Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 april 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/04/2019 numac 2019011584 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 08/04/2019 numac 2019055542 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschappen **** nalatenschap van ****, **** **** **** heer ****, **** ****, geboren te Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de **** - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/04/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019011529 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2019 type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2019 numac 2019011486 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 21 maart 2019, wordt Mevr. BRUTUS Carleen, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding Bij koninklijk besluit van 21 maart 2019, wordt Mevr. CHATT Rajae, bevorderd door verhoging naa(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2019 numac 2019011553 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 maart 2019 wordt de heer DUMONT, Gary, attaché bij de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering, ambtshalve en zonder vooropzeg ontslagen uit zijn hoedanigheid van rijksambtenaar, m type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2019 numac 2019030346 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden Katholieke Eredienst. - Gent . - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor en overdracht van twee plaatsen van onderpastoor Bij konink(...) Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 21 februari 2019. type koninklijk besluit prom. 17/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019040807 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 4, 15, 24, 31, 41 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde, met het oog op de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019201676 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het eerste kwartaal van het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019201674 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « SIGeDIS » voor het eerste kwartaal van het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019201715 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019011276 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/02614/162/156 van 21 juni 2013 type ministerieel besluit prom. 19/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019011275 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/99131/162 van 22 februari 2000 voor wat betreft de bepalingen aangaande overweg nr. 151 type ministerieel besluit prom. 19/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019011278 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/03173/118/31 van 20 maart 2014 type ministerieel besluit prom. 19/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019011280 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/206/113 van 6 februari 2001 voor wat betreft de bepalingen aangaande overweg nr. 16 type ministerieel besluit prom. 19/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019011279 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/03287/117/59 van 20 mei 2014 type ministerieel besluit prom. 19/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019011277 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/03997/162/68 van 9 februari 2017 type ministerieel besluit prom. 19/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019011283 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. 99143/109 van 29 maart 2000 wat betreft de bepalingen aangaande overweg nr. 9 type ministerieel besluit prom. 19/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019011282 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. 99143/109 van 29 maart 2000 wat betreft de bepalingen aangaande overweg nr. 10 type ministerieel besluit prom. 19/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019011281 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. 99143/109 van 29 maart 2000 wat betreft de bepalingen aangaande overweg nr. 11 type ministerieel besluit prom. 19/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019011284 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. 99143/109 van 29 maart 2000 wat betreft de bepalingen aangaande overweg nr. 8 type ministerieel besluit prom. 19/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019011285 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. 99143/109 van 29 maart 2000 wat betreft de bepalingen aangaande overweg nr. 6 type ministerieel besluit prom. 19/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019011286 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/03286/107/1 van 1 juli 2014 type ministerieel besluit prom. 19/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019011287 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/03110/96/107 van 20 maart 2014 type ministerieel besluit prom. 28/02/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019011495 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. 14 van 17 oktober 1980 met betrekking tot de inschrijving van de wettelijke hypotheek tot zekerheid van de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, van de interesten en van de kosten verschuldigd aan de schatkist type ministerieel besluit prom. 27/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019011565 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende toekenning van bevoegdheid aan consulaire agentschappen type ministerieel besluit prom. 29/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019011579 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit vastlegging van de datum waarop de natuurlijke personen die vermeld worden in een Belgische akte van de burgerlijke stand opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand, maar die niet het voorwerp uitmaken van een inschrijving of een vermelding in het Rijksregister van de natuurlijke personen in een andere hoedanigheid, opgenomen worden in het register bedoeld in artikel 2ter van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/04/2019 numac 2019030342 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vijf coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 27/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019030341 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 18/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019030350 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/04/2019 numac 2019201719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Aanstelling in een mandaat ad interim Bij ministerieel besluit van 20maart 2019 wordt de heer Bart STALPAERT met ingang van 1 mei 2019 ad interim aangesteld in het mandaat van directeur N-1 bij de Sociale inlichtingen- en opsporings Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...)

arrest

type arrest prom. 29/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019040827 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid voor het jaar 2019 type arrest prom. -- pub. 08/04/2019 numac 2019030357 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de P Centra en het Polyvalent Centrum Eupen binnen de Administratie Particulieren van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en territoriale bevoegdheid type arrest prom. -- pub. 08/04/2019 numac 2019201024 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 142/2018 van 18 oktober 2018 Rolnummer 6729 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 207 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, gesteld door de Raad van State. Het Grondwettelijk Hof, I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging type arrest prom. -- pub. 08/04/2019 numac 2019201107 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 35/2019 van 28 februari 2019 Rolnummer 6719 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 6, 7 en 17 tot 21 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 3 februari 2017 betreffende de re-integratie van het Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters J.-P(...)

decreet

type decreet prom. 15/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019011509 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid type decreet prom. 01/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019040756 bron vlaamse overheid Decreet tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp type decreet prom. 17/01/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019201604 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging gebonden aan het verkeer van de voertuigen. - Addendum

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 28/02/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019011380 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 25 september 2008 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019040838 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen voor de bezetting van plaatsen in de kinderopvang

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019040849 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019201602 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot erkenning van de Waalse landbouwverenigingen als representatieve organisaties overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 27 september 2018 betreffende de erkenning van de Waalse landbouwverenigingen als representatieve organisaties type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019201603 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2016 betreffende de rechtsbijstand verleend aan de personeelsleden en betreffende de vergoeding van schade toegebracht aan hun goederen type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019201601 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 oktober 2005 tot inrichting van de comités belast met het beheer van de temporaliën van de erkende islamitische gemeenschappen type besluit van de waalse regering prom. 28/02/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019201627 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet tot invoeging in Deel III van Boek III van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie van een Titel V betreffende de toelagen toegekend aan de grootsteden in het kader van hun perspectieven voor stedelijke ontwikkeling en tot wijziging van artikel D.I.4 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019201740 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2019 betreffende de subsidies ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden bij sommige ondernemingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/04/2019 numac 2019011539 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Luchtvaart. - Beslissing van de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal luchtvaart. - Benoeming van de leden van de Medische toetsingscommissie Gelet op het koninklijk besluit van 12 juli 2013 tot regeling van de org Gelet op het advies van de medische beoordelaars, gegeven op 8 maart 2019; Gelet op de beslissin(...) type bericht prom. -- pub. 08/04/2019 numac 2019040861 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba NETEHOF die woonplaats kiest bij Mrs. Stijn Verbis Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2019. Deze zaak is ingesc(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/04/2019 numac 2019201615 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi De uitgevoerde adreswijziging is van technische aard. Ze is verbonden aan de wijziging van een code(...) type lijst prom. -- pub. 08/04/2019 numac 2019201614 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi Bij vragen raden we u aan om contact op te nemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemi(...) type lijst prom. -- pub. 08/04/2019 numac 2019201639 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor het RIZIV. - Selectienummer : ANG19092 Solliciteren kan tot 29/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, se(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 08/04/2019 numac 2019011170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 2 januari 2019 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewaking Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: - evenementen(...) type vergunning prom. -- pub. 08/04/2019 numac 2019011171 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 2 januari 2019 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewaking Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: - statische b(...) type vergunning prom. -- pub. 08/04/2019 numac 2019011174 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 6 december 2018 wordt de vergunning voor het organise Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 08/04/2019 numac 2019011172 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 21 december 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een in Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: - statische b(...) type vergunning prom. -- pub. 08/04/2019 numac 2019011173 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 9 januari 2019 wordt de vergunning voor het organiser Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: - statische b(...) type vergunning prom. -- pub. 08/04/2019 numac 2019011175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 6 december 2018 wordt de vergunning tot het exploiteren v Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...) type vergunning prom. -- pub. 08/04/2019 numac 2019011181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 6 februari 2019 wordt de vergunning voor het organise Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: - statische b(...) type vergunning prom. -- pub. 08/04/2019 numac 2019011180 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 12 december 2018 wordt de vergunning voor het organis Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: - statische b(...) type vergunning prom. -- pub. 08/04/2019 numac 2019011182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 6 februari 2019 wordt de vergunning voor het organise Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: - statische b(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2019 numac 2019011441 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 21 maart 2019, wordt eer Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DUJARDIN Thibaut benoemd in de hoedanigheid van plaatsverv(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2019 numac 2019040831 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemeen beheerscomité. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 23 maart 2019, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit hun functi Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij voornoemd comité, in de hoedanigheid van plaatsvervan(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2019 numac 2019040832 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 23 maart 2019, worden benoemd tot leden bij de

document

type document prom. -- pub. 08/04/2019 numac 2019201532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap Bij besluit worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het g(...) type document prom. -- pub. 08/04/2019 numac 2019201696 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Infrastructuurbeheerders (niveau A1) voor de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA). - Selectienummer: ANG19023 Deze selectie werd afgesloten op 28/03/2019. Er zijn geen (...) type document prom. -- pub. 08/04/2019 numac 2019201713 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Architecten Campus Poelaertplein (niveau A1), voor de Regie der gebouwen. - Selectienummer : ANG18313 Deze selectie werd afgesloten op 22/03/2019. Er zijn 3 laureaten. De(...) type document prom. -- pub. 08/04/2019 numac 2019201712 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen Privacy en New-ICT (niveau A1), voor Brussel Preventie en Veiligheid. - Selectienummer : ANB19008 Solliciteren kan tot 23/04/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 08/04/2019 numac 2019201718 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT Teamleaders A2 (niveau A2), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG18220 Deze selectie werd afgesloten op 15/01/2019. Er zijn geen laureaten. (...)
^