ministerieel besluit prom. 03/06/1997 pub. 13/06/1997 numac 1997012446 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2ter van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen type ministerieel besluit prom. 03/06/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997015071 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen om de uitvoering, binnen het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking, van het statuut van het Rijkspersoneel te waarborgen sluiten houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 28 april 2023.

F. VANDENBROUCKE

^