Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 26 mei 2015
gepubliceerd op 22 juni 2015

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor Kwalificatie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029281
pub.
22/06/2015
prom.
26/05/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MEI 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 oktober 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor Kwalificatie sluiten tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor Kwalificatie


De Minister van Jeugd, Gelet op het decreet van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en accommodatiecentra, van jongeren informatiecentra en van hun federaties sluiten tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en accommodatiecentra, van jongeren informatiecentra en van hun federaties, inzonderheid op artikel 22, gewijzigd bij de decreten van 3 maart 2004 en 9 mei 2008;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2008 pub. 12/03/2009 numac 2009029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en huisvestingscentra, van informatiecentra voor jongeren en van hun federaties sluiten tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en accommodatiecentra, van jongeren informatiecentra en van hun federaties sluiten tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en huisvestingscentra, van informatiecentra voor jongeren en van hun federaties;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking, artikel 13 ;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 oktober 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor Kwalificatie sluiten tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor Kwalificatie, gewijzigd bij de besluiten van 18 november 2014 en 5 december 2014;

Gelet op de aanvraag van 22 april 2015 van de « Fédération Infor Jeunes Wallonie Bruxelles » met het oog op de vervangingen van Mevr.

LAMBERT Anne, werkend lid, door Mevr. `S HEEREN Isabelle en van Mevr. `S HEEREN Isabelle, plaatsvervangend lid, door Mevr. MARCHESANI Alessandra ;

Overwegende dat de kandidaten aan de benoemingsvoorwaarden beantwoorden die ingeschreven zijn in de artikelen 22 en 30 van het decreet van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en accommodatiecentra, van jongeren informatiecentra en van hun federaties sluiten tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en accommodatiecentra, van jongeren informatiecentra en van hun federaties ;

Overwegende dat Mevr. `S HEEREN Isabelle en Mevr. MARCHESANI Alessandra gemandateerd en voorgedragen worden door een erkende federatie waarvan de meerderheid van de lidverenigingen erkend worden als jeugdhuizen en lid zijn van de Adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra;

Overwegende dat bijgevolg aangesteld moeten worden ter vervanging van Mevr. LAMBERT Anne, Mevr. `S HEEREN Isabelle als werkend lid en van Mevr `S HEEREN Isabelle, Mevr. MARCHESANI Alessandra als plaatsvervangend lid, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, 1° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 wordt gewijzigd als volgt : Er wordt een einde gemaakt aan de mandaten van : Voor de vertegenwoordigers van elke erkende federatie trouwens lid van de Adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra : Voor de « Fédération Infor Jeunes Wallonie Bruxelles »

WERKEND LID

PLAATSVERVANGEND LID

Mevr. Anne LAMBERT Rue Saint Nicolas 2 5000 NAMEN


Mevr. Isabelle `S HEEREN Rue Saint Nicolas 2 5000 NAMEN


Benoemd worden tot lid van de subcommissie voor kwalificatie en belast worden met het voleindigen van het mandaat van het lid dat ze vervangen :

WERKEND LID

PLAATSVERVANGEND LID

Mevr. Isabelle `S HEEREN Rue Saint Nicolas 2 5000 NAMEN


Mevr. Alessandra MARCHESANI Rue Saint Nicolas 2 5000 NAMEN


Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 26 mei 2015.

Isabelle SIMONIS

^