Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 maart 2019
gepubliceerd op 08 april 2019

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019030341
pub.
08/04/2019
prom.
27/03/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAART 2019. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen van de Franse Gemeenschap


De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Onderzoek en Media, Gelet op het decreet tot regeling, voor de Franse Gemeenschap, van de toekenning van de studietoelagen en de studieleningen, gecoördineerd op 7 november 1983, inzonderheid op de artikelen 15 en 16;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 70/1, § 1 10° en § 2;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2016 pub. 20/04/2016 numac 2016029191 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 november 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/11/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018015030 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Commissie voor studietoelagen sluiten tot benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid om de samenstelling van de raad van beroep voor de studietoelagen onverwijld te regulariseren, Besluit :

Artikel 1.Tot lid van de raad van beroep voor de studietoelagen worden benoemd : A. Werkend lid : 1° Twee leden die het officieel onderwijs vertegenwoordigen : - De heer Alain FRUSCH, Ereprovisor; - Mevr. Patricia HOSSELET, Meester-assistente aan de « Haute Ecole Provinciale du Hainaut » - Condorcet, die de C.P.E.O.N.S. vertegenwoordigt; 2° Een lid dat het confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : - Mevr.Françoise SAPPIA ARNOULD, die het SeGEC vertegenwoordigt; 3° Een lid dat het niet-confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : - Mevr.Bérénice GUEGAN, Verantwoordelijke van de Sociale dienst voor Studenten van ULB; 4° Twee leden die worden afgevaardigd door de Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap bevoegd voor de studieleningen en -toelagen - De heer Jean-Marc GASPARD; - De heer Nicolas VANBOCKESTAL. 5° Een lid dat de representatieve studentenvereniging vertegenwoordigt : - De heer Romain ANNOYE, die FEF vertegenwoordigt; B. Plaatsvervangend lid : 1° Twee leden die het officieel onderwijs vertegenwoordigen : - De heer Jean-Pol HENDOUX, Ereprovisor; - N. 2° Een lid dat het confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : - De heer Fabrice GLOGOWSKI, Pedagogisch Adviseur van de « Fédération de l'Enseignement secondaire catholique », die het SeGEC vertegenwoordigt.3° Een lid dat het niet-confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : - De heer Michel BETTENS, Secretaris-generaal van de FELSI. 4° Twee leden die worden afgevaardigd door de Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap bevoegd voor de studietoelagen en -leningen : - N.; - N. 5° Een lid dat de representatieve studentenvereniging vertegenwoordigt : - De heer Mehdi PIRE, die de FEF vertegenwoordigt.

Art. 2.Mevr. Jacqueline DEVREUX, ere-advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel, wordt benoemd tot Voorzitster van de Raad van beroep. De heer Alain SQUILBECK, ere-ondervoorzitter bij de arbeidsrechtbank, plaatsvervangend magistraat, wordt benoemd tot Plaatsvervangend voorzitter van de Raad.

Art. 3.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 november 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/11/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018015030 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Commissie voor studietoelagen sluiten tot benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 27 maart 2019.

Voor de Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Onderzoek en Media: J.-Cl. MARCOURT De adjunct-directeur-generaal, E. GILLIARD

^