Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 april 2017
gepubliceerd op 31 mei 2017

Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 27 augustus 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2015 tot vastlegging van de regels betreffende de randvoorwaarden inzake landbouw, tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017202778
pub.
31/05/2017
prom.
27/04/2017
ELI
eli/besluit/2017/04/27/2017202778/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 APRIL 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 27 augustus 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/08/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015027189 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2015 tot vastlegging van de regels betreffende de randvoorwaarden inzake landbouw, tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015027188 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2015 tot vastlegging van de regels betreffende de randvoorwaarden inzake landbouw, tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten tot vastlegging van de regels betreffende de randvoorwaarden inzake landbouw, tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers


De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, Gelet op Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG), nr. 1290/2005 en nr. 485/2008 van de Raad;

Gelet op de gedelegeerde Verordening (EU) nr. 640/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem en de voorwaarden voor weigering of intrekking van betalingen en voor administratieve sancties in het kader van rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkelingsbijstand en de randvoorwaarden;

Gelet op Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, plattelandsontwikkelingsmaatregelen en de randvoorwaarden;

Gelet op het Waals Landbouwwetboek, artikelen D.4, D.242, D.250, D.251 en D.263;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015027188 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2015 tot vastlegging van de regels betreffende de randvoorwaarden inzake landbouw, tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten tot vastlegging van de regels betreffende de randvoorwaarden inzake landbouw, tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers, artikel 42, § 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 augustus 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/08/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015027189 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2015 tot vastlegging van de regels betreffende de randvoorwaarden inzake landbouw, tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015027188 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2015 tot vastlegging van de regels betreffende de randvoorwaarden inzake landbouw, tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten tot vastlegging van de regels betreffende de randvoorwaarden inzake landbouw, tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 december 2016;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 9 februari 2017;

Gelet op het rapport van 10 maart 2017, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de federale overheid van 16 januari 2017;

Gelet op het advies 61.136/4 van de Raad van State, gegeven op 19 april 2017, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat de materiële fouten gevonden in de oorspronkelijke bijlage bij het ministerieel besluit van 27 augustus 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/08/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015027189 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2015 tot vastlegging van de regels betreffende de randvoorwaarden inzake landbouw, tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015027188 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2015 tot vastlegging van de regels betreffende de randvoorwaarden inzake landbouw, tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten tot vastlegging van de regels betreffende de randvoorwaarden inzake landbouw, tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 1 oktober 2015 en die in werking treden op dezelfde dag verbeterd moeten worden;

Overwegende dat het afzien van de controles ter plaatse op vijf percent van de bedrijven ten gunste van een administratieve controle op alle bedrijven een herijking van de maatregel vereist om het evenredigheidsbeginsel van de sancties na te leven, Besluit :

Artikel 1.In de bijlage bij het ministerieel besluit van 27 augustus 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/08/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015027189 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2015 tot vastlegging van de regels betreffende de randvoorwaarden inzake landbouw, tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015027188 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2015 tot vastlegging van de regels betreffende de randvoorwaarden inzake landbouw, tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten tot vastlegging van de regels betreffende de randvoorwaarden inzake landbouw, tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers, onder de rubriek "G01 Bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten", onder "2e cijfer: graad van niet-conformiteit", onder "Gegevens", betreffende de eis D1T01E4, in punt 47, wordt het woord "aalt" vervangen door de woorden "organische meststoffen met een snelle werking".

Art. 2.In dezelfde bijlage, onder rubriek "G06 Vogelstand EN G07 Habitats", onder "2e cijfer: graad van niet-conformiteit", onder "Omvang", worden de vermeldingen betreffende de eisen D1T03E1/E5, D1T03E2/E6, D1T03E3/E7 vervangen als volgt : « - Voor de eisen D1T03E1/E5:

Indicator 101 :

1

Indien de niet-naleving (samengestelde lengtes) hoogstens 50 m bedraagt

2

Indien de niet-naleving (samengestelde lengtes) meer dan 50 m en hoogstens 200 m bedraagt

3

Indien de niet-naleving (samengestelde lengtes) meer dan 200 m bedraagt

Er wordt rekening gehouden met de som van de lengtes van de oevers en grachten waarvoor de norm niet wordt nageleefd.

Indicatoren 102, 105

1

Totale betrokken oppervlakte* ? 0,20 ha

2

Totale betrokken oppervlakte* > 0,20 ha en ?1 ha

3

Totale betrokken oppervlakte* > 1 ha

*= van plantengroei gezuiverd buiten afsluiting (indicator 105) of bewerkt (indicator 102)

Indicatoren 103, 107

1

Totale lengte van de geplaatste of onderhouden afwateringsbuizen ? 10 m

2

Totale lengte van de geplaatste of onderhouden afwateringsbuizen > 10 m en ? 50 m

3

Totale lengte van de geplaatste of onderhouden afwateringsbuizen > 50 m

Indicator 104

2

Per definitie

Indicatoren 108, 110 en 111

1

Per definitie

Indicator 106, 109

1

Als de totale lengte van de niet-conformiteit < of = aan 50 m

2

Indien de totale lengte van de niet-conformiteit > 50 m en < of = aan 200 m

3

Als de totale lengte van de niet-conformiteit > 200 m


- Voor de eisen D1T03E2/E6:

Indicator 201

1

Totale oppervlakte betrokken bij de niet-conformiteit ? 0,20 ha

2

Totale oppervlakte betrokken bij de niet-conformiteit > 0,20 ha en ? 1 ha

3

Totale oppervlakte betrokken bij de niet-conformiteit > 1 ha

Indicatoren 202, 215

1

Per definitie

Indicator 203

1

Indien opslag

2

Indien spreiding

Indicatoren 204, 205, 207, 208, 211

1

Totale oppervlakte betrokken bij de niet-conformiteit ? 0,2 ha

2

Totale oppervlakte betrokken bij de niet-conformiteit > 0,2 ha en ? 1 ha

3

Totale oppervlakte betrokken bij de niet-conformiteit > 1 ha

Indicator 206

1

Totale oppervlakte van de percelen betrokken bij de niet-conformiteit ? 1 ha

2

Totale oppervlakte van de percelen betrokken bij de niet-conformiteit > 1 ha

Indicator 209

2

Totale oppervlakte van de percelen betrokken bij de niet-conformiteit ? 1 ha

3

Totale oppervlakte van de percelen betrokken bij de niet-conformiteit > 1 ha

Indicator 210

1

Indien opslag of veevoeding

2

Indien bemesting of grondverbetering

Indicator 212, 213

2

Totale oppervlakte betrokken bij de niet-conformiteit ? 0.2 ha

3

Totale oppervlakte betrokken bij de niet-conformiteit > 0.2 ha

Indicator 214, 216

1

Totale oppervlakte betrokken bij de niet-conformiteit ? 0,02 ha

2

Totale oppervlakte betrokken bij de niet-conformiteit > 0,02 ha en ? 0,05 ha

3

Totale oppervlakte betrokken bij de niet-conformiteit > 0,05 ha

Indicator 217

2

Per definitie


- Voor de eisen D1T03E3/E7 : 2 Totale oppervlakte betrokken bij de niet-conformiteit ? 0.2 ha 3 Totale oppervlakte betrokken bij de niet-conformiteit > 0.2 ha ».

Art. 3.In dezelfde bijlage, onder rubriek "G09 Veiligheid van de voedingsmiddelen", onder "2e cijfer: graad van niet-conformiteit", onder "Gegevens", wordt de tabel vervangen als volgt :

Niet-nageleefde eis

Ernst

Omvang

Permanent karakter

Graad van niet-conformiteit

D2T05E1 Verbod om gevaarlijke levensmiddelen en dierenvoeders op de markt te brengen

3

0

0

3

D2T05E2 Zorgen voor de traceerbaarheid van inkomende en uitgaande producten

21

1

1

0

1

22

1

1

0

1

1

2

0

2

23

2

1

0

2

2

2

0

3

D2T05E3 Toepassing van de minimale hygiënische normen

31

1

1

0

1

1

2

0

2

32

2

1

0

2

2

2

0

3

33

3

1

0

2

3

2

0

3


".

Art. 4.In dezelfde bijlage, onder rubriek "G12 identificatie van runderen", worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° onder "Gegevens", wordt de vermelding betreffende de eis D2T06E7 vervangen als volgt : « D2T06E7 Mededelingen op basis van de Sanitrace-gegevens 281 Registraties in het gegevensbestand Sanitrace (onjuiste gegevens) 290 Vertragingen in de kennisgeving van de bewegingen op basis van de Sanitrace-gegevens »;2° onder "Gegevens", wordt de tabel vervangen als volgt :

Niet-nageleefde eis

Indicatoren

Ernst

Omvang

Permanent karakter

Graad van niet-conformiteit

Vroegtijdige waarschuwing

D2T06E4 Registratie Bedrijfsregister

1

0

0

0 of 1

X

1

1

0

0 of 1

X

1

2

0

1


1

3

0

2


2

0

0

0 of 1

X

2

1

0

1


2

2

0

2


2

3

0

3

D2T06E5 Identificatie

1

0

0

0 of 1

X

1

1

0

0 of 1

X

1

2

0

1


1

3

0

2


3

0

0

(0 of 1)*

X

3

1

0

2*


3

2

0

3


3

3

0

3

D2T06E6 Paspoort

2

0

0

0 of 1

X

2

1

0

1


2

2

0

2


2

3

0

3

D2T06E7 Mededelingen op basis van de Sanitrace-gegevens

281

2

0

0

0 of 1

X

2

1

0

1


2

2

0

2


2

3

0

3

290

2

0

0

0 of 1

X

2

1

0

1


2

2

0

2


2

3

0

3


* van ambtswege 3 indien PV opgemaakt X = vroegtijdige waarschuwing.De graad van niet-conformiteit wordt op 0 vastgesteld. Hij wordt op 0 gehandhaafd indien een corrigerende actie door de landbouwer is uitgevoerd binnen de termijn bepaald door het betaalorgaan of een gemachtigd orgaan. Indien er geen corrigerende actie binnen de voorgeschreven termijn is genomen, wordt de graad van niet-conformiteit op 1 geherwaardeerd; 3° onder « 2e cijfer : graad van niet-conformiteit", onder "Omvang", worden de vermeldingen betreffende de eisen D2T06E5, D2T06E6, D2T06E7 vervangen als volgt :

« Voor de eisen D2T06E5, D2T06E6,

0

indien slechts 1 rund of ? 1 % van het totaalaantal runderen

1

indien >1 % maar ? 5 % van het totaal aantal runderen

2

indien >5 % maar ? 10 % van het totaal aantal runderen

3

indien >10 % van het totaal aantal runderen »


Voor eis D2T06E07

Indicator 281

0

Indien slechts 1 rund of ? 1 % van het totaalaantal runderen

1

Indien > 1 % maar ? 5 % van het totaal aantal runderen

2

Indien > 5 % maar ? 10 % van het totaal aantal runderen

3

Indien > 10 % van het totaal aantal runderen

Indicator 290

0

Indien > 1 beweging en ? 10 % van de runderen* en gemiddelde termijn** > 21 dagen

of > 10 % en ? 30 % van de runderen en gemiddelde termijn > 14 maar ? 28 dagen

of > 30 % en ? 50 % van de runderen en gemiddelde termijn > 7 maar ? 21 dagen

of > 50 % van de runderen en gemiddelde termijn > 7 maar ? 14 dagen

1

Indien > 10 % en ? 30 % van de runderen en gemiddelde termijn > 28 dagen

of > 30 % en ? 50 % van de runderen en gemiddelde termijn > 21 maar ? 28 dagen

of > 50 % van de runderen en gemiddelde termijn > 14 maar ? 21 dagen

2

Indien > 30 % en ? 50 % van de runderen en gemiddelde termijn > 28 dagen

of > 50 % van de runderen en gemiddelde termijn > 21 maar ? 28 dagen

3

Indien > 50 % van de runderen en gemiddelde termijn > 28 dagen


* Het vertragingspercentage wordt berekend door de verhouding te maken tussen het aantal bewegingen die met vertraging genotificeerd zijn en het totaal aantal runderen die minstens 1 dag op het bedrijf verbleven zijn tijdens de gecontroleerde periode ** De gemiddelde termijn wordt berekend door het gemiddelde te maken van de kennisgevingstermijnen van de bewegingen tijdens de gecontroleerde periode;4° onder "Informatie betreffende de vroegtijdige waarschuwing", wordt het lid betreffende de eis D2T06E7 vervangen als volgt : « D2T06E7 : De landbouwer wordt op de hoogte gebracht van de lichte niet-conformiteit en hij beschikt over een termijn om een corrigerende actie uit te voeren.Wat betreft de onjuiste gegevens in het gegevensbestand Sanitrace, verstrekt de landbouwer, binnen de voorgeschreven termijn, het betaalorgaan of een gemachtigd orgaan de oorringnummers van de dieren die bij de niet-conformiteit betrokken zijn en elke nuttige informatie die de rechtvaardiging van de corrigerende actie mogelijk maakt (ARSIA-attest,...). Voor de vertragingen van de kennisgeving van de bewegingen aan het gegevensbestand Sanitrace is er geen enkele verbetering mogelijk achteraf. De corrigerende actie bestaat uit een terugkeer naar de conformiteit voor de volgende campagne, tijdens een periode gaande van de kennisgeving van de vroegtijdige waarschuwing tot 31 december. »

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2015, met uitzondering van de artikelen 2 en 3, die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2016.

Namen, 27 april 2017.

R. COLLIN

^