Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 november 2023
gepubliceerd op 07 maart 2024

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de Commissie voor schriften en het boek ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe cultuurbestuur

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2023047832
pub.
07/03/2024
prom.
27/11/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 NOVEMBER 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020043119 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor geschriften en het boek ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042822 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor schriften en het boek ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe cultuurbestuur


De minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende een nieuw cultuurbestuur;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe cultuurbestuur, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2020, artikelen 3, 4 en 77;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot uitvoering van het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe cultuurbestuur;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020043119 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor geschriften en het boek ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042822 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor schriften en het boek, ingesteld bij voornoemd decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Gelet op de aanvullende oproep tot kandidaatstelling die op 1 augustus 2023 werd bekendgemaakt met het oog op de aanvulling van de verschillende overlegorganen die werden opgericht met toepassing van het voornoemde decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Overwegende de kandidaturen van de heren BAUDINET-LINDBERG Raya, COSTERMANSDominique, DI SALVIA Morgan, FAUCER Gaétan, FOURREY Clément, GORIELY Serge, HENKEN Benoît, NYNS Charles-Henri, RINCHART Marc-Olivier, RIVIERE Pauline, SAIDI Fatiha en WARNIER Jacques;

Overwegende dat deze aanvragen zijn ingediend binnen de termijn van 60 dagen die is bepaald in artikel 6 van bovengenoemd besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten;

Dat zij ontvankelijk zijn voor zover zij voldoen aan de vereisten van artikel 5, § 4, van genoemd besluit;

Overwegende de analyse van de kwalificaties en verdiensten van de kandidaten uitgevoerd door de diensten van de Regering overeenkomstig de vereisten van artikel 7 § 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten, alsook de adviezen ingediend door de erkende beroepsfederaties overeenkomstig artikel 7 § 2 van hetzelfde besluit;

Overwegende dat aan de voorwaarden voor de benoeming in de Commissie voor Schriften en het Boek is voldaan door: COSTERMANS Dominique, DI SALVIA Morgan, HENKEN Benoît, RINCHART Marc-Olivier, RIVIERE Pauline en WARNIER Jacques;

Dat bovenstaande personen geldig kunnen worden aangewezen, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 29/09/2020 numac 2020043119 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor geschriften en het boek ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 05/08/2020 pub. 11/09/2020 numac 2020042822 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor verschillende muziekvormen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor geschriften en het boek ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur sluiten betreffende het nieuwe cultuurbestuur, wordt vervangen door: "De volgende personen worden benoemd tot lid van de Commissie voor schriften en het boek voor een termijn van vijf jaar:

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

1° ) als deskundigen die werken als boekhandelaars, tenminste

een in jeugdliteratuur

ALLAEYS Gaëlle

PORNEL Aline

een in de Belgische Franstalige literatuur

VACCARI Enrico

TORRES Alexandre

een in strips

DELVOYE Quentin

SCHELKENS Laurent

een in de menswetenschappen

Catherine MANGEZ


DEVALCK Alain HAEGELSTEEN Eric HERMAN Ariane SYMONS Véronique

VERSCHUEREN Olivier PEETERS Didier DELBEKE Eva DANBLON Déborah

2° ) als deskundigen op het gebied van het uitgeven van boeken, inclusief

twee in jeugdliteratuur

DESCHAMP, Fanny ROLAND, Mélanie


twee in algemene literatuur

GODIN, Mélanie DE MÜELENAERE, Pierre

/ RINCHART, Marc-Olivier

twee in strips

NOEL, Stéphane VAN MEERBEECK Gauthier

HENNE, William DI SALVIA, Morgan

twee in de endogene regionale literatuur

FAUCONNIER Jean-Luc FRANKINET Baptiste


een in de menswetenschappen

CASSART, Nicolas


één in schooleditie


één in kunst/erfgoed

ROLLAND, Alexandra


SILLEN, Robert

3° ) als deskundigen die werken als auteur of illustrator en die ten minste twee werken hebben gepubliceerd, onder wie ten minste

vier in jeugdliteratuur

KAVIAN, Eva LEMAITRE, Pascal PETEN, Chantal QUEVY, Anne


vijf in algemene literatuur

DELLISSE, Luc COSTERMANS, Dominique (f) /


vier in strips

THIVET, Jean-Philippe LAMBE, Eric LORHO, Joanna DUPRET, Annabelle

HENKEN, Benoît MAIER, Corinne RIVIERE, Pauline

vier in de endogene regionale literatuur

DEWEZ Jozef RAK Annie BIEBUYCK Alexandra WARNIER, Jacques

4° ) als cultuurdeskundigen die werkzaam zijn als journalist, onderwijzer, academicus of bibliothecaris, onder wie inzonderheid

twee in endogene regionale filologie en literatuur. HERLIN Michèle DELMOTTE Bruno

ANDRE Carole

een in strips

COLLIGNON, Stéphane

CRUCIFIX, Benoît

een in jeugdliteratuur

VAN DEN BOSSCHE Brigitte

CAUWE, Lucie

drie bibliothecarissen

GILLES Helen LEMAIRE Roseline /

ASSBAYHI Hanae

drie titularissen van het onderwijs van Belgische Franstalige letteren in FG-universiteiten

DESSY Clément DENIS, Benoit PIRET, Pierre


GOUKENS, Lode COLLART, Muriel

/ PSAROLIS Alexia


Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de datum van ondertekening ervan.

Brussel, 27 november 2023.

Vicepresident en minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten, B. LINARD

^