Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 maart 2024
gepubliceerd op 12 april 2024

Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Kunstwerkcommissie

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2024001739
pub.
12/04/2024
prom.
27/03/2024
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAART 2024. - Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Kunstwerkcommissie


De Minister van Werk De Minister van Zelfstandigen De Minister van Sociale Zaken Gelet op de wet van 16 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman type wet prom. 16/12/2022 pub. 22/12/2022 numac 2022043067 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot invoering van een plafond op marktinkomsten van elektriciteitsproducenten type wet prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Aanpassing van de bedragen van de heffingen vermeld in artikel 30bis/4 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - jaar 2023 type wet prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot verhoging van het RSZ-plafond in artikel 17quater van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type wet prom. 16/12/2022 pub. 07/11/2023 numac 2023046803 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman. - Duitse vertaling sluiten tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 maart 2023Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023200901 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de werking van de Kunstwerkcommissie, de criteria en de procedure voor de erkenning van de kunstenfederaties en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers sluiten betreffende de werking van de Kunstwerkcommissie, de criteria en de procedure voor de erkenning van de kunstenfederaties en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers, artikel 11, Besluiten :

Artikel 1.Het hierbij gevoegde huishoudelijk reglement van de Kunstwerkcommissie wordt goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 27 maart 2024.

P.-Y. DERMAGNE D. CLARINVAL F. VANDENBROUCKE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement dient te worden verstaan onder: « Kunstwerkcommissiewet »: de wet van 16 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman type wet prom. 16/12/2022 pub. 22/12/2022 numac 2022043067 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot invoering van een plafond op marktinkomsten van elektriciteitsproducenten type wet prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Aanpassing van de bedragen van de heffingen vermeld in artikel 30bis/4 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - jaar 2023 type wet prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot verhoging van het RSZ-plafond in artikel 17quater van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type wet prom. 16/12/2022 pub. 07/11/2023 numac 2023046803 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman. - Duitse vertaling sluiten tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers; « Commissie »: de Kunstwerkcommissie, ingericht bij artikel 3 van de wet van 16 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman type wet prom. 16/12/2022 pub. 22/12/2022 numac 2022043067 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot invoering van een plafond op marktinkomsten van elektriciteitsproducenten type wet prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Aanpassing van de bedragen van de heffingen vermeld in artikel 30bis/4 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - jaar 2023 type wet prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot verhoging van het RSZ-plafond in artikel 17quater van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type wet prom. 16/12/2022 pub. 07/11/2023 numac 2023046803 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman. - Duitse vertaling sluiten tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers; « Kunstwerkcommissiebesluit »: het koninklijk besluit van 13 maart 2023Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023200901 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de werking van de Kunstwerkcommissie, de criteria en de procedure voor de erkenning van de kunstenfederaties en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers sluiten betreffende de werking van de Kunstwerkcommissie, de criteria en de procedure voor de erkenning van de kunstenfederaties en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers; « Kunstwerker »: de persoon die activiteiten uitoefent in de kunsten, zowel artistiek, artistiek-technisch als artistiek-ondersteunend, zoals bedoeld in artikel 2 Kunstwerkcommissiewet; « Domeinen van de kunsten »: de domeinen die limitatief opgesomd zijn in artikel 7, § 3 van de Kunstwerkcommissiewet; « Kunstwerkdeskundigen »: deskundigen in het werk in de kunsten, voorgedragen door de kunstenfederaties als dusdanig benoemd als leden van de Kunstwerkcommissie, zoals bedoeld in artikel 3 Kunstwerkcommissiewet; « Voorzitter »: de persoon die de vergadering van de Kunstwerkcommissie voorzit. Bij vergaderingen in beperkte samenstelling is dit de door de leden in hun midden gekozen voorzitter, in alle andere gevallen is dit de voorzitter van de Kunstwerkcommissie; « Kunstwerkattest »: het attest toegekend door de Kunstwerkcommissie aan de aanvrager die een professionele artistieke praktijk in de kunsten aantoont, zoals bedoeld in artikel 7 Kunstwerkcommissiewet; « Digitaal platform »: het digitaal platform "Working In The Arts", zoals bedoeld in artikel 4 van de Kunstwerkcommissiewet; « Controle-instanties »: de inspectiediensten van de Algemene Directies Toezicht op de Sociale Wetten en Toezicht op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, van de Rijksdienst voor sociale zekerheid, van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening en van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering samengesteld uit de sociaal inspecteurs zoals bedoeld in artikel 16, 1°, van het Sociaal Strafwetboek; « Instellingen van sociale zekerheid »: openbare instellingen van sociale zekerheid en meewerkende instellingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2°, a) en b), van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid; « RSZ »: de Rijksdienst voor sociale zekerheid; « RSVZ »: het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen; « RVA »: de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening.

Dit huishoudelijk reglement werd genomen in uitvoering van artikel 11 van het Kunstwerkcommissiebesluit.

In dit huishoudelijk reglement worden de functies in hun mannelijke vorm gebruikt. Dit heeft tot doel om een genderneutrale context te creëren, zonder enige vorm van uitsluiting of discriminatie. Dit gebruik moet dan ook worden opgevat als het gebruiken van een collectieve term die verwijst naar personen van alle genderidentiteiten.

Samenstelling van de Commissie

Art. 2.De Commissie is samengesteld overeenkomstig artikel 2 van het Kunstwerkcommissiebesluit.

Art. 3.Voor elk effectief lid wordt één vast plaatsvervangend lid aangeduid. Dit mandaat wordt in onderling overleg ingevuld. Het gaat om een duo-mandaat waarbij het effectief lid en het plaatsvervangend lid op regelmatige basis contact hebben en zich onderling organiseren om het werk optimaal te verdelen.

Vergaderingen van de Commissie Algemeen

Art. 4.De Commissie vergadert in Brussel, in de lokalen die ter beschikking gesteld zijn door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. De voorzitter kan uitzonderlijk beslissen om digitaal of op een andere locatie te vergaderen. Dit wordt bij voorkeur opgenomen in het verslag van de voorgaande vergadering, en ten laatste in de uitnodiging voor de volgende vergadering meegedeeld.

Art. 5.§ 1. De voorzitter van elke kamer stelt de datum en het tijdstip vast van de vergaderingen en bepaalt de agenda in samenspraak met het secretariaat. § 2. Op schriftelijk verzoek van een lid aan de voorzitter kan, tot uiterlijk één week voor de vergadering, een punt toegevoegd worden aan de agenda. § 3. De beraadslaging kan slechts betrekking hebben op de in de agenda opgenomen punten, behoudens uitdrukkelijk akkoord van alle aanwezige leden of bij dringende gevallen mits goedkeuring van de voorzitter. § 4. Het secretariaat van de Commissie verstuurt de uitnodigingen voor de vergaderingen naar de leden van de Commissie via het digitaal platform, ten minste 10 werkdagen vóór de vergadering. Deze termijn kan in dringende gevallen, mits goedkeuring van de voorzitter korter zijn. Deze termijn kan niet korter zijn dan 3 dagen. § 5. In de uitnodiging worden plaats, dag en tijdstip van de zitting en de agenda van de vergadering vermeld.

Art. 6.§ 1. De effectieve leden dienen hun respectieve plaatsvervangenden en het secretariaat tijdig te verwittigen indien zij niet zelf aan de vergadering kunnen deelnemen. § 2. In geval van onbeschikbaarheid of verhindering van het plaatsvervangend lid, dient dit lid zo snel mogelijk het secretariaat en het effectieve lid dat op hem beroep heeft gedaan te verwittigen. § 3. In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter van een kamer, informeert hij hierover ogenblikkelijk diens plaatsvervangende en het secretariaat. § 4. In geval van onbeschikbaarheid of verhindering van de plaatsvervangend voorzitter, dient deze zo snel mogelijk het secretariaat en de voorzitter te verwittigen § 5. In geval van gelijktijdige onbeschikbaarheid of verhindering van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door een jurist bij het secretariaat van de Commissie.

Deze wordt beschouwd als vertegenwoordiger van de voorzitter voor wat betreft het bepalen van de geldigheid van de beraadslaging en heeft een raadgevende stem. § 6. Bij gelijktijdige afwezigheid of verhindering van het effectief lid en diens plaatsvervangende kan het effectief lid een volmacht geven aan een ander lid van dezelfde kamer. Om geldig te zijn moet de volmacht digitaal voor de aanvang van de vergadering bezorgd worden aan de voorzitter, via het secretariaat. De volmacht moet gedateerd zijn en ondertekend door de volmachtgever en de identiteit van de volmachtgever, de identiteit van de gevolmachtigde en de datum van de vergadering waarvoor de volmacht geldig is, vermelden. Een volmacht kan slechts geldig zijn voor één enkele vergadering.

Art. 7.§ 1. De leden en de voorzitter verbinden zich ertoe de op de vergadering te behandelen dossiers grondig voor te bereiden, zodat zij met kennis van zaken kunnen deelnemen aan het overleg. § 2. De leden hebben toegang tot het digitaal platform, waar zij de te behandelen aanvragen kunnen consulteren. De beslissingen worden louter genomen op basis van de door de aanvrager aan de Commissie bezorgde gegevens.

Art. 8.De voorzitter opent en sluit de vergaderingen, leidt de debatten en sluit ze. Hij waakt over het goede verloop van de zitting en over de naleving van het huishoudelijk reglement.

Art. 9.Alvorens een beslissing te nemen kan de Commissie beslissen om het advies van een expert in te winnen.

Art. 10.Bij elke vergadering van de Commissie ondertekenen de voorzitter, de aanwezige leden en secretarissen en in voorkomend geval de uitgenodigde experten een aanwezigheidslijst die in het verslag van de vergadering wordt opgenomen.

Art. 11.De stemming gebeurt door handopsteking.

Vergaderingen in beperkte samenstelling

Art. 12.§ 1. Bij de aanvang van het mandaat worden, in het kader van een vergadering in voltallige samenstelling, door de voorzitter van de Commissie, op aangeven van het secretariaat, meerdere kamers in beperkte samenstelling gevormd. § 2. Deze kamers worden samengesteld volgens de verschillende domeinen van de kunsten, zijnde de audiovisuele en beeldende kunsten, de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater, de choreografie en het stripverhaal. § 3. In beginsel richt een eerste kamer in beperkte samenstelling zich op de domeinen beeldende kunst, literatuur en het stripverhaal.

Een tweede kamer in beperkte samenstelling richt zich op de domeinen audiovisuele kunsten en muziek.

Een derde kamer in beperkte samenstelling richt zich op de domeinen theater, spektakel en choreografie. § 4. Elke kamer behandelt zowel artistieke, artistiek-technische als artistiek-ondersteunende activiteiten.

Art. 13.§ 1. Per beperkte kamer kiezen de leden, conform artikel 4, § 1 van het Kunstwerkcommissiebesluit, in hun midden, voor het volledig mandaat een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. § 2. Deze verkiezing gebeurt tijdens de eerste bijeenkomst van de betreffende kamer. § 3. Indien de door de leden in hun midden gekozen voorzitter of plaatsvervangend voorzitter in de loop van het mandaat in de onmogelijkheid verkeert om deze functie nog langer op zich te nemen, duidt de voorzitter van de Commissie, op voorstel van de leden van die kamer en in hun midden, een waarnemend voorzitter of waarnemend plaatsvervangend voorzitter aan en dit voor een minimale periode van 12 maanden of tot het einde van het oorspronkelijke mandaat.

Deze onmogelijkheid in de hoedanigheid van voorzitter of plaatsvervangend voorzitter van een beperkte kamer heeft geen invloed op diens hoedanigheid van effectief of plaatsvervangend lid van de Commissie. § 4. Indien de leden van de beperkte kamer er niet in slagen in hun midden een voorzitter te kiezen, beslist de voorzitter van de Commissie.

Art. 14.De door de leden in hun midden gekozen voorzitter bepaalt de frequentie van de vergaderingen van de desbetreffende kamer in beperkte samenstelling en stelt een voorlopige agenda op met de data van de voorziene vergaderingen voor de komende 6 maanden.

Art. 15.Een beperkte kamer beraadslaagt slechts geldig bij aanwezigheid van de door de leden in hun midden gekozen voorzitter of plaatsvervangend voorzitter, of een jurist bij het secretariaat van de Commissie, in geval van gelijktijdige onbeschikbaarheid of verhindering van de door de leden in hun midden gekozen voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.

Art. 16.§ 1. De vertegenwoordigers van de RSZ, het RSVZ en de RVA die niet deelnemen aan de beraadslaging in een beperkte kamer hebben recht op inzage van alle te behandelen aanvragen (artikel 4, § 4 Kunstwerkcommissiebesluit). § 2. Zij kunnen gemotiveerd schriftelijk vragen om de aanvraag te behandelen in uitgebreide kamer en dit tot op het moment van de aanvang van de vergadering zoals het is vermeld op de uitnodiging.

Eens dit aanvangsuur is bereikt kan geen aanvraag tot behandeling in uitgebreide kamer meer worden ingediend. § 3. Indien de door de leden in hun midden gekozen voorzitter het verzoek tot evocatie onvoldoende gemotiveerd acht of wanneer hij op goede gronden niet akkoord gaat met de motivatie, wordt het dossier zoals oorspronkelijk voorzien behandeld door de vergadering in beperkte samenstelling.

Art. 17.§ 1. Indien een beperkte kamer niet geldig kan beraadslagen omdat het quorum zoals voorzien in artikel 4 van het Kunstwerkcommissiebesluit niet is bereikt, worden de op de agenda staande punten doorverwezen naar de volgende vergadering. § 2. Deze vergadering wordt zo vlug mogelijk door de door de leden in hun midden gekozen voorzitter bijeengeroepen en dit uiterlijk binnen één maand. De uitnodiging vermeldt uitdrukkelijk dat het gaat om een tweede bijeenroeping. § 3. De regel dat de beperkte kamer beslist met eenparigheid van stemmen blijft onverminderd gelden. § 4. Indien het quorum ook bij deze tweede bijeenroeping niet is bereikt, worden de punten op de agenda verwezen naar de uitgebreide kamer.

Vergaderingen in uitgebreide samenstelling

Art. 18.De voorzitter bepaalt de frequentie van de vergaderingen van de Commissie zetelend in uitgebreide samenstelling.

Art. 19.De leden die deel uitmaken van de Commissie zetelend in uitgebreide samenstelling beschikken, zoals voorzien in artikel 5 Kunstwerkcommissiebesluit, over een passieve kennis van de taal van de andere taalrol.

Deze passieve kennis moet hen minstens toelaten de debatten te begrijpen en de dossiers te evalueren.

Art. 20.§ 1. Indien een uitgebreide kamer niet geldig kan beraadslagen omdat het quorum zoals voorzien in artikel 5 van het Kunstwerkcommissiebesluit niet is bereikt, worden de punten op de agenda doorverwezen naar de volgende vergadering. § 2. Deze vergadering wordt zo vlug mogelijk door de voorzitter bijeengeroepen en dit uiterlijk binnen één maand. De uitnodiging vermeldt uitdrukkelijk dat het gaat om een tweede bijeenroeping. § 3. De weging van de stemmen, zoals bepaald in artikel 3, § 3 Kunstwerkcommissiewet, blijft onverminderd gelden. § 4. Indien het quorum ook bij deze tweede bijeenroeping niet wordt bereikt, dan beraadslaagt de Commissie op een geldige manier, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze tweede vergadering waarop het quorum niet is bereikt mag niet plaatsvinden op dezelfde dag als de eerste vergadering.

Vergaderingen in voltallige samenstelling

Art. 21.§ 1. Wanneer de Commissie in voltallige samenstelling zetelt, dan is zij samengesteld uit alle leden van de afdeling van de Nederlandse taalrol en van de afdeling van de Franse taalrol. § 2. Het betreft hier enkel de effectieve leden en de plaatsvervangende leden die een effectief lid ingeval van afwezigheid of belet vervangen. § 3. De voorzitter van de Commissie kan uitzonderlijk beslissen dat voor een specifieke vergadering ook alle plaatsvervangende leden kunnen deelnemen, zelfs al is het effectief lid aanwezig.

Het presentiegeld zoals bedoeld in artikel 9 van het Kunstwerkcommissiebesluit is in dat geval evenwel enkel verschuldigd aan de effectieve leden en aan de plaatsvervangende die een effectief lid in geval van afwezigheid of belet vervangen tenzij wanneer het effectief lid ermee instemt om het presentiegeld af te staan aan het plaatsvervangend lid.

Art. 22.§ 1. Een vergadering in voltallige samenstelling beraadslaagt slechts geldig in aanwezigheid van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter of een jurist bij het secretariaat van de Commissie in geval van gelijktijdige onbeschikbaarheid van de voorzitter en van de plaatsvervangend voorzitter. § 2. Voor de agendapunten waarvoor een stemming vereist is, is de beraadslaging slechts geldig onder dezelfde quorumvoorwaarden als van toepassing voor een beslissing die wordt genomen in de Commissie in uitgebreide samenstelling.

Art. 23.§ 1. De Commissie in voltallige samenstelling komt bijeen telkens wanneer de voorzitter dit nodig acht of conform de voorwaarden vermeld in § 2, en dit ten minste eenmaal per jaar.

Op verzoek van de voorzitter verstuurt het secretariaat van de Commissie de uitnodiging voor de plenaire vergadering evenals de agendapunten ten minste 10 werkdagen vóór de vergadering naar de effectieve leden. In dringende gevallen kan deze termijn, mits goedkeuring van de voorzitter, korter zijn. Deze termijn kan niet korter zijn dan 3 dagen. § 2. Op schriftelijk verzoek van minstens 6 leden roept de voorzitter van de Commissie zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van het verzoek de Commissie in voltallige samenstelling bijeen. § 3. Op schriftelijk verzoek van een lid aan de voorzitter kan, tot uiterlijk één week voor de vergadering, een punt toegevoegd worden aan de agenda. § 4. Indien het aan de agenda toe te voegen punt of het in § 2 bedoelde verzoek betrekking heeft op een ontwerptekst die ter bespreking of ter stemming wordt voorgelegd, dient deze ten minste één week voor de vergadering aan de leden te worden meegedeeld.

Procedure Aanvragen kunstwerkattest en verzoeken tot beroep

Art. 24.§ 1. Indien de Commissie het, in toepassing van artikel 13 van het Kunstwerkcommissiebesluit, nodig acht bijkomende informatie in te winnen bij de aanvrager, licht het secretariaat de aanvrager via het digitaal platform hierover in en wordt de behandeling van de aanvraag opgeschort gedurende de periode dat de Commissie wacht op deze informatie. § 2. Bij gebreke aan antwoord worden er maximaal 2 herinneringen gestuurd.

Wanneer de aanvrager niet reageert binnen de 30 kalenderdagen, wordt de aanvraag automatisch geannuleerd. § 3. Deze aanvraag telt evenwel niet mee om het maximaal aantal toegelaten aanvragen per kalenderjaar te bepalen, zoals vastgelegd in artikel 14 van het Kunstwerkcommissiebesluit. § 4. Indien de Commissie het nodig acht bijkomende informatie in te winnen bij de instellingen van sociale zekerheid, wordt de behandeling van de aanvraag opgeschort gedurende de tijd die naar redelijkheid nodig is om het dossier te vervolledigen, echter met een maximumtermijn van twee maand.

Art. 25.§ 1. Wanneer de leden van de Commissie het nodig achten, licht het secretariaat de aanvrager via het digitaal platform in over de wil van de Commissie om hem te horen, met het oog op het verschaffen van bijkomende toelichting. § 2. Hij wordt tevens ingelicht over de mogelijkheid zich te laten bijstaan of te laten vertegenwoordigen door een advocaat of een andere persoon in het bezit van een schriftelijk mandaat. § 3. Bij gebreke aan antwoord binnen de 5 kalenderdagen volgt een eerste herinnering, na 10 kalenderdagen een tweede. § 4. Wanneer de aanvrager niet reageert binnen de 20 kalenderdagen wordt de aanvraag automatisch geannuleerd. § 5. Deze aanvraag telt niet mee om het maximaal aantal toegelaten aanvragen per kalenderjaar te bepalen, zoals vastgelegd in artikel 14 van het Kunstwerkcommissiebesluit. § 6. Indien de voorgestelde datum niet past voor de aanvrager, dient deze het secretariaat te contacteren met het oog op het vastleggen van een nieuwe datum. § 7. Overeenkomstig de geldende regelgeving moet de gevraagde aanvullende informatie proportioneel en noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de aanvragen.

Art. 26.§ 1. De Commissie beslist geval per geval over de aanvragen voor een kunstwerkattest. § 2. Ze houdt hierbij rekening met het kadaster en heeft ook aandacht voor de nieuwste technieken, vormen, technologieën en materialen die gebruikt worden bij het verwezenlijken van de artistieke creatie of uitvoering. Ook de auteursrechtelijke en nabuurrechtelijke aspecten worden daarbij in overweging genomen. Met het oog hierop volgen de leden de evoluties en de tendensen binnen de kunstensector. § 3. De Commissie hanteert, conform artikel 21 van het Kunstwerkcommissiebesluit, objectieve criteria bij het beoordelen van de activiteiten in het kader van het afleveren van het kunstwerkattest. § 4. Deze criteria en de activiteiten die voldoen aan deze criteria worden bijgehouden in een levend kadaster. § 5. Bij de beoordeling van het professionele karakter van de artistieke, artistiek-technische of artistiek-ondersteunende praktijk wordt geen oordeel geveld over de kwaliteit van de activiteit. Er wordt enkel rekening gehouden met de aan de activiteiten verbonden beroepsinkomsten en tijdsinvestering. § 6 Daar de Commissie een administratieve overheid is, is ze onderworpen aan de wet van 29 juli 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - Duitse vertaling sluiten betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. Bijgevolg moeten alle beslissingen met individuele strekking uitdrukkelijk worden gemotiveerd.

Art. 27.De kunstwerker kan zijn aanvraag voor een kunstwerkattest annuleren via het digitaal platform tot uiterlijk 48 uur voordat de Commissie de aanvraag behandelt.

Aanvragen tot opschorting of nietigverklaring van een kunstwerkattest

Art. 28.§ 1. De kunstwerker wiens kunstwerkattest het voorwerp uitmaakt van een beroep tot opschorting of nietigverklaring wordt hiervan per e-mail en via het digitaal platform op de hoogte gebracht. § 2. Hij wordt erop gewezen dat hij het recht heeft gehoord te worden. § 3. Hij wordt ingelicht over de mogelijkheid om zich te laten bijstaan of te laten vertegenwoordigen door een advocaat of een andere persoon in het bezit van een schriftelijk mandaat. § 4. Wanneer de leden van de Commissie het nodig achten, licht het secretariaat de kunstwerker wiens kunstwerkattest het voorwerp uitmaakt van een beroep tot opschorting of nietigverklaring via het digitaal platform in over de wil van de Commissie hem te horen, met het oog op het verschaffen van bijkomende toelichting.

Bij gebreke aan antwoord binnen de 5 kalenderdagen volgt een eerste herinnering, na 10 kalenderdagen een tweede.

Wanneer de kunstwerker wiens kunstwerkattest het voorwerp uitmaakt van een beroep tot opschorting of nietigverklaring niet positief reageert binnen de 20 kalenderdagen wordt het beroep tot opschorting of nietigverklaring behandeld zonder dat betrokkene wordt gehoord.

Indien de voorgestelde datum niet past voor de kunstwerker, dient deze het secretariaat binnen de 20 kalenderdagen te contacteren met het oog op het vastleggen van een nieuwe datum. § 5. Indien de Commissie het nodig acht bijkomende informatie in te winnen wordt de behandeling van de zaak opgeschort gedurende de tijd die naar redelijkheid nodig is om het dossier te vervolledigen.

Art. 29.De controle-instantie die de aanvraag tot schorsing of annulatie van het kunstwerkattest heeft ingediend wordt door het secretariaat op de hoogte gebracht van de genomen beslissing binnen een termijn van één maand.

Aanvragen tot schorsing of annulatie van de registratie van een opdrachtgever of uitvoerder in het kader van de amateurkunstenvergoeding

Art. 30.§ 1. De persoon van wie de registratie als uitvoerder of als opdrachtgever het voorwerp uitmaakt van een beroep tot schorsing of tot annulatie wordt hiervan per e-mail en via het digitaal platform op de hoogte gebracht. § 2. Hij wordt erop gewezen dat hij het recht heeft gehoord te worden. § 3. Hij wordt ingelicht over de mogelijkheid om zich te laten bijstaan of te laten vertegenwoordigen door een advocaat of een andere persoon in het bezit van een schriftelijk mandaat. § 4. Wanneer de leden van de Commissie het nodig achten, licht het secretariaat de persoon van wie de registratie als uitvoerder of als opdrachtgever het voorwerp uitmaakt van een beroep tot schorsing of annulatie in over de wil van de Commissie hem te horen, met het oog op het verschaffen van bijkomende toelichting.

Bij gebreke aan antwoord binnen de 5 kalenderdagen volgt een eerste herinnering, na 10 kalenderdagen een tweede.

Wanneer de persoon van wie de registratie als uitvoerder of als opdrachtgever het voorwerp uitmaakt van een beroep tot schorsing of annulatie niet positief reageert binnen de 20 kalenderdagen wordt het beroep tot opschorting of nietigverklaring behandeld zonder dat de betrokkene wordt gehoord.

Indien de voorgestelde datum niet past voor de persoon van wie de registratie als uitvoerder of als opdrachtgever het voorwerp uitmaakt van een beroep tot schorsing of annulatie, dient deze het secretariaat te contacteren met het oog op het vastleggen van een nieuwe datum. § 5. Indien de Commissie het nodig acht bijkomende informatie in te winnen, wordt de behandeling van de zaak opgeschort gedurende de tijd die naar redelijkheid nodig is om het dossier te vervolledigen.

Art. 31.Een vertegenwoordiger van de controle-instantie die de aanvraag tot schorsing of annulatie van de registratie heeft ingediend wordt beschouwd als een expert in de zin van artikel 9 van dit reglement.

Mededeling beslissingen

Art. 32.§ 1. De door de Commissie genomen beslissingen worden via eBox bezorgd, op voorwaarde dat de aanvrager deze heeft geactiveerd. § 2. Indien dit laatste niet het geval is, of wanneer de per eBox bezorgde beslissing niet binnen 5 kalenderdagen werd gelezen, wordt de beslissing per post verzonden.

Weigeringsbeslissingen of beslissingen tot toekenning van een gewoon kunstwerkattest worden bij aangetekende zending bezorgd.

Beslissingen tot toekenning van een kunstwerkattest starter of een kunstwerkattest plus kunnen per gewone post ter kennis worden gebracht. § 3. Bij de beslissingen wordt vermeld dat binnen een maand na de kennisgeving ervan beroep kan worden aangetekend bij de Commissie via het digitaal platform. Het beroep is enkel ontvankelijk wanneer de aanvrager zijn dossier verduidelijkt of ten minste één nieuw element aanvoert dat niet in zijn oorspronkelijke aanvraag stond. § 4. Bij de beslissing wordt ook vermeld dat binnen de maand die volgt op de kennisgeving een beroep kan worden ingesteld bij de arbeidsrechtbank.

Vragen om inlichtingen

Art. 33.De telefonische en schriftelijke vragen om inlichtingen worden behandeld door het secretariaat.

Art. 34.Het secretariaat voorziet de mogelijkheid om een afspraak te maken met een medewerker aan een loket in de lokalen die ter beschikking gesteld zijn door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, gedurende minimaal een halve dag per week.

De verspreiding van informatie, de bekendmaking van beslissingen en het bijhouden van het kadaster.

Art. 35.§ 1. De Commissie hanteert objectieve criteria bij het beoordelen van de activiteiten in het kader van het afleveren van het kunstwerkattest. Deze criteria en de activiteiten die voldoen aan deze criteria worden bijgehouden in een levend kadaster. § 2. De toevoeging, schrapping of wijziging van criteria en activiteiten aan het kadaster kan enkel gebeuren mits goedkeuring door de Commissie in voltallige samenstelling.

Art. 36.De Commissie heeft als taak om geanonimiseerde principebeslissingen te publiceren. Dit kan enkel gebeuren mits goedkeuring door de Commissie in voltallige samenstelling.

Art. 37.De Commissie publiceert jaarlijks een verslag van haar activiteiten.

Het secretariaat

Art. 38.Het secretariaat ondersteunt de Commissie bij de uitvoering van haar wettelijke opdrachten.

Art. 39.§ 1. Het secretariaat stelt van elke vergadering een verslag op en bezorgt het ten laatste 2 weken na de vergadering aan de leden van de Commissie. § 2. Dit verslag wordt opgesteld in de taal van de taalrol, wanneer het gaat om een vergadering in beperkte samenstelling en zowel in het Nederlands als in het Frans in de overige gevallen. § 3. In het verslag wordt vermeld: de datum, het aanvangs- en einduur van de vergadering, de namen van de aanwezige leden, de secretariaatsmedewerkers, de experten, in voorkomend geval van de gehoorde personen (de kunstwerker en/of diens advocaat of gemandateerde), de agendapunten, de genomen beslissingen, de opmerkingen op het verslag van de vorige vergadering, en in voorkomend geval de verdaging van de beslissing en de reden ervan, in voorkomend geval de uitslag van de stemming.

Tenzij uitdrukkelijk anders gevraagd, wordt de inhoud van de discussies over de aanvragen en de opmerkingen van de leden in geanonimiseerde vorm in het verslag opgenomen. § 4. De verslagen van de vergaderingen van elke kamer en de verslagen van eventuele hoorzittingen kunnen alleen door de leden van de betrokken kamer worden geraadpleegd. Deze verslagen kunnen echter aan de uitgebreide kamer ter beschikking worden gesteld indien deze een door de beperkte kamer overgemaakte aanvraag behandelt en hierom verzoekt.

Art. 40.Het secretariaat zorgt onder andere voor: 1° het versturen van de uitnodigingen voor de vergaderingen van de Commissie;2° de praktische organisatie van de vergaderingen;3° het voorbereiden van de dossiers die ter zitting behandeld worden;4° het afhandelen en ondertekenen van de lopende briefwisseling;5° het opmaken van het verslag van de vergadering;6° het bijhouden van de werkingskosten van de Commissie;7° het bijhouden van verslagen, beslissingen en andere stukken. Het voorzitterschap van de Commissie

Art. 41.De voorzitter van de Commissie is een onafhankelijk persoon.

Hij zetelt in eigen naam en fungeert niet als de behartiger van de belangen van enige organisatie of federatie.

Art. 42.§ 1. De voorzitter van de Commissie vertegenwoordigt de Commissie tegenover de overheid en tegenover derden en ondertekent de briefwisseling. § 2. Hij kan deze handtekeningbevoegdheid delegeren aan een ander lid van de Commissie die aan de beslissing heeft deelgenomen. § 3. De handtekeningbevoegdheid van de voorzitter van de Commissie kan elektronisch of handmatig worden uitgeoefend.

Art. 43.§ 1. De voorzitter van de Commissie waakt erover dat de aanvragen voor het verkrijgen van het kunstwerkattest door de Commissie worden onderzocht binnen de 3 maanden te rekenen vanaf het moment dat de aanvraag volledig werd verklaard door het secretariaat. § 2. Deze termijn wordt opgeschort gedurende de periodes waarin wordt verzocht om bijkomende toelichting te verschaffen, hetzij aan de hand van een schriftelijke vraag, hetzij met een uitnodiging om gehoord te worden. Deze termijn wordt ook geschorst tijdens de maanden juli en augustus.

Art. 44.§ 1. De voorzitter van de Commissie waakt over de goede werking van de Commissie.

Hij kan in overleg met het secretariaat de samenstelling van de kamers in beperkte samenstelling, al dan niet tijdelijk, wijzigen indien dit leidt tot een betere werking van de Commissie. § 2. Op gezamenlijk voorstel van de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter en in overleg met het secretariaat van de Commissie, kan de Commissie in voltallige samenstelling maatregelen nemen tegen een lid wiens gedrag niet in overeenstemming wordt geacht met de wet of met de deontologie zoals omschreven in de artikelen 51, 52 en 53 van dit huishoudelijk reglement.

Indien de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter verhinderd is, wordt deze vervangen door een jurist van het secretariaat. Indien beiden verhinderd zijn, worden zij vervangen door twee juristen van het secretariaat. § 3. De voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter kunnen in geval van ernstig wangedrag bij wijze van uitzondering gezamenlijk en in overleg met het secretariaat maatregelen nemen om de continuïteit van de openbare dienst te waarborgen. Indien de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter verhinderd is, wordt deze vervangen door een jurist van het secretariaat. Indien beiden verhinderd zijn, worden zij vervangen door 2 juristen van het secretariaat. Deze maatregelen kunnen slechts tijdelijk zijn en moeten uiterlijk op de dag van de overeenkomstig § 2 georganiseerde plenaire vergadering ophouden te bestaan.

Art. 45.§ 1. De voorzitter van de Commissie zorgt in overleg met het secretariaat voor de verdeling van de aanvragen over de verschillende kamers, rekening houdende met de taal waarin de aanvraag gebeurde en met de expertise van de leden van een kamer. § 2. Een aanvraag die in het Duits wordt gedaan wijst hij toe aan een ad hoc beperkte kamer van de Nederlandstalige afdeling waarvan minstens 3 leden over een passieve kennis van het Duits beschikken. § 3. Bij het toewijzen van een verzoek tot beroep dient hij ernaar te streven dat het beroep behandeld wordt door een anders samengestelde beperkte kamer dan de beperkte kamer die in eerste aanleg de aanvraag behandelde.

Art. 46.De voorzitter van de Commissie waakt over de eenheid van de beslissingen, zowel in de tijd als over de verschillende kamers doorheen de afdelingen van beide taalrollen.

Art. 47.§ 1. De voorzitter van de Commissie zorgt ervoor dat het nodige gevolg wordt gegeven aan meldingen van problemen of misbruik met betrekking tot het kunstwerkattest die ontvangen worden via het digitaal platform. § 2. Hij kan bij vermoedens van misbruik op eigen initiatief of op verzoek van de controle-instanties gegevens uitwisselen met de controle-instanties. § 3. Hij kan een verzoek tot opschorting of nietigverklaring van het kunstwerkattest indienen bij een beperkte kamer.

Art. 48.De voorzitter van de Commissie waakt erover dat de verwerking van de persoonsgegevens correct verloopt.

Art. 49.De voorzitter waakt erover dat het quorum wordt bereikt op het moment van het nemen van elke beslissing.

Deontologie - Geheimhoudingsplicht

Art. 50.De kunstwerkdeskundigen zetelen ten persoonlijke titel, op basis van hun kennis en deskundigheid. Zij zetelen niet als vertegenwoordiger van een organisatie of federatie. Zij beslissen zelf, in eigen naam, en in volle onafhankelijkheid en fungeren niet als de behartiger van de belangen van de kunstenfederatie die hen heeft voorgedragen.

Art. 51.Alle leden eerbiedigen de democratische beginselen, zoals gewaarborgd door de Belgische Grondwet en wetten en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Een lid wordt bijvoorbeeld geacht de bovengenoemde beginselen niet te eerbiedigen indien hij of zij 1° duidelijk en herhaaldelijk: a) discriminatie of segregatie propageert op grond van een criterium dat beschermd wordt door de wetten, decreten of besluiten ter bestrijding van racisme en discriminatie;b) blijk geeft van vijandigheid tegenover de essentiële beginselen van de democratie;2° lid is van een organisatie die deze beginselen niet eerbiedigt;3° bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing veroordeeld is voor een strafbaar feit in toepassing van de wetten, decreten of ordonnanties ter bestrijding van racisme en discriminatie, voor: (a) het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld tegen een persoon, een groep, een gemeenschap of de leden daarvan;(b) verspreiding van ideeën gebaseerd op rassensuperioriteit of rassenhaat;(c) ontkenning, minimalisering, rechtvaardiging of goedkeuring van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaalsocialistische regime is gepleegd;(d) seksuele intimidatie of intimidatie op basis van enig ander wettelijk beschermd criterium;(e) opdracht tot discriminatie op grond van een wettelijk beschermd criterium.

Art. 52.§ 1. De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de leden, effectieve en plaatsvervangende, de secretariaats-medewerkers en de experten zijn tot geheimhouding verplicht in verband met de feiten, persoonsgegevens, daden en inlichtingen waarvan ze kennisgenomen hebben tijdens of naar aanleiding van de werkzaamheden van de Commissie. Ze ondertekenen een hiertoe opgestelde vertrouwelijkheidsverklaring. § 2. De aan de Commissie bezorgde gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige plaats digitaal worden bewaard zodat ze ontoegankelijk zijn voor derden. Ze mogen enkel geraadpleegd worden door de voorzitters, de leden en de secretariaatsmedewerkers evenals door de kunstwerkers voor wat hun persoonlijk dossier betreft.

Art. 53.§ 1. De leden zien erop toe dat belangenconflicten worden vermeden.

Indien een lid de aanvrager persoonlijk kent, connecties heeft met de aanvrager, en manifest een belang heeft bij een ingediende aanvraag alsook bij elke situatie die op eender welke wijze de onpartijdigheid of onafhankelijkheid van het lid in het gedrang kan brengen, moet dat lid dit melden aan de voorzitter en dient het lid de deelname aan de vergadering over te laten aan het plaatsvervangend lid. § 2. Indien de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter de aanvrager persoonlijk kennen, connecties hebben met de aanvrager en manifest een belang hebben bij een ingediende aanvraag alsook bij elke situatie die op eender welke wijze hun onpartijdigheid of onafhankelijkheid in het gedrang kan brengen, moeten zij dit melden aan de plaatsvervangend voorzitter, respectievelijk voorzitter en dienen zij zich te laten vervangen door de plaatsvervangende voorzitter, respectievelijk de voorzitter. § 3. Indien de aanvrager zelf zetelt in de Commissie, wordt de aanvraag behandeld door een kamer waar de aanvrager geen deel van uitmaakt, wanneer het gaat om een behandeling in een kamer in beperkte samenstelling.

Wordt de aanvraag behandeld in uitgebreide samenstelling, dan dient de aanvrager zich te laten vervangen door zijn plaatsvervangende. § 4. De bepalingen van de voorgaande paragrafen zijn niet alleen van toepassing bij het behandelen van een aanvraag voor een kunstwerkattest of een verzoek tot beroep, maar eveneens bij het behandelen van een aanvraag tot opschorting of nietigverklaring van een kunstwerkattest en een aanvraag tot schorsing of annulatie van de registratie van een opdrachtgever of uitvoerder in het kader van de amateurkunstenvergoeding. § 5. De leden dienen hun stemrecht te gebruiken met het doel waarvoor het hen werd toegekend.

Vergoedingen en terugbetaling onkosten

Art. 54.De betaling van de presentiegelden en de terugbetaling van de verplaatsingskosten zal gebeuren in de loop van het kwartaal volgende op het kwartaal waarop deze betrekking hebben.

Art. 55.§ 1. De terugbetaling van de verplaatsingskosten gebeurt onder de voorwaarden bepaald bij het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. § 2. Dit houdt in dat elke verplaatsing moet gebeuren met het vervoermiddel dat voor de Schatkist het minst duur is. De terugbetaling gebeurt op basis van de officiële of algemeen bekende tarieven en na indiening bij het secretariaat van een volledig ingevulde en ondertekende kostenstaat.

Slotbepalingen

Art. 56.De Commissie kan altijd een wijziging in het huishoudelijk reglement doorvoeren. Dit dient te gebeuren wanneer zij zetelt in voltallige samenstelling. Deze stemming gebeurt conform artikel 3, § 3 van de Kunstwerkcommissiewet.

Art. 57.Dit huishoudelijk reglement werd door de Commissie opgesteld tijdens haar zitting van 8 januari 2024 en treedt in voege na goedkeuring door de ministers bevoegd voor Werk, Sociale Zaken en het sociaal statuut der zelfstandigen, conform artikel 11 van het Kunstwerkcommissiebesluit.

^